Одељење за енергетски менаџмент

У оквиру Сектора за стратегију, пројектовање и развој налази се Одељење за Енергетски менаџмент. Полазна основа за рад Одељења су нови Закони у вези са овом облашћу:

1) ЗАКОН О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ
2) ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ
3) ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
4) ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ
5) УРЕДБУ О УТВРЂИВАЊУ ГРАНИЧНИХ ВРЕДНОСТИ ГОДИШЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ОДРЕЂУЈЕ КОЈА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА СУ ОБВЕЗНИЦИ СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА, ГОДИШЊИХ ЦИЉЕВА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ И ОБРАСЦА ПРИЈАВЕ О ОСТВАРЕНОЈ ПОТРОШЊИ ЕНЕРГИЈЕ
6) ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ИЗДАВАЊА СЕРТИФИКАТА О ЕНЕРГЕТСКИМ СВОЈСТВИМА ЗГРАДА


ОПИС ДЕЛАТНОСТИ ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Енергетски менаџмент чини тим образованих и веома стручних људи који одлично познају проблематику везану за енергетику почев од добијања, трансформације и трошења енергије до тумачења прорачуна из елабората енергетске ефикасности и примене адекватних мера.

Систем управљања енергијом је систем компатибилан са окружењем а то значи да се ефикасним поступцима производње, трансформације и потрошње енергије смањује загађење околине и штеди новац пореских обвезника.

Циљеви система управљања енергијом и утицајима на окружење су смањење загађења и оперативних трошкова. Императив је бављење људима јер је њихово понашање кључно за енергетски учинак и окружење.

Основна порука запосленима је да ће после увођења енергетског менаџмента и обуке бити продуктивнији због чега ће се смањити трошкови фирме и тако дугорочно осигурати њихова радна места.

Пратећи законску легислативу менаџмент ЈП „Путеви Србије“ је увео одељење за енергетски менаџмент.

Енергетски менаџмент је задужен за планирање мера, праћење и извештавање о ефикасном коришћењу енергије у организацији или установи, као и за оптимално коришћење обновљивих извора енергије.

Енергетски менаџмент има за циљ да постигне економску корист за организацију, кроз имплементацију ефективних мера побољшања енергетске ефикасности, односно коришћење обновљивих извора енергије, при том не нарушавајући ниво комфора, квалитета и квантитета услуга или производа.

Енергетски менаџмент треба да обезбеди испуњавање свих релевантних обавеза у складу са законским прописима и националним плановима за, енергетику, енергетску ефикасност и коришћење обновљивих извора енергије, уз пуно поштовање законских обавеза у погледу заштите животне средине, здравља и безбедности на раду.


АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА

 • Упознавање и континуирано информисање о националном законодавству и законодавству ЕУ, прописима и плановима о енергетској ефикасности и обновљивим изворима енергије, иницијативама ЕУ и глобалним иницијативама за промовисање одрживог развоја у смислу енергетске ефикасности, као и о расположивим финансијским механизмима за достизање тог циља (међународне финансијске институције);
 • Одржавање комуникације са Министарством енергетике, а посебно са Сектором за енергетску ефикасност и Одсеком за обновљиве изворе енергије и редовно учествовање на састанцима, обукама и другим догађајима;
 • Успостављање критеријума енергетске ефикасности у погледу набавке робе и услуга и куповине / закупа зграда / делова зграда и адаптације;
 • Давање препорука доносиоцу одлука у оквиру субјекта о уговарању куповине енергије, преговарање са снабдевачима енергијом и давање препорука везаних за избор енергената и избор снабдевача, који иду у корист организацији;
 • Израда базе података и прикупљање података о објектима, потрошачима енергије у организацији, идентификовање потенцијала за уштеде енергије кроз вршење прелиминарних енергетских прегледа и израду кратких студија, као и прикупљање свих неопходних информација потребних за израду планова за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије;
 • Препорука доносиоцима одлука о могућим изворима финансијских средстава за спровођење мера енергетске ефикасности и инвестирање у обновљиве изворе енергије;
 • Припремање програма и планова за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије (укључујући динамику реализације активности, процену буџета, очекиване уштеде енергије и смањења трошкова по основу реализације мера енергетске ефикасности, изворе финансирања, итд.) и њихово достављање на усвајање доносиоцима одлука. Усвојени програми и планови се на крају достављају надлежним националним органима у складу са обавезама из Закона о енергетској ефикасности. Програми и планови,поред осталог, укључују успостављање и даљи развој шеме за управљање енергијом;
 • Организовање обука, подизање свести и мотивације запослених и континуирано упознавање одговорног особља о динамици спровођења мера из Плана;
 • Елаборација предлога за успостављање јавног приватног партнерства и обезбеђење екстерних енергетских услуга ("outsource ");
 • Израда Пројектних задатака и организовање спровођења специјалних студија, енергетских прегледа, енергетског сертификовања зграда, итд.;
 • Сарадња са службама релевантним за организацију у погледу припреме и подношења предлога националним или међународним финансијским институцијама за доделу средстава намењених енергетској ефикасности и коришћењу обновљивих извора енергије;
 • Сарадња са службама релевантним за организацију у погледу припреме тендера, надзора, испитивања и коначног прихватања инвестиција за енергетску ефикасности и обновљиве изворе енергије;
 • Успостављање информационог система за редовно прикупљање података о потрошњи енергије, трошковима за енергију и другим релевантним подацима, вођење регистра података и израчунавање индикатора енергетске ефикасности;
 • Праћење напретка имплементације мера, сагледавање енергетских карактеристика, израчунавање енергетских уштеда и смањења трошкова, идентификовање могућих негативних одступања од плана и предлагање корективних активности;
 • Редовно и директно извештавање надређених о напретку имплементације планова и постигнутих резултата, заједно са предлозима за спровођење корективних мера када је то потребно;
 • Израда и достављање надлежним органима законом прописаних извештаја и података сходно Закону о енергетској ефикасности;
 • Конципирање, организовање и праћење јавних кампања за подизање свести;
 • Повезивање са енергетским менаџерима из других организација ради размене искустава и спровођења координираних активности;
 • Предузимање других иницијатива у циљу побољшања енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије на трошковно - ефикасан начин, а у оквиру усвојеног националног законодавства и политике.

Студије које је урадило Одељење за енергетски менаџмент су јавно доступне:

- Студија оправданости увођења обновљивих извора енергије у објектима ЈППС са COST BENEFIT анализом

- План управљања отпадом ЈППС

- Програм планског одржавања ЈППС

- Студија замене постојећих светлосних извора ЛЕД изворима са теледиригованим менџментом

- Пројекат за управљање потрошњом енергената на објекту газела

- Студија изводљивости израде пројектне документације за постављање пунионица за електрична возила

- Студија изводљивости замене постојецих грејних тела и расхладних уредјаја инвертерима

- Студија изводљивости употребе електричних службених возила на подручју града Београда за потребе ЈП "Путеви Србије" са "Cost Benefit" анализом

- Регистар енергетских потросаца ЈП “Путеви Србије”

- Студија умањење емисије CO2 побољсањем јавног осветљења

- Израда катастра потрошача воде у ЈП "Путеви Србије"

- Студија примене система грађења у државном путном систему са најмањим утицајем на животну средину уз осврт на животни циклус пута


Штампа