search

Zahvalnice

Zimska služba 2013/2014

znaci_zimskaJP "Putevi Srbije" – obaveštava učesnike u saobraćaju da je shodno Rešenju Ministarstva saobraćaja Republike Srbije broj 344-08-81277/2013-03 od 08.11.2013.g., izvršilo izmenu režima saobraćaja i postavljanje saobraćajnih znakova saglasno Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji i SRPS standardima i to: saobraćajne znakove "ograničenja brzine" – II-30 (60) i II-30 (40) sa dopunskom tablom IV-20.1 sa simbolom "snežne padavine" koja označava vremenske uslove u kojima važi znakom označena izričita naredba kada je na kolovozu sneg na državnim putevima prvog i drugog reda, u periodu zimskog održavanja, a radi obezbeđenja uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja zbog mogućnosti pojave snega i leda na kolovozu i to u periodu od 15.11.2013.g. do 31.3.2014.g., a saglasno Planu zimske službe.

- ograničenje brzine kretanja vozila na 60 km/čas na državnim putevima prvog i drugog reda koji su Planom zimskog održavanja utvrđeni kao putevi "prvog prioriteta";

- ograničenje brzine kretanja vozila na 40 km/čas na državnim putevima prvog i drugog reda koji su Planom zimskog održavanja utvrđeni kao putevi "drugog i trećeg prioriteta"

JP "Putevi Srbije" o izvršenoj izmeni režima saobraćaja i postavljenim saobraćajnim znakovima je obavestilo Inspekciju za puteve Ministarstva saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova – Upravu za bezbednost saobraćaja.

Po isteku važnosti ove mere, JP "Putevi Srbije" će odmah ukloniti postavljene saobraćajne znake i uspostaviti prvobitni režim saobraćaja.

Jedan od osnovnih prioriteta JP "Putevi Srbije" je održavanje državnih puteva I i II reda u zimskom periodu.
Zvanični početak zimske službe je 15.11.2013.g., a završetak 31.03.2014.g.
Za vreme trajanja zimske službe prisustvo ljudstva i mehanizacije u putnim bazama na autoputu 24 časa, a na ostalim putevima 16 ili 8 časova, po potrebi i duže, u zavisnosti od vremenskih prilika.

JP "Putevi Srbije" kao upravljač puteva pripremilo je Plan zimske službe. Shodno Planu zimske službe JP "Putevi Srbije" je organizovalo štabove zimske službe sa preciznim dužnostima i obavezama i uz pomoć podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda, garantuje da će služba uspešno obaviti posao ove zime.

Specijalizovana preduzeća su pripremila potreban minimum od 50% kompletne mehanizacije, ljudstva i sirovina koje su predviđene za reagovanje u najvećem stepenu pripravnosti.
Predviđen broj svih vozila i kamiona na punktovima je 701, mašina 308. Po smenama je angažovan 853 putara, 192 tehničara, 310 mašinista i 702 vozača.

Prema značaju putnih pravaca svi putevi Srbije razvrstani su u tri prioriteta:

I prioritet svi autoputevi i neke deonice državnih puteva II reda
I i II prioritet su svi državni putevi I reda
II ili III prioritet su svi državni putevi II reda

Prvi prioritet – kod puteva prvog prioriteta kolovoz se čisti i posipa mešavinom soli i rizle, tako da se omogući odvijanje saobraćaja uz smanjenu bezbednu brzinu u otežanim uslovima. Obavezna je upotreba zimske opreme, a u brdovitim i planinskim terenima upotreba lanaca.

Drugi prioritet - na putevima drugog prioriteta kolovoz se čisti i posipa samo rizlom ili šljakom. Obavezna je upotreba zimske opreme, a u brdovitim i planinskim terenima upotreba lanaca

Treći prioritet - kod puteva trećeg prioriteta samo se uklanja sneg, ali tek nakon izvršenog čišćenja puteva I i II prioriteta. Obavezna je upotreba zimske opreme, naročito lanaca.

Da bi se osigurala prohodnost i bezbedno odvijanje saobraćaja, neophodna je blagovremena nabavka, distribucija i lagerovanje osnovnih materijala za posipanje. Za zimsku službu 2013. i 2014.g. nabavljeno je ukupno 50.000,00 tona soli, što sa postojećim zalihama čini 67.056,68 tona.
Ukupna potrebna količina drobljenog kamenog agregata i rizle je 160.000,00 tona. Posebna pažnja pri organizaciji održavanja i obustavi saobraćaja u zimskim uslovima poklanja se:

a) mostu "Gazela", prevoju Bubanj Potok, Begaljičkog Brda i prevoju "Mečka" na autoputu;
b) prevoju Čestobrodica na putu Paraćin – Zaječar (600 m.n.v);
v) usponu Rušanj i Rudnik na Ibarskom putu;
g) prevoju Zlatibor, (1000 m.n.v.);
d) prevoju Popadija (Majdanpek – Negotin);
đ) prevoju Tresibaba (Knjaževac – Niš);
e) prevoju Svetinja (Topola – Kragujevac);
ž) prevojima na Fruškoj Gori (Iriški Venac, Banstol),
z) širim područjima Tare, Crne Trave i Sjenice,
i) mostu kod Beške na putu Beograd - Novi Sad,
j) prevoj Jaram na putu Brzeće-Kopaonik,
k) most preko Save, obilaznica Dobanovci-Ostružnica
l) zona mosta Prijevorac na rekonstruisanoj deonici M-21, između Borove Glave i Kokinog Broda.

JP "Putevi Srbije" će sarađivati sa Ministarstvom za unutrašnje poslove Srbije - upravom saobraćajne policije, obaveštavajući ih o stanju pripremljenosti zimske službe, prihvatati sugestije i zajedno donositi odluke, naročito kada se radi o obustavama saobraćaja na kritičnim deonicama.

Apelujemo na korisnike puteva i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propisa i uključuju u saobraćaj sa opremom za kretanje u zimskim uslovima, pogotovo na kritičnim deonicama kao i da poštuju ograničenja brzine.

 

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602