Динамика експропријације ради изградње аутопутева у Републици Србији

Сектор за правне, кадровске и опште послове Јавног предузећа „Путеви Србије“, у периоду од септембра 2008. године до данашњег дана завршио је поступке експропријације којима је омогућена изградња аутопутева у укупној дужини од 360 км (Коридор 10 – 258 км, Коридор 11 (аутопут Е-763) – 80 км, Рума - Нови Сад – 17км и Лапово - Баточина – 5км).

Деонице на којима је завршена експропријација:

Коридор 10

Аутопут Е-75  ( Грабовница – граница са Републиком Македонијом – 97,4км )
1.  Грабовница – Грделица – 7,9км
2.  Грделица – Царичина Долина – 12км
3.  Царичина Долина – Владичин Хан – 14,3км
4.  Владичин Хан – Доњи Нерадовац – 26,2км
5.  Доњи Нерадовац – Српска Кућа – 6км
6.  Српска Кућа – Левосоје – 10км
7.  Левосоје – Букаревац  - 10,3км
8.  Букаревац – граница са Републиком Македонијом – 10,7км

Аутопут Е-80 ( Ниш – граница са Републиком Бугарском –108,1км )
1.  Просек – Црвена Река – 22,5км
2.  Црвена Река – Чифлик – 12,6км
3.  Чифлик – Станичење – 12,2км
4.  Станичење – Пирот исток – 14км
5.  Пирот исток – Суково – 7км
6.  Суково – Димитровград – 8,8км
7.  Обилазница око Димитровграда – граница са Републиком Бугарском – 8,7км
8.  Паралелни ( некомерцијални ) пут од Беле Паланке до Пирота – 22,3км

Аутопут Е- 75, Oбилазница око Београда- граница са Републиком Мађарском
1.  Обилазница око Београда, Батајница – Добановци – 10,5км
2.  Обилазница око Београда, Сектор 5 – 5,5км
3.  Келебија – Суботица ( Y крак ) – 24км
4.  Обилазница око Новог Сада – 12км
5.  Хоргош – Нови Сад ( преостала експропријација на територији Новог Сада, Малог Иђоша, Врбаса, Суботице и Кањиже од км 0 до км 108 )
6.  Петље између Новог Сада и Београда  ( Стара Пазова, Инђија, Ковиљ, Бешка и Марадик )

Коридор 11

Аутопут Е- 763 – 80,1км
1.  Сурчин – Обреновац - 17,6км
2.  Обреновац – Уб - 24км
3.  Уб – Лајковац  - 12,5км
4.  Лајковац – Љиг - 26км

Остале деонице:
1.  Рума – Нови Сад - 17км
2.  Лапово – Баточина - 5км

Деонице на којима је експропријација у току:
1.  Ниш – Плочник  - 39,5км
2.  Прељина – Пожега - 31км


Током  2019.год. и 2020.год. очекује се почетак изградње на следећим деоницама:
1.  Адрани – Мрчајевци - 18км
2.  Мрчајевци – Прељина - 12,6км
3.  Плочник – Мердаре - 37,5км
4.  Кузмин – Сремска Рача - 18км
5.  Рума – Шабац 
6.  Шабац – Лозница 
7.  Ужице – Котроман 
8.  Појате – Прељина - 107км

Поступак експропријације се спроводи искључиво пред надлежним имовинско правним службама општина и градова кроз чију територију пролази будући аутопут.  ЈП "Путеви Србије",  као корисник експропријације, покреће поступак експропријације подношењем предлога за експропријацију.

Општински орган управе обавештава странке о покретању поступка експропријације и доноси решења о експропријацији. По правноснажности решења о експропријацији, ЈП "Путеви Србије" је дужно да поднесе писану понуду о облику и  висини накнаде за експроприсану имовину.

Висину накнаде за земљиште утврђује пореска управа, док висину накнаде за биљне културе  и објекте утврђују вештаци одговарајуће струке. Споразум о накнади се закључује пред надлежним општинским органом.

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Извршни директор
Горан Томић, дипл. правник

**Напомена:  Информација о динамици експропријације ради изградње аутопутева у Републици Србији је објављена 20.08.2019.године и важи до објаве нових информација.


Штампа