Интегрисани менаџмент системи

Развој пословне изврсности базиран на интегрисаним менаџмент системима у ЈППС доживљава своју експанзију. Вишегодишњи рад на унапређењу менаџмент система, који је започет 2011. године на добро утемељеном основном моделу, показао је да је стандардизација и стална побољшања менаџмент система, уз основне принципе модела изврсности, постала прворазредно питање пословања ЈППС у сталном и турбулентном окружењу. Интегрисани менаџмент системи у ЈППС дају пуну подршку стабилности и развоју предузећа кроз јачање стратешког менаџмента са једне стране и оперативног менаџмента са друге стране. Брзина промена у којима послују организације, захтева да се поред дефинисања стратегије и изградње оперативног менаџмент система успостави динамичка интеракција између стратешког и оперативног менаџмента. То значи да процеси као резултат стратегије морају бити брзо оперативни за пружање услуге корисницима и у корист свих заинтересованих страна.

ЈППС је опредељено да стално унапређује квалитет својих услуга, све своје пословне активности усклађује са применљивим захтевима законске регулативе у области безбедности и здравља на раду, утврђује програм безбедности и здравља на раду и ангажује се на његовом доследном спровођењу - кроз пројектна решења, спецификације за набавку опреме и материјала и методе реализације пројеката уграђује техничко-технолошка решења која спречавају или минимизују ризике по безбедност и здравље људи и безбедност опреме, идентификује, анализира и вреднује ризике у областима безбедности и здравља људи, према успостављеним критеријумима.

Системи менаџмента квалитетом и безбедношћу и здрављем на раду, у ЈППС су у функцији сталног настојања да се што потпуније, ефикасније, ефективније и поузданије задовоље захтеви, потребе и очекивања у области квалитета услуга и безбедности и здравља на раду, како интерних тако и екстерних, заинтересованих страна.

У циљу јачања пословне изврсности и преиспитивања поставки система, ЈП "Путеви Србије" се, у периоду од 2012. године до 2017. године, три пута пријављивало за националну награду за пословну изврсност "Оскар квалитета" по покровитељством Фондације за културу квалитета и пословну изврсност FQCE и Привредне коморе Србије. 2014. године, Предузеће је освојило награду у области Партнерство и ресурси, док је 2017. године награда уследила у 3 области: Партнерство и ресурси, Резултати код корисника и Стратегија. Ове награде су доказ да ЈП "Путеви Србије" константно ради на развоју и унапређењу, како интегрисаних менаџмент система, тако и процеса, али и да негује аспекте пословне изврсности.

Визија и мисија

Визија ЈП „Путеви Србије“

„Наша визија је да будемо угледно и успешно  предузеће
за управљање и развој  државних путева
у складу са очекивањима
свих заинтересованих страна.“


Мисија ЈП „Путеви Србије“

„Наша мисија је да обезбедимо корисницима државних путева
расположиве, безбедне и комфорне услове путовања,
да друштву у целини створимо инфраструктурну базу за развој,
да партнерима обезбедимо дугорочне послове уз могућност развоја,
да водимо рачуна о заштити животне средине
и да обезбедимо испуњење очекивања запослених.“


Вредности  ЈП „Путеви Србије“

У ЈП „Путеви Србије“ негујемо следеће вредности:

 1. Законитост у раду и вршењу услуга
 2. Компетентност, професионализам и етичност
 3. Одговорност, ефикасност и ефективност
 4. Транспарентност и комуникативност
 5. Подстицање иновативности
 6. Стварање климе припадности фирми
 7. Учење од добре светске праксе
 8. Ефикасно и рационално планирање
 9. Доношење одлука на основу анализе објективних чињеница
 10. Одговорност према животној и радној средини
 11. Друштвено одговорно пословање

22.10.12. ЈП "Путеви Србије" у ужем избору за "Оскар квалитета 2012"

У уторак 16.10.2012. године у оквиру пријаве за националну награду за пословну изврсност Оскар квалитета 2012, нашу организацију су посетили представници оцењивачког тима Фондације за културу квалитета и изврсност. После првог круга пријаве који је обухватао добро припремљену документацију за конкурисање, ЈП "Путеви Србије" су ушли у ужи избор за награду и створили услове за непосредно оцењивање од стране оцењивачког тима "Награде".

Чланови оцењивачког тима су представљени руководству и члановима одбора за квалитет и сама презентација добрих страна пословања организације је протекла више него очекивано добро и професионално. Сви критеријуми за оцену (лидерство, стратегија, људски ресурси, партнерство и ресурси, процеси, производи и услуге, резултати-корисници, резултати-људски ресурси, резултати – друштвена заједница и кључни резултати) су презентовани јасно и у потпуности са сваким од одговорних руководилаца.

Национална награда за пословну изврсност - ОСКАР КВАЛИТЕТА, додељује се профитним и непрофитним организацијама, као независна и неутрална награда за врхунске резултате постигнуте на развоју и организационе и пословне изврсности и конкурентности. Награда представља снажан мотивациони фактор на путу ка пословној изврсности организација и подстицај развоју укупне климе за унапређење квалитета у нашој земљи. Учешће на конкурсу омогућава фирми: самооцењивање; добијање објективне оцене унапређења квалитета оцењивањем од стране неутралног оцењивачког тима; упоређење са другим успешним организацијама; процену сопствених тржишних могућности; стварање климе за квалитет и његово унапређење, итд.

У оквиру Светског дана квалитета и Европске недеље квалитета 2012.године, у привредној комори Србије биће проглашење победника и додела награде Оскар квалитета.

QMS

19.09.19. Реализована Ресертификациона провера ISO 9001:2015 и транзициона провера стандарда ИСО 45001

Јавно предузеће „Путеви Србије“ је током јуна 2019. године успешно реализовало другу ресертификациону проверу интегрисаних менаџмент система према захтевима стандарда ISO 9001:2015 за систем управљања квалитетом и  транзициону проверу према захтевима ИСО 45001:2018 за систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду. Проверу су спровели оцењивачи сертификационог тела Stand Cert из Београда, којом су потврдили да су процеси у јавном предузећу „Путеви Србије“  усаглашени  са захтевима оба стандарда и усклађени по захтевима новог стандарда ИСО 45001.

 

Сви учесници су током провере показали изузетну посвећеност на интегрисаним менаџмент системима из делокруга рада својих процеса, а чиме су потврдили и континуитет усаглашености система менаџмента као целине.

Ниво развијености интегрисаних менаџмент системи у оквиру Одељења квалитета у Сектору за УИСС створио је утемељење за успостављање и даљи развој других система менаџмент релевантних за остварење циљева пословања ЈП „Путеви Србије“.

02.07.18. Реализована транзициона и друга надзорна провера по ISO 9001 и OHSAS 18001

Јавно предузеће „Путеви Србије“ је 19 и 20.јуна 2018. године успешно реализовало транзициону и другу надзорну проверу интегрисаних менџмент система по ISO 9001:2015 за систем управљања квалитетом и OHSAS 18001:2008 за систем менаџмента заштите здравља и безбедношћу на раду. Овим је предузеће показало потпуну усклађеност са новом верзијом стандарда ISO 9001:2015. Оцењивачи сертификационог тела МСЦ из Београда су извршили проверу и потврдили висок ниво усаглашености пословања ЈП „Путеви Србије“ са захтевима оба стандарда, наглашавајући да је ниво примене основног стандарда далеко изнад јавних предузећа која имају имплементиран ISO 9001:2015.

Сви учесници провере су показали изузетну посвеђеност у свом делокругу рада на интегрисаним менаџмент системима и спремност да унапређују своје пословне процесе кроз континуирана побољшања. Изузетно добро постављен интегрисани менаџмент систем, којим се управља у оквиру послова интегрисаних менаџмент система Одељења квалитета у Сектору УИСС, задовољио је захтеве оба стандарда и постављен је на начин да омогућава будући развој и интеграцију нових стандарда.

 

"Оскар квалитета" 2017

• Инфо о награди