Odeljenje za komercijalne poslove

Odeljenje za komercijalne poslove obavlja sledeće poslove: evidentiranje korisnika državnih puteva, fakturisanje obaveza korisnicima, praćenje i realizaciju naplate naknada i to: naknade za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za obaveštavanje ili oglašavanje na državnom putu, odnosno na drugom zemljištu koje koristi Preduzeće, naknade za zakup delova zemljišnog pojasa državnog puta i drugog zemljišta koje koristi Preduzeće, naknade za postavljanje vodovoda, kanalizacije, elektronskih, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i sl. na državnom putu, naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta, naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu. Vrši pripremu opomena i dokumenata za utuženje, sarađuje sa nadležnim poreskim i opštinskim organima, kao i sa nadležnim Sektorima u okviru Preduzeća.

KOMERCIJALNE AKTIVNOSTI

Odeljenje za komercijalne poslove obavlja sledeće poslove: evidentiranje korisnika državnih puteva, fakturisanje obaveza korisnicima, praćenje i realizaciju naplate naknada i to: naknade za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za obaveštavanje ili oglašavanje na državnom putu, odnosno na drugom zemljištu koje koristi Preduzeće, naknade za zakup delova zemljišnog pojasa državnog puta i drugog zemljišta koje koristi Preduzeće, naknade za postavljanje vodovoda, kanalizacije, elektronskih, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i sl. na državnom putu, naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta, naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu. Vrši pripremu opomena i dokumenata za utuženje, sarađuje sa nadležnim poreskim i opštinskim organima, kao i sa nadležnim Sektorima u okviru Preduzeća.

KOMERCIJALNE AKTIVNOSTI

Naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu

 Na osnovu člana 186., stav 1., tačka 5. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - uskl. din.izn., 156/2020 - dop.usklađ.din.izn., 15/2021 - dop.usklađ.din.izn. i 15/2023-uskl.din.izn.), vrši se naplata naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu. Na osnovu člana 206. Zakona, obveznik naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu je vlasnik teretnog vozila, odnosno skupa vozila i vlasnik autobusa registrovanih u inostranstvu koji koriste državni put.

Utvrđivanje i naplatu naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu vrši carinski organ na graničnom prelazu ili na drugom mestu na kome se vrši nadzor, a naknada se plaća prilikom prelaska granice.

Oslobođenja: Na osnovu člana 209. Zakona, naknada se ne plaća:

    1. za motorna vozila koja obavljaju prevoz medicinske opreme u hitnim slučajevima, naročito u slučajevima prirodnih katastrofa i humanitarnih potreba,
    2. shodno međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi sprovođenja međunarodnih ugovora, po principu reciprociteta.

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, prilog 10, Tabela 13, propisana je visina naknada, koja je  utvrđena u EUR, i to:

Teretno vozilo i priključno vozilo, po svakom brutotonskom kilometru 0,0027 eur

Autobus po svakom vozilo-kilometru:
- Za vozilo do 23 mesta za sedenje 0,0286 eur
- Za vozilo preko 23 mesta za sedenje 0,0366 eur

Prikolica za prevoz prtljaga putnika koji putuju autobusom koji vuče  prikolicu smatra se sastavnim delom autobusa.

ico-adobe - Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara

Realizacija naplate naknade za upotrebu državnog puta

Zakon o putevima ("Sl. glasnik RS", br.41/2018 i 95/2018 – dr. zakon) u  članu 2., stav 1., tačka 2. definiše "javni put" kao put koji ispunjava propisane kriterijume za kategorizaciju od strane nadležnog organa i koji je nadležan organ proglasio kao takav. Uredbom o kategorizaciji državnih puteva ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 119/2013 i 93/2015), kategorisani su državni putevi I reda i državni putevi II reda na teritoriji Republike Srbije.

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – usklađeni din. izn., 156/2020 – dop. usklađeni din. izn., 15/2021 dop. usklađenih din. izn. i 15/2023 – usklađeni din. izn.) članom 186, stav 1, tačka 2, 4 i 6, utvrđene su naknade koje se plaćaju za korišćenje državnih puteva, i to:

Godišnje naknade:

naknada za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za obaveštavanje ili oglašavanje pored državnog puta, odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravljač državnog puta,

naknada za korišćenje delova putnog zemljišta državnog puta i drugog zemljišta koje    koristi upravljač državnog puta;

Jednokratna naknada:

naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih vodova, elektronske komunikacione mreže i sl. na državnom putu.

Utvrđene godišnje naknade plaćaju se u dvanaest jednakih mesečnih rata, do 15. u mesecu za prethodni mesec, na osnovu zaključenih ugovora sa Javnim preduzećem „Putevi Srbije“. Jednokratna naknada plaća se jednokratno, prilikom zaključenja ugovora.

Visine navedenih naknada za korišćenje državnih puteva propisane su u Prilogu 10 Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Zakon o putevima, u članu 19, stav 1, tačka 1 određuje naknadu za upotrebu javnog puta, kao jedan od izvora finansiranja izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite javnog puta.

ico-adobe - Zakon o putevima

ico-adobe - Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara

Za informacije u vezi sa naplatom propisanih naknada, reklamacije, primedbe, možete nam se obratiti na telefone Odeljenja za komercijalne poslove:
011/30 84 282, 30 84 251, 30 84 244, 30 84 272, 30 84 210


Štampa