Odeljenje za plan, razvoj, investicione poslove i ino kredite

Odeljenje za plan, razvoj, investicione poslove i ino kredite  zaduženo je za pripremu potrebne dokumentacije za izradu investicionih odluka i izradu istih, prati realizaciju investicija u toku godine. Vrši izradu godišnjih Programa poslovanja, godišnjih finansijskih planova, strateških planova razvoja putne privrede, izveštavanje o ulaganjima u putnu privredu i izveštavanje o ostvarenju Programa poslovanja. Vodi evidencije o korišćenju i otplati zajmova od domaćih i stranih banaka i priprema dokumentaciju za povlačenje sredstava iz ino-kredita.

Program poslovanja JP „Puteva Srbije „za 2017.godinu,na koji je Vlada Republike Srbije dala saglasnost 15.decembra 2016.godine,pretpeo je jednu izmenu te je 4. augusta 2017. godine izglasan Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2017. Godinu. Kvartalni izveštaji dostavljaju se prema Pravilniku o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjih odnosno trogodišnjih programa poslovanja javnih preduzeća.Odredbama člana 2.Pravilnika propisani su obrasci koji su sastavni deo svakog tromesečnog izveštaja.Obrasci koji se kvartalno dostavljaju su:

1)  Obrazac 1     Bilans uspeha
2)  Obrazac 1A   Bilans stanja
3)  Obrazac 1B   Izveštaj o tokovima gotovine
4)  Obrazac 2     Troškovi zaposlenih
5)  Obrazac 3     Dinamika zaposlenih
6)  Obrazac 4     Kretanje cena proizvoda i usluga
7)  Obrazac 5     Subvencije i ostali prihodi iz budžeta
8)  Obrazac 6     Sredstva za posebne namene
9)  Obrazac 7     Neto dobit
10) Obrazac 8    Kreditna zaduženost
11) Obrazac 9    Gotovinski ekvivalenti i gotovina
12) Obrazac 10  Izveštaj o investicijama
13) Obrazac 11 Bruto potraživanja javnog preduzeća za date kredite i zajmove,prodate proizvode,robu i usluge i date avanse i druga potraživanja
14) Obrazac 12  Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja


Štampa