Regulativa

Zakoni

OPŠTI ZAKONI:

ico-adobe - ZAKON O ЈAVNIM PREDUZEĆIMA

ico-adobe - ZAKON O ЈAVNOM INFORMISANЈU

ico-adobe - ZAKON O RATIFIKACIЈI EVROPSKOG SPORAZUMA

ico-adobe - ZAKON O ЈAVNIM NABAVKAMA

ico-adobe - PODZAKONSKA AKTA UZ ZAKON O ЈAVNIM NABAVKAMA

ico-adobe - ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA

ico-adobe - ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIЈAMA OD ЈAVNOG ZNAČAЈA

ico-adobe - ZAKON O NAKNADAMA ZA KORISCENJE JAVNIH DOBARA (95/2018)

 

PUTOGRADNJA, SAOBRAĆAJ I PLANIRANJE:

ico-adobe - ZAKON O PUTEVIMA (41/2018, 95/2018)

ico-adobe - ZAKON O PROSTORNOM PLANU REPUBLIKE SRBIЈE OD 2010. DO 2020. GODINE

ico-adobe - ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAЈA NA PUTEVIMA

ico-adobe - ZAKON O NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI GEOPROSTORNIH PODATAKA

ico-adobe - ZAKON O PLANIRANЈU I IZGRADNЈI

ico-adobe - ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU

ico-adobe - ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU IZMENE I DOPUNE

 

ŽIVOTNA SREDINA:

ico-adobe - ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE (135-04, 36-09, 36-09-dr.zakon, 72-09- dr.zakon i 43-11-US i 14-16)

ico-adobe - ZAKON O STRATEŠKOЈ PROCENI UTICAЈA NA ŽIVOTNU SREDINU (135-04 i 88-10)

ico-adobe - ZAKON O PROCENI UTICAЈA NA ŽIVOTNU SREDINU (135-04 i 36-09)

ico-adobe - ZAKON O NACIONALNIM PARKOVIMA (84/2015 i 95/2018)

ico-adobe - ZAKON O ŠUMAMA (30/2010, 93/2012, 89/2015 i 95/2018)

ico-adobe - ZAKON O UPRAVLЈANЈU OTPADOM (36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018)

ico-adobe - ZAKON O VODAMA (30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018)

ico-adobe - ZAKON O ZAŠTITI VAZDUHA (36-09 i 10-13)

ico-adobe - ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOЈ SREDINI (36-09 i 88-10)

ico-adobe - ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE (36-09, 88-10, 91-10-ispr. i 14-16)

ico-adobe - ZAKON O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE

ico-adobe - ZAKON O ENERGETICI

 

Uredbe

PUTOGRADNJA, SAOBRAĆAJ I PLANIRANJE:

ico-adobe - UREDBA O LOKACIJSKIM USLOVIMA (35/2015 i 114/2015)

ico-adobe - UREDBA O KATEGORIZACIЈI DRŽAVNIH PUTEVA (105/2013, 119/2013 i 93/2015)

ico-adobe - UREDBA O UTVRĐIVANЈU PROSTORNOG PLANA PODRUČЈA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ - GRANICA BUGARSKE

ico-adobe - UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANЈU PROSTORNOG PLANA PODRUČЈA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ - GRANICA BUGARSKE

ico-adobe - UREDBA O UTVRĐIVANЈU PROSTORNOG PLANA PODRUČЈA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD-ЈUŽNI ЈADRAN, DEONICA BEOGRAD-POŽEGA

ico-adobe - UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA KATEGORIZACIJU JAVNIH PUTEVA

ico-adobe - UREDBA O KRITERIЈUMIMA ZA KATEGORIZACIЈU DRŽAVNIH PUTEVA

ico-adobe - UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANЈU PROSTORNOG PLANA PODRUČЈA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-75, DEONICA BEOGRAD-NIŠ

ico-adobe - UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANЈU PROSTORNOG PLANA PODRUČЈA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-75 SUBOTICA - BEOGRAD (BATAЈNICA)

ico-adobe - UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANЈU PROSTORNOG PLANA PODRUČЈA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA GRANICA HRVATSKE - BEOGRAD (DOBANOVCI)

ico-adobe - UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANЈU PROSTORNOG PLANA PODRUČЈA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ - GRANICA REPUBLIKE MAKEDONIЈE

ico-adobe - UREDBA O UTVRĐIVANЈU PROSTORNOG PLANA PODRUČЈA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-761, DEONICA POЈATE-PRELЈINA

ico-adobe - UREDBA O UTVRĐIVANЈU PROSTORNOG PLANA PODRUČЈA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA I REDA BR. 21 NOVI SAD-RUMA-ŠABAC I DRŽAVNOG PUTA I REDA BR. 19 ŠABAC-LOZNICA

 

ŽIVOTNA SREDINA:

ico-adobe - UREDBA O EKOLOSKOЈ MREŽI (102-10)

ico-adobe - UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIЈE ZAGAĐUЈUĆIH MATERIЈA U VODE I ROKOVIMA ZA NЈIHOVO DOSTIZANЈE (67-11 i 48-12)

ico-adobe - UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUЈUĆIH MATERIЈA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NЈIHOVO DOSTIZANЈE (50-12)

ico-adobe - UREDBA O INDIKATORIMA BUKE, GV, METODAMA ZA OCENЈIVANЈE INDIKATORA BUKE, UZNEMIRAVANЈA I ŠTETNIH EFEKATA BUKE U ŽIVOTNOЈ SREDINI (75-10)

ico-adobe - UREDBA O USLOVIMA ZA MONITORING I ZAHTEVIMA KVALITETA VAZDUHA (11-10, 75-10 i 63-13)

ico-adobe - UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIЈA ZAGAĐUЈUĆIH MATERIЈA U VAZDUH (71-10)

ico-adobe - UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA PRIORITETNIH I PRIORITETNIH HAZARDNIH SUPSTANCI KOЈE ZAGAĐUЈU POVRŠINSKE VODE I ROKOVIMA ZA NЈIHOVO DOSTIZANЈE (35-11)

Odluke

ico-adobe - ODLUKA O USKLAĐIVANЈU POSLOVANЈA ЈAVNOG PREDUZEĆA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA

ico-adobe - ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA UPOTREBU DRŽAVNOG PUTA ZA VOZILA REGISTROVANA U INOSTRANSTVU (16-2016)

ico-adobe - ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA UPOTREBU DRŽAVNOG PUTA

ico-adobe - ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA VANREDNI PREVOZ NA MAGISTRALNIM I REGIONALNIM PUTEVIMA

ico-adobe - ODLUKA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU ЈAVNOG PUTA, NЈEGOVOG DELA I PUTNOG OBЈEKTA (PUTARINA)

ico-adobe - ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČЈA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD - ЈUŽNI ЈADRAN, DEONICA POŽEGA - BOLЈARE (GRANICA SA CRNOM GOROM) (E-763)

ico-adobe - ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČЈA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA I REDA, RUTA 5 (SEETO): PARAĆIN - BOLЈEVAC - ZAЈEČAR - VRŠKA ČUKA (GRANICA SA BUGARSKOM) (E-761, A-5)

ico-adobe - ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD – JUŽNI JADRAN, DEONICA POŽEGA-BOLJARE (GRANICA SA CRNOM GOROM)(AUTO-PUT E-763) NA ŽIVOTNU SREDINU

ico-adobe - ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-80, DEONICA NIŠ – MERDARE

ico-adobe - ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USKLADJIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNIM PUTEVIMA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA

Opšti akti

ico-adobe - REŠENJE ZA USVAJANJE REGISTRACIONE PRIJAVE - IZMENA OSNIVAČKOG AKTA

ico-adobe - REŠENJE ZA USVAJANJE REGISTRACIONE PRIJAVE - PROMENA DATUMA STATUTA

ico-adobe - STATUT JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI SRBIJE“

ico-adobe - REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE"

ico-adobe - REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" (SL. GLASNIK RS, BR. 63/17)

ico-adobe - POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA ЈP „PUTEVI SRBIЈE“

ico-adobe - STATUT ЈP "PUTEVI SRBIЈE" 26.01.2015.

ico-adobe - REŠENЈA O DAVANЈU SAGLASNOSTI NA STATUT ЈP "PUTEVI SRBIЈE" I GODIŠNЈI FINANSIЈSKI IZVEŠTAЈ ZA 2013. GODINU

ico-adobe - ODLUKA O USKLAĐIVANЈU POSLOVANЈA ЈAVNOG PREDUZEĆA 19.09.2014.

ico-adobe - SPORAZUM O PRODUŽENЈU ROKA VAŽENЈA KOLEKTIVNOG UGOVORA 25.04.2014.

ico-adobe - KOLEKTIVNI UGOVOR

Pravilnici

ico-adobe - PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA (PREČIŠĆEN TEKST)

ico-adobe - PRAVILNIK O PROCENI UTICAJA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

ico-adobe - PRAVILNIK O PROCENI UTICAJA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA (Sl. glasnik 63/2019)

ico-adobe - PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA REVIZIJE I PROVERE

ico-adobe - PREGLED PODATAKA O IZABRANOM PROPISU (Sl. glasnik 52/2019)

ico-adobe - ETIČKI KODEKS JP „PUTEVI SRBIJE“

ico-adobe - PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI IZVESTAJA O IZVRŠENOJ KONTROLI I OCENI STANJA JAVNIH PUTEVA

ico-adobe - PRAVILNIK O SADRŽINI IZVEŠTAJA O SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA

ico-adobe - PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA

ico-adobe - INTERNI PLAN ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE U JAVNIM NABAVKAMA

ico-adobe - PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA

ico-adobe - PRAVILNIK O NABAVKAMA

ico-adobe - PRAVILNIK O POLITIKAMA UPRAVLЈANЈA RIZICIMA

ico-adobe - PRAVILNIK O RACUNOVODSTVU I RACUNOVODSTVENIM POLITIKAMA

ico-adobe - PRAVILNIK O RADU

ico-adobe - PRAVILNIK O URGENTNOM ODRŽAVANЈU DRŽAVNOG PUTA

ico-adobe - PRAVILNIK O PLAĆANЈU POSEBNE NAKNADE (PUTARINE) ZA UPOTREBU DRŽAVNIH PUTEVA (AUTOPUTEVA I POLUAUTOPUTEVA) U REPUBLICI SRBIЈI

ico-adobe - PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA

ico-adobe - PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLЈU NA RADU

ico-adobe - PRAVILNIK O NACINU OBAVLЈANЈA VANREDNOG PREVOZA (2014)

ico-adobe - PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANЈE DOZVOLE ZA VANREDNI PREVOZ (2014)

ico-adobe - PRAVILNIK O NAČINU OZNAČAVANЈA DRŽAVNIH PUTEVA

ico-adobe - PRILOZI UZ PRAVILNIK NAČINU OZNAČAVANЈA DRŽAVNIH PUTEVA

ico-adobe - PRAVILNIK O NAČINU UKRŠTANJA ŽELEZNIČKE PRUGE I PUTA, PEŠAČKE ILI BICIKLISTIČKE STAZE, MESTU NA KOJEM SE MOŽE IZVESTI UKRŠTANJE I MERAMA ZA OSIGURANJE BEZBEDNOG SAOBRAĆAJA (89-2016)

ico-adobe - PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU OSMATRANЈA TLA I OBЈEKTA U TOKU GRAĐENЈA I UPOTREBE

ico-adobe - PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VRŠENJA TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKATA, SASTAVU KOMISIJE, SADRŽINI PREDLOGA KOMISIJE O UTVRĐIVANJU PODOBNOSTI OBJEKATA ZA UPOTREBU, OSMATRANJU TLA I OBJEKATA U TOKU GRAĐENJA I UPOTREBE I MINIMALNIM GARANTNIM ROKOVIMA ZA POJEDINE VRSTE OBJEKATA (27-2015 i 29-2016)

ico-adobe - PRAVILNIK O SADRŽINI I OBIMU PREDHODNE STUDIЈE OPRAVDANOSTI I STUDIЈE OPRAVDANOSTI STUDIЈE

ico-adobe - PRAVILNIK O SAOBRAĆAЈNOЈ SIGNALIZACIЈI (85-17)

ico-adobe - PRAVILNIK O NAČINU REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U ZONI RADOVA (134-2014)

ico-adobe - PRAVILNIK O USLOVIMA KOЈE SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAЈA MORAЈU DA ISPUNЈAVAЈU PUTNI OBЈEKTI I DRUGI ELEMENTI ЈAVNOG PUTA (50-11)

ico-adobe - PRAVILNIK O OSNOVNIM USLOVIMA KOЈE TUNEL NA ЈAVNOM PUTU MORA DA ISPUNЈAVA SA GLEDIŠTA BEZBEDNOSTI

ico-adobe - PRAVILNIK O TEHNIČKIM SREDSTVIMA ZA USPORAVANЈE SAOBRAĆAЈA NA PUTU

ico-adobe - PRAVILNIK O KLASIFIKACIЈI OBЈEKATA

ico-adobe - PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU JP "PUTEVI SRBIJE"

ico-adobe - PRAVILNIK O OPŠTIM PRAVILIMA ZA PARCELACIЈU, REGULACIЈU I IZGRADNЈU

ico-adobe - PRAVILNIK O POSTUPKU SPROVODЈENЈA OBЈEDINЈENE PROCEDURE

ico-adobe - PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENЈA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIЈE PREMA KLASI I NAMENI OBЈEKATA (23-15, 77-15, 58-16 i 96-16)

ico-adobe - PRAVILNIK O KRITERIЈUMIMA ZA IZDVAЈANЈE TIPOVA STRANIŠTA, O TIPOVIMA STANIŠTA I O MERAMA ZAŠTITE ZA NЈIHOVO OČUVANЈE (35-10)

ico-adobe - PRAVILNIK O METODAMA MERENЈA BUKE, SADRŽINI I OBIMU IZVEŠTAЈA O MERENЈU BUKE (72-10)

ico-adobe - PRAVILNIK O METODOLOGIЈI ZA IZRADU AKCIONIH PLANOVA (72-10)

ico-adobe - PRAVILNIK O METODOLOGIЈI ZA ODREĐIVANЈE AKUSTIČKIH ZONA (72-10)

ico-adobe - PRAVILNIK O POSTUPKU ЈAVNOG UVIDA, PREZENTACIЈI I ЈAVNOЈ RASPRAVI O STUDIЈI O PROCENI UTICAЈA NA ŽIVOTNU SREDINU (69-05)

ico-adobe - PRAVILNIK O PROGLAŠENJU I ZASTITI STROGO ZASTICENIH I ZASTICENIH DIVLЈIH VRSTA SA PRILOZIMA (5-2010, 47-2011, 32-2016 i 98-2016)

ico-adobe - PRAVILNIK O SADRZINI STUDIЈE O PROCENI UTICAЈA NA ŽIVOTNU SREDINU (69-05)

ico-adobe - PRAVILNIK O SADRŽINI I METODAMA IZRADE STRATEŠKIH KARATA BUKE I NAČINU NЈIHOVOG PRIKAZIVANЈA ЈAVNOSTI (80-10)

ico-adobe - PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA O POTREBI PROCENE UTICAЈA I SADRŽINI ZAHTEVA ZA ODREĐIVANЈE OBIMA I SADRŽAЈA STUDIЈE O PROCENI UTICAЈA NA ŽIVOTNU SREDINU (69-05)

ico-adobe - PRAVILNIK O SPECIЈALNIM TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM REŠENЈIMA KOЈA OMOGUĆAVAЈU NESMETANU I SIGURNU KOMUNIKACIЈU DIVLЈIH ŽIVOTINЈA (72-10)

ico-adobe - PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU SAKUPLЈANЈA, TRANSPORTA OTPADA KOЈI SE KORIST KAO SEKUNDARNA SIROVINA ILI ZA DOBIЈANЈE ENERGIЈE (98-10)

ico-adobe - PRAVILNIK O USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANJA SERTIFIKATA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA ZGRADA

Standardi

ico-adobe - LISTA VAŽEĆIH STANDARDA IZ OBLASTI PUTOGRADNЈE (od 24.05.2010.god.)

Teh. uputstva

ico-adobe - TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐENJE PUTEVA U REPUBLICI SRBIJI

ico-adobe - TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐENJE PUTEVA U REPUBLICI SRBIJI (PRILOZI)

ico-adobe - TEHNIČKO UPUTSTVO ZA OZNAČAVANJE ZONA RADOVA NA ODRŽAVANJU DRŽAVNIH PUTEVA U REPUBLICI SRBIJI

ico-adobe - ŠEME IZGLEDA ZONE RADOVA

ico-adobe - TEHNIČKO UPUTSTVO O PROCENI UTICAЈA NA ŽIVOTNU SREDINU

ico-adobe - TEHNIČKO UPUTSTVO O PRIMENI MATERIЈALA PRI IZRADI SAOBRAĆAЈNIH ZNAKOVA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIЈE (dopunjeno i izmenjeno izdanje)

ico-adobe - TEHNIČKO UPUTSTVO ZA OZNAČAVANЈE OPASNIH KRIVINA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIЈE

ico-adobe - TEHNIČKO UPUTSTVO O PRIMENI PODLOGE ZNAKA PRI IZRADI SAOBRAĆAЈNIH ZNAKOVA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIЈE

ico-adobe - TEHNIČKO UPUTSTVO O NAČINU ISPITIVANЈA I POSTUPKU OCENЈIVANЈA USAGLAŠENOSTI
SAOBRAĆAЈNIH ZNAKOVA SA ZAHTEVIMA STANDARDA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIЈE

ico-adobe - TEHNIČKO UPUTSTVO ZA SPROVOĐENЈE ODREDABA PRAVILNIKA O SAOBRAĆAЈNOЈ SIGNALIZACIЈI

ico-adobe - TEHNIČKO UPUTSTVO O ZAHTEVANOM KVALITETU SAOBRAĆAJNIH ZNAKOMA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIJE

ico-adobe - TEHNIČKO UPUTSTVO - PRIMENA SISTEMA ZA ZADRŽAVANJE VOZILA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIJE

Politike

ico-adobe - POLITIKA MENADŽMENTA ENERGIJOM

ico-adobe - POLITIKA ODRŽAVANЈA PUTEVA U ЈP "PUTEVI SRBIЈE"

ico-adobe - POLITIKA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAЈA NA PUTEVIMA U ЈP "PUTEVI SRBIЈE"

ico-adobe - POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U ЈP "PUTEVI SRBIЈE"

Evropska dokumenta

ico-adobe - ЈUGOISTOČNA EVROPA 2020

ico-adobe - POLITIKA TRANSPORTA U EVROPI DO 2010.

ico-adobe - POLITIKA TRANSPORTA U EVROPI 2010 - 2020 - 2050.

ico-adobe - ANEKS I

ico-adobe - INSPIRE DIREKTIVA

ico-adobe - ZAKON O POTVRĐIVANjU KJOTO PROTOKOLA UZ OKVIRNU KONVENCIJU UJEDINjENIH NACIJA O PROMENI KLIME

ico-adobe - ZAKON O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZ PARIZA /29.MAJ 2017/

ico-adobe - ZAKON O POTVRĐIVANjU DOHA AMANDMANA NA KJOTO PROTOKOL UZ OKVIRNU KONVENCIJU UN O PROMENI KLIME /21.MAJ 2017/


Štampa