search

Usluge

16.05.18. Javna nabavka br. 42/2018 - Plan detaljne regulacije (L=51km) i Idejni projekat sa Studijom opravdanosti izgradnje brze saobraćajnice IB reda Šabac - Loznica (L=55km)
09.05.18. Javna nabavka br. 12/2018 - Osnovna mreža BPP na državnim putevima - faza I (obezbedženje georeferenciranih podataka sa dodatnih deonica u zoni petlji na državnim putevima u funkciji ažuriranja)
27.04.18. Javna nabavka br. 10/2018 - Obrada podataka sa brojača saobraćaja za 2017. godinu
19.04.18. Javna nabavka br. 23/2018 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju državnog puta IB reda br. 22, deonica: Novi Pazar - Ribariće - državna granica sa Crnom Gorom, sa putnim objektom preko reke Ibar - Špiljani na km 296+850
19.04.18. Javna nabavka br. 22/2018 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju državnog puta IB reda br. 22, deonica: Novi Pazar - Ribariće - državna granica sa Crnom Gorom, sa putnim objektom - vijaduktom preko klisure - Orlje na km 276+070
19.04.18. Javna nabavka br. 21/2018 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju državnog puta IB reda br. 22, deonica: Novi Pazar - Ribariće - državna granica sa Crnom Gorom, sa putnim objektom preko reke Ibar - Mehov Krš na km 294+800
17.04.18. Javna nabavka br. 15/2018 - Izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-80, deonica: Niš - Merdare
16.04.18. Javna nabavka br. 16/2018 - Inoviranje i dopuna tehničke dokumentacije za rehabilitaciju (u rekonstrukciju) državnog puta IB reda br. 22 sa putnim objektom preko reke Kačer na km 284+170, deonica: Ćelije - Ljig
16.04.18. Javna nabavka br. 13/2018 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju mosta Karakaj preko reke Drine na državnom putu IB reda br. 26 na graničnom prelazu Mali Zvornik
16.04.18. Javna nabavka br. 14/2018 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju mosta Šepak preko reke Drine na državnom putu IB reda br. 26 na graničnom prelazu Trbušnica
01.03.18. Javna nabavka br. 15/2017 - Periodična ispitivanja uslova radne okoline; propisani lekarski pregledi zaposlenih po oceni službe medicine rada...
23.02.18. Javna nabavka br. 121/2017 - Izrada projektno - tehničke dokumentacije za inter - modalni terminal Batajnica
22.02.18. Javna nabavka br. 5/2018 - Usluga mobilne telefonije
19.02.18. Javna nabavka br. 9/2018 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu od Niša do Merdara
14.02.18. Javna nabavka br. 7/2018 - Tehnički pregled objekta - Autoput E-763: Beograd - Južni Jadran, sektor 1: Beograd (Ostružnica) - Ljig, deonica 5: Lajkovac - Ljig
14.02.18. Javna nabavka br. 6/2018 - Tehnički pregled objekta - Autoput E-763: Beograd - Južni Jadran, sektor 1: Beograd (Ostružnica) - Ljig, deonica 3: Obrenovac - Ub
07.02.18. Javna nabavka br. 172/2017 - Studija primene ekoloških sredstava za uklanjanje nepoželjne vegetacije (korova) u putnom pojasu na državnim putevima
06.02.18. Javna nabavka br. 166/2017 - Studija umanjenja emisija ugljen dioksida poboljšanjem javnog osvetljenja
22.01.18. Javna nabavka br. 143/2017 - Troškovi održavanja licenci za ArcGIS za 2017/2018 godinu
22.01.18. Javna nabavka br. 189/2017 - Deonica: Bubanj Potok - Mali Požarevac: praćenje stanja životne sredine u putnom pojasu

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602