Odeljenje za komercijalne poslove

Odeljenje za komercijalne poslove obavlja sledeće poslove: evidentiranje korisnika državnih puteva, fakturisanje obaveza korisnicima, praćenje i realizaciju naplate naknada i to: naknade za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za obaveštavanje ili oglašavanje na državnom putu, odnosno na drugom zemljištu koje koristi Preduzeće, naknade za zakup delova zemljišnog pojasa državnog puta i drugog zemljišta koje koristi Preduzeće, naknade za postavljanje vodovoda, kanalizacije, elektronskih, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i sl. na državnom putu, naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta, naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu. Vrši pripremu opomena i dokumenata za utuženje, sarađuje sa nadležnim poreskim i opštinskim organima, kao i sa nadležnim Sektorima u okviru Preduzeća.

KOMERCIJALNE AKTIVNOSTI

Odeljenje za komercijalne poslove obavlja sledeće poslove: evidentiranje korisnika državnih puteva, fakturisanje obaveza korisnicima, praćenje i realizaciju naplate naknada i to: naknade za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za obaveštavanje ili oglašavanje na državnom putu, odnosno na drugom zemljištu koje koristi Preduzeće, naknade za zakup delova zemljišnog pojasa državnog puta i drugog zemljišta koje koristi Preduzeće, naknade za postavljanje vodovoda, kanalizacije, elektronskih, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i sl. na državnom putu, naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta, naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu. Vrši pripremu opomena i dokumenata za utuženje, sarađuje sa nadležnim poreskim i opštinskim organima, kao i sa nadležnim Sektorima u okviru Preduzeća.

KOMERCIJALNE AKTIVNOSTI

Naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu

 Na osnovu člana 17., stav 1., tačka 13. Zakona o javnim putevima, vrši se naplata naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu. Na osnovu člana 17., stav 2 Zakona, visinu  naknade  utvrđuje upravljač državnog puta uz saglasnost Vlade Republike Srbije.

Uprava Carine, na osnovu zaključenog ugovora sa JP „Putevi Srbije“, obavlja  poslove naplate naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu na graničnim prelazima,  u ime i za račun JP „Putevi Srbije“.

Sredstva od naplaćenih naknada shodno članu 22. Zakona o javnim putevima, koriste se za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu javnih puteva.

Odlukom o visini naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu („Sl. glasnik RS“, br. 16/2016), propisana je visina naknada, koja je  utvrđena u EUR, i to:

Teretno motorno vozilo i priključno vozilo, po svakom brutotonskom kilometru - 0,0027 eur

Autobus i autobuska prikolica po svakom kilometru:
- Za vozilo do 23 sedišta - 0,0286 eur
- Za vozilo preko 23 sedišta - 0,0366 eur

Prikolica za prevoz prtljaga putnika koji putuju autobusom koji vuče prikolicu smatra se sastavnim delom autobusa.

ico-adobe - Odluka o visini naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu („Sl. glasnik RS“, br. 16/2016)

Realizacija naplate naknade za upotrebu državnog puta

Zakon o javnim putevima ("Sl. glasnik RS", br. 101 od 21. novembra 2005, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13) u  članu 2., stav 1., tačka 2. definiše  "javni put" kao put koji ispunjava propisane kriterijume za kategorizaciju od strane nadležnog organa. Uredbom  o kategorizaciji državnih puteva ("Sl. glasnik RS", br. 105 od 29. novembra 2013, 119/13, 93/15), kategorisani su državni putevi I reda i državni putevi II reda na teritoriji Republike Srbije.

Članom 17., stav 1. tačkom 4., 7., 8., 10. i 12.  Zakona o javnim putevima, utvrđene su naknade koje se plaćaju  za upotrebu javnog puta, a članom 17., stav 2. utvrđeno je da visinu naknada za državni put utvrđuje upravljač državnog puta uz saglasnost Vlade, a za opštinski put i ulicu upravljač opštinskog puta i ulice uz saglasnost skupštine opštine, odnosno skupštine grada.  

Za državne puteve,  Vlada RS  dala je saglasnost na Odluku o visini naknada za upotrebu državnog puta („Sl. Glasnik RS“ br.16/09), u kojoj su utvrđene:

Godišnje naknade -  naknada za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za obaveštavanje ili oglašavanje na državnom putu, odnosno na drugom zemljištu koje koristi Preduzeće, naknade za zakup delova zemljišnog pojasa državnog puta i drugog zemljišta koje koristi Preduzeće, naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta, kao i privremenih komercijalnih objekata (kontejneri, kiosci, karavan vozila, pokretne prodavnice i sl.)

Jednokratna naknada - naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, elektronskih, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i sl. na državnom putu.

Utvrđene godišnje naknade  plaćaju se u dvanaest jednakih mesečnih rata, do petog u mesecu za prethodni mesec, na osnovu zaključenih ugovora sa  Javnim preduzećem. Jednokratna naknada  plaća se jednokratno, prilikom zaključenja ugovora.

Sredstva od naplaćenih naknada, shodno članu 22. Zakona o javnim putevima, koriste se za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu javnih puteva.

 

ico-adobe - Odluka o visini naknada za upotrebu državnog puta (Služb.glasnik br.16,06.03.2009) 

ico-adobe - Zakon o javnim putevima

Za informacije u vezi sa naplatom propisanih naknada, reklamacije, primedbe, možete nam se obratiti na telefone Odeljenja za komercijalne poslove:
011/30 84 282, 30 84 254, 30 84 251, 30 84 244


NAJČEŠĆA PITANJA U VEZI SA REALIZACIJOM NAPLATE NAKNADA ZA KORISNIKE JAVNIH PUTEVA

Pitanje: Da li je moguće plaćanje zaostalih potraživanja na rate?
Odgovor: Zaostala potraživanja nije moguće plaćati na rate, a Odlukom o visini naknada za upotrebu državnog puta je predviđen način plaćanja naknada.

Pitanje: Kome se obratiti u slučaju prestanka rada komercijalnog objekta?
Odgovor: U slučaju promena okolnosti (promena vlasnika komercijalnog objekta, izdavanje objekta u zakup, prestanak rada komercijalnog objekta) potrebno je obavestiti JP „Putevi Srbije“ - Odeljenje  za komercijalne poslove.

Pitanje: Da li se za neizmirena potraživanja obračunavaju kamate i na osnovu čega?
Odgovor: Na osnovu člana 26. Zakona o javnim putevima, u pogledu kontrole, kamate, povraćaja, zastarelosti, kazne i ostalog što nije predviđeno, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija, a u članu 75. navedenog zakona bliže je opisan način obračunavanja kamata.

Pitanje: Šta se podrazumeva pod komercijalnim privremenim objektom?
Odgovor: U komercijalne privremene objekte svrstavaju se kontejneri, kiosci, karavan vozila, pokretne prodavnice i sl. pored državnog puta

Pitanje: Koga je potrebno obavestiti u okviru Javnog preduzeća o dobijanju upotrebne dozvole ili fiskalizacije kase, kao  početak rada komercijalnog objekta?
Odgovor: Ugovorom je preuzeta obaveza drugog ugovarača da, nakon  početka korišćenja kompleksa ili njegovog dela i dobijanja upotrebne dozvole, o tome pismeno obavesti JP „Putevi Srbije“ - Odeljenje za komercijalne poslove, u roku od 15 dana od dana početka korišćenja.


Štampa