Одељење за план, развој, инвестиционе послове и ино кредите

Одељење за план, развој, инвестиционе послове и ино кредите  задуженo је за припрему потребне документације за израду инвестиционих одлука и израду истих, прати реализацију инвестиција у току године. Врши израду годишњих Програма пословања, годишњих финансијских планова, стратешких планова развоја путне привреде, извештавање о улагањима у путну привреду и извештавање о остварењу Програма пословања. Води евиденције о коришћењу и отплати зајмова од домаћих и страних банака и припрема документацију за повлачење средстава из ино-кредита.

Програм пословања ЈП „Путева Србије „за 2017.годину,на који је Влада Републике Србије дала сагласност 15.децембра 2016.године,претпео је једну измену те је 4. аугуста 2017. године изгласан Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. Годину. Квартални извештаји достављају се према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњих односно трогодишњих програма пословања јавних предузећа.Одредбама члана 2.Правилника прописани су обрасци који су саставни део сваког тромесечног извештаја.Обрасци који се квартално достављају су:

1)  Образац 1     Биланс успеха
2)  Образац 1А   Биланс стања
3)  Образац 1Б   Извештај о токовима готовине
4)  Образац 2     Трошкови запослених
5)  Образац 3     Динамика запослених
6)  Образац 4     Кретање цена производа и услуга
7)  Образац 5     Субвенције и остали приходи из буџета
8)  Образац 6     Средства за посебне намене
9)  Образац 7     Нето добит
10) Образац 8    Кредитна задуженост
11) Образац 9    Готовински еквиваленти и готовина
12) Образац 10  Извештај о инвестицијама
13) Образац 11 Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове,продате производе,робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
14) Образац 12  Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања


Штампа