search

Usluge

18.06.18. Javna nabavka br. 43/2018 - Dodatno angažovanje nadzorne službe nad radovima na izgradnji servisnih saobraćajnica, izgradnji mosta i putnog prelaza na km 117+897 u okviru Projekta LOT 1.1. - Projektovanje i izgradnja autoputa E-75 od km 108+000
12.06.18. Javna nabavka br. 38/2018 - Tehnički pregled objekta - državnog puta I-B reda br.12, Novi Sad - Zrenjanin, deonica: Kać - Zrenjanin 1 (obilaznica), stacionaža od km 13+095 do km 37+306, L = 24,211km
12.06.18. Javna nabavka br. 46/2018 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava u slivu Drine
12.06.18. Javna nabavka br. 45/2018 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava u slivu Južne Morave II deo
08.06.18. Javna nabavka br. 30/2018 - Idejni projekat sa Studijom opravdanosti državnog puta IB reda br.27, Loznica – Valjevo – Lazarevac, deonica: Iverak – Lajkovac (petlja na autoputu Е-763 Beograd – Požega), L=17,00km
08.06.18. Javna nabavka br. 17/2018 - Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu Obilaznica oko Beograda, sektor 5, mostovi 13, 14 i 15 (leva traka) – II faza
06.06.18. Javna nabavka br. 31/2018 - Monitring životne sredine u zoni uticaja državnog puta I faza
06.06.18. Javna nabavka br. 41/2018 - Tehnička dokumentacija za postavljanje zaštite od buke sa državnog puta Ia reda broj A1 deonica kroz Beograd od km 577+250 do km 577+778 stambenih objekata u Bloku 28, Novi Beograd
04.06.18. Javna nabavka br. 18/2018 - Studija primene ekoloških sredstava za uklanjanje nepoželjne vegetacije (korova) u putnom pojasu na državnim putevima
31.05.18. Javna nabavka br. 39/2018 - Održavanje softverskog programa za finansijsko poslovanje «MEGA - HERMES»
23.05.18. Javna nabavka br. 26/2018 - Idejni projekat sa studijom opravdanosti izgradnje mosta na Dunavu kod Bačke Palanke sa prilazima (pristupnim putevima)
22.05.18. Javna nabavka br. 37/2018 - Reklamna kampanja povećanja korišćenja elektronske naplate putarine
16.05.18. Javna nabavka br. 42/2018 - Plan detaljne regulacije (L=51km) i Idejni projekat sa Studijom opravdanosti izgradnje brze saobraćajnice IB reda Šabac - Loznica (L=55km)
09.05.18. Javna nabavka br. 12/2018 - Osnovna mreža BPP na državnim putevima - faza I (obezbedženje georeferenciranih podataka sa dodatnih deonica u zoni petlji na državnim putevima u funkciji ažuriranja)
27.04.18. Javna nabavka br. 10/2018 - Obrada podataka sa brojača saobraćaja za 2017. godinu
19.04.18. Javna nabavka br. 23/2018 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju državnog puta IB reda br. 22, deonica: Novi Pazar - Ribariće - državna granica sa Crnom Gorom, sa putnim objektom preko reke Ibar - Špiljani na km 296+850
19.04.18. Javna nabavka br. 22/2018 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju državnog puta IB reda br. 22, deonica: Novi Pazar - Ribariće - državna granica sa Crnom Gorom, sa putnim objektom - vijaduktom preko klisure - Orlje na km 276+070
19.04.18. Javna nabavka br. 21/2018 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju državnog puta IB reda br. 22, deonica: Novi Pazar - Ribariće - državna granica sa Crnom Gorom, sa putnim objektom preko reke Ibar - Mehov Krš na km 294+800
17.04.18. Javna nabavka br. 15/2018 - Izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-80, deonica: Niš - Merdare
16.04.18. Javna nabavka br. 16/2018 - Inoviranje i dopuna tehničke dokumentacije za rehabilitaciju (u rekonstrukciju) državnog puta IB reda br. 22 sa putnim objektom preko reke Kačer na km 284+170, deonica: Ćelije - Ljig

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602