Регулатива

Закони

ОПШТИ ЗАКОНИ:

ico-adobe - ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

ico-adobe - ЗАКОН О ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ

ico-adobe - ЗАКОН О РАТИФИКАЦИЈИ ЕВРОПСКОГ СПОРАЗУМА

ico-adobe - ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ico-adobe - ПОДЗАКОНСКА АКТА УЗ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ico-adobe - ЗАКОН О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА

ico-adobe - ЗАКОН О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

ico-adobe - ЗАКОН О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

 

ПУТОГРАДЊА, САОБРАЋАЈ И ПЛАНИРАЊЕ:

ico-adobe - ЗАКОН О ПУТЕВИМА (41/2018, 95/2018)

ico-adobe - ЗАКОН О ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2010. ДО 2020. ГОДИНЕ

ico-adobe - ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НA ПУТЕВИМА

ico-adobe - ЗАКОН О НАЦИОНАЛНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА

ico-adobe - ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

ico-adobe - ЗАКОН О ДРЖАВНОМ ПРЕМЕРУ И КАТАСТРУ

ico-adobe - ЗАКОН О ДРЖАВНОМ ПРЕМЕРУ И КАТАСТРУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ico-adobe - ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И САВЕТА МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ О ОДРЖАВАЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПУТНИХ МЕЂУДРЖАВНИМ МОСТОВА ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (7/21)

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА:

ico-adobe - ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (135/04, 36/09, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16)

ico-adobe - ЗАКОН О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (135/04 и 88/10)

ico-adobe - ЗАКОН О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (135/04 и 36/09)

ico-adobe - ЗАКОН О НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА (84/15 и 95/18)

ico-adobe - ЗАКОН О ШУМАМА (30/10, 93/12, 89/15 и 95/18)

ico-adobe - ЗАКОН О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ (36/09, 88/10, 14/16 и 95/18)

ico-adobe - ЗАКОН О ВОДАМА (30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18)

ico-adobe - ЗАКОН О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА (36/09 и 10/13)

ico-adobe - ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ (36/09 и 88/10)

ico-adobe - ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ (36/09, 88/10, 91/10, 14/16, 95/18 и 71/21)

ico-adobe - ЗАКОН О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ (2513)

ico-adobe - ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ (145/14) 

ico-adobe - ЗАКОН О КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА (26/21)

Уредбе

ПУТОГРАДЊА, САОБРАЋАЈ И ПЛАНИРАЊЕ:

ico-adobe - УРЕДБА О ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА (115/2020)

ico-adobe - УРЕДБА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА (105/13, 119/13 и 93/15)

ico-adobe - УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА НИШ - ГРАНИЦА БУГАРСКЕ

ico-adobe - УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА БЕОГРАД-ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА БЕОГАД-ПОЖЕГА

ico-adobe - УРЕДБА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ЈАВНИХ ПУТЕВА

ico-adobe - УРЕДБА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА

ico-adobe - УРЕДБА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ O УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТО-ПУТА Е-75, ДЕОНИЦА БЕОГРАД-НИШ

ico-adobe - УРЕДБА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ O УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТО-ПУТА E-75 СУБОТИЦА-БЕОГРАД (БАТАЈНИЦА)

ico-adobe - УРЕДБА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ O УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ-БЕОГРАД (ДОБАНОВЦИ)

ico-adobe - УРЕДБА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ O УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА НИШ - ГРАНИЦА РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ

ico-adobe - УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТО-ПУТА E-761, ДЕОНИЦА ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА

ico-adobe - УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БР. 21 НОВИ САД-РУМА-ШАБАЦ И ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БР. 19 ШАБАЦ-ЛОЗНИЦА

ico-adobe - УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТО-ПУТА E-80, ДЕОНИЦА НИШ МЕРДАРЕ

ico-adobe - УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 27 ЛОЗНИЦА ВАЉЕВО ЛАЗАРЕВАЦ, ДЕОНИЦА ИВЕРАК ЛАЈКОВАЦ( ВЕЗА СА АУТОПУТЕМ Е-763 БЕОГРАД ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА БЕОГРАД ПОЖЕГА)

ico-adobe - УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНАПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА, АУТО-ПУТ Е-75 БЕОГРАД – НИШ (ПЕТЉА „ПОЖАРЕВАЦ”) – ПОЖАРЕВАЦ (ОБИЛАЗНИЦА) – ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – ГОЛУБАЦ

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА:

ico-adobe - УРЕДБА О ЕКОЛОШКОЈ МРЕЖИ (102/10)

ico-adobe - УРЕДБА О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВОДЕ И РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ(67/11 и 48/12)

ico-adobe - УРЕДБА О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ПОВРШИНСКИМ И ПОДЗЕМНИМ ВОДАМА И СЕДИМЕНТУ И РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ(50-12)

ico-adobe - УРЕДБА О ИНДИКАТОРИМА БУКЕ, ГВ, МЕТОДАМА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ИНДИКАТОРА БУКЕ, УЗНЕМИРАВАЊА И ШТЕТНИХ ЕФЕКАТА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ(75-10)

ico-adobe - УРЕДБА О УСЛОВИМА ЗА МОНИТОРИНГ И ЗАХТЕВИМА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА (11/10, 75/10 и 63/13)

ico-adobe - УРЕДБА О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈАЛА У ВАЗДУХУ (71/10)

ico-adobe - УРЕДБА О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ПРИОРИТЕТНИХ И ПРИОРИТЕТНИХ ХАЗАРДНИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ ЗАГАЂУЈУ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ И РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ (35-11)

Одлуке

ico-adobe - ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

ico-adobe - ОДЛУКА О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА УПОТРЕБУ ДРЖАВНОГ ПУТА ЗА ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНА У ИНОСТРАНСТВУ (16/16)

ico-adobe - ОДЛУКА О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА УПОТРЕБУ ДРЖАВНОГ ПУТА

ico-adobe - ОДЛУКА О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ НА МАГИСТРАЛНИМ И РЕГИОНАЛНИМ ПУТЕВИМА

ico-adobe - ОДЛУКА О ВИСИНИ ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ ЗА УПОТРЕБУ ЈАВНОГ ПУТА, ЊЕГОВОГ ДЕЛА И ПУТНОГ ОБЈЕКТА (ПУТАРИНА)

ico-adobe - ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА БЕОГРАД-ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА ПОЖЕГА-БОЉАРЕ (ГРАНИЦА СА ЦРНОМ ГОРОМ) (E-763)

ico-adobe - ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА, ПАРАЋИН-ЗАЈЕЧАР-НЕГОТИН

ico-adobe - ОДЛУКА О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА ПОЖЕГА-БОЉАРЕ (ГРАНИЦА СА ЦРНОМ ГОРОМ)(АУТО-ПУТ Е-763) НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ico-adobe - ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА НИШ-МЕРДАРЕ

ico-adobe - ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

ico-adobe - ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАБА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ АУТОПУТА Е-761, ДЕОНИЦА ПОЖЕГА – УЖИЦЕ – ГРАНИЦА СА БОСНОМ И ХЕРЦЕГОВИНОМ

ico-adobe - ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА ИБ РЕДА 24-СУБОТИЦЕ ЗРЕЊАНИН КОВИН

ico-adobe - ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА 24-СУБОТИЦЕ ЗРЕЊАНИН КОВИН3

ico-adobe - ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ„

ico-adobe - ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КОРИДОРА АУТОПУТА БЕОГРАД – ЗРЕЊАНИН – НОВИ САД

ico-adobe - ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА НИШ – ГРАНИЦА РЕПУБЛИКЕ СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ

Општи акти

ico-adobe - РЕШЕЊЕ ЗА УСВАЈАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ - ИЗМЕНА ОСНИВАЧКОГ АКТА

ico-adobe - РЕШЕЊЕ ЗА УСВАЈАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ - ПРОМЕНА ДАТУМА СТАТУТА

ico-adobe - СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ico-adobe - РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

ico-adobe - РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" (СЛ. ГЛАСНИК РС, БР. 63/17)

ico-adobe - ПОСЛОВНИК О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

ico-adobe - СТАТУТ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" 26.01.2015.

ico-adobe - РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" И ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013. ГОДИНУ

ico-adobe - ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 19.09.2014.

ico-adobe - СПОРАЗУМ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 25.04.2014.

ico-adobe - КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

Правилници

ico-adobe - ИНТЕРНИ ПЛАН ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (63/19)

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА РЕВИЗИЈЕ И ПРОВЕРЕ

ico-adobe - ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ИЗАБРАНОМ ПРОПИСУ (52/19)

ico-adobe - ЕТИЧКИ КОДЕКС ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ И ФОРМИ ИЗВЕСТАЈА О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ И ОЦЕНИ СТАЊА ЈАВНИХ ПУТЕВА

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ ИЗВЕШТАЈА О САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ДОКУМЕНАТА ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА

ico-adobe - ИНТЕРНИ ПЛАН ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О ПОЛИТИКАMA УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О РАДУ

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ ДРЖАВНОГ ПУТА

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О ПЛАЋАЊУ ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ (ПУТАРИНЕ) ЗА УПОТРЕБУ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА (АУТОПУТЕВА И ПОЛУАУТОПУТЕВА) У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ico-adobe - ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА (2014)

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ (2014)

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА

ico-adobe - ПРИЛОЗИ УЗ ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ УКРШТАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ И ПУТА, ПЕШАЧКЕ ИЛИ БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ, МЕСТУ НА КОЈЕМ СЕ МОЖЕ ИЗВЕСТИ УКРШТАЊЕ И МЕРАМА ЗА ОСИГУРАЊЕ БЕЗБЕДНОГ САОБРАЋАЈА (89/16)

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ОСМАТРАЊА ТЛА И ОБЈЕКАТА У ТОКУ ГРАЂЕЊА И УПОТРЕБЕ

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВРШЕЊА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА, САСТАВУ КОМИСИЈЕ, САДРЖИНИ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ ПОДОБНОСТИ ОБЈЕКАТА ЗА УПОТРЕБУ, ОСМАТРАЊУ ТЛА И ОБЈЕКАТА У ТОКУ ГРАЂЕЊА И УПОТРЕБЕ И МИНИМАЛНИМ ГАРАНТНИМ РОКОВИМА ЗА ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ ОБЈЕКАТА (27/15 и 29/16)

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ И ОБИМУ ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ И СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СТУДИЈЕ

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О САОБРАЋАЈНОЈ СИГНАЛИЗАЦИЈИ (14/21)

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О САОБРАЋАЈНОЈ СИГНАЛИЗАЦИЈИ (14/21)

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У ЗОНИ РАДОВА (134/14)

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА КОЈЕ СА АСПЕКТА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА МОРАЈУ ДА ИСПУЊАВАЈУ ПУТНИ ОБЈЕКТИ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ ЈАВНОГ ПУТА (50/11)

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О МИНИМАЛНИМ БЕЗБЕДНОСНИМ ЗАХТЕВИМА КОЈЕ ТУНЕЛ НА ЈАВНОМ ПУТУ МОРА ДА ИСПУЊАВА СА ГЛЕДИШТА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О ТЕХНИЧКИМ СРЕДСТВИМА ЗА УСПОРАВАЊЕ САОБРАЋАЈА НА ПУТУ

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О КЛАСИФИКАЦИЈИ ОБЈЕКАТА

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ И АРХИВСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, РЕГУЛАЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ И НАЧИНУ ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕМА КЛАСИ И НАМЕНИ ОБЈЕКАТА (23/15, 77/15, 58/16 i 96/16)

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ТИПОВА СТАНИШТА, О ТИПОВИМА СТАНИШТА И МЕРАМА ЗАШТИТЕ ЗА ЊИХОВО ОЧУВАЊЕ (35/10)

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О МЕТОДАМА МЕРЕЊА БУКЕ, САДРЖИНИ И ОБИМУ ИЗВЕШТАЈА О МЕРЕЊУ БУКЕ(72/10)

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ИЗРАДУ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА (72/10)

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ АКУСТИЧНИХ ЗОНА (72/10)

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ЈАВНОГ УВИДА, ПРЕЗЕНТАЦИЈУ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (69/05)

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О ПРОГЛАШЕЊУ И ЗАШТИТИ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА СА ПРИЛОЗИМА (5/10, 47/11, 32/16 и 98/16)

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (69/05)

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ И МЕТОДАМА ИЗРАДЕ СТРАТЕШКИХ КАРАТА БУКЕ И НАЧИНУ ЊИХОВОГ ПРИКАЗИВАЊА ЈАВНОСТИ (80/10)

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ ЗАХТЕВА И ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И САДРЖИНИ ЗАХТЕВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (69-05)

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О СПЕЦИЈАЛНИМ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ РЕШЕЊИМА КОЈА ОМОГУЋАВАЈУ НЕСМЕТАНУ И СИГУРНУ КОМУНИКАЦИЈУ ДИВЉИХ ЖИВОТИЊА (72/10)

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ САКУПЉАЊА, ТРАНСПОРТА ОТПАДА КОЈИ СЕ КОРИСТИ КАО СЕКУНДАРНА СИРОВИНА ИЛИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ЕНЕРГИЈЕ (98/10)

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ИЗДАВАЊА СЕРТИФИКАТА О ЕНЕРГЕТСКИМ СВОЈСТВИМА ЗГРАДА

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА бр. 953-10451 од 28.04.2021. године

Стандарди

ico-adobe - ЛИСТА ВАЖЕЋИХ СТАНДАРДА ИЗ ОБЛАСТИ ПУТОГРАДЊЕ (од 24.05.2010.год.)

Тех. упутства

ico-adobe - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ГРАЂЕЊЕ ПУТЕВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ico-adobe - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ГРАЂЕЊЕ ПУТЕВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (ПРИЛОЗИ)

ico-adobe - ТЕХНИЧКО УПУТСТВО ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ЗОНА РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ico-adobe - ШЕМЕ ИЗГЛЕДА ЗОНЕ РАДОВА

ico-adobe - ТЕХНИЧКО УПУТСТВО О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ico-adobe - ТЕХНИЧКО УПУТСТВО О ПРИМЕНИ МАТЕРИЈАЛА ПРИ ИЗРАДИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (допуњено и измењено издање)

ico-adobe - ТЕХНИЧКО УПУТСТВО ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ОПАСНИХ КРИВИНА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ico-adobe - ТЕХНИЧКО УПУТСТВО О ПРИМЕНИ ПОДЛОГЕ ЗНАКА ПРИ ИЗРАДИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ico-adobe - ТЕХНИЧКО УПУТСТВО О НАЧИНУ ИСПИТИВАЊА И ПОСТУПКУ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА СА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ico-adobe - ТЕХНИЧКО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДРЕДАБА ПРАВИЛНИКА О САОБРАЋАЈНОЈ СИГНАЛИЗАЦИЈИ

ico-adobe - ТЕХНИЧКО УПУТСТВО О ЗАХТЕВАНОМ КВАЛИТЕТУ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОМА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ico-adobe - ТЕХНИЧКО УПУТСТВО - ПРИМЕНА СИСТЕМА ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Политике

ico-adobe - ПОЛИТИКА МЕНАЏМЕНТА ЕНЕРГИЈОМ

ico-adobe - ПОЛИТИКА ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА У ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

ico-adobe - ПОЛИТИКА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

ico-adobe - ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Евр. документа

ico-adobe - ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА 2020

ico-adobe - ПОЛИТИКА ТРАНСПОРТА У ЕВРОПИ ДО 2010.

ico-adobe - ПОЛИТИКА ТРАНСПОРТА У ЕВРОПИ 2010 - 2020 - 2050.

ico-adobe - АНЕКС I

ico-adobe - INSPIRE ДИРЕКТИВА

ico-adobe - ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ КЈОТО ПРОТОКОЛА УЗ ОКВИРНУ КОНВЕНЦИЈУ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА О ПРОМЕНИ КЛИМЕ

ico-adobe - ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗ ПАРИЗА /29.МАЈ 2017/

ico-adobe - ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ ДОХА АМАНДМАНА НА КЈОТО ПРОТОКОЛ УЗ ОКВИРНУ КОНВЕНЦИЈУ УН О ПРОМЕНИ КЛИМЕ /21.МАЈ 2017/

ico-adobe - ЕВРОПСКИ ЗЕЛЕНИ ОДГОВОР


Штампа