Јавно достављање аката по члану 78. Закона о општем управном поступку

(„Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС)

Закон о општем управном поступку

 

 1. Јавно достављање врши се:
  • ако ниједан други начин достављања није могућ;
  • ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
  • у другим случајевима одређеним законом
    
 2. Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

 3. Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Штампа