Sektor za naplatu putarine

Sektor za naplatu putarine obavlja poslove naplate putarine, kao i poslove nadzora naplate putarine (video nadzor, analitika i kontrola), prevoza i zaštite novca i objekata, administrativno-tehničke i druge poslove vezane za delatnost sektora.

U sastavu Sektora za naplatu putarine nalaze se sledeća odeljenja:

 1. Odeljenje za nadzor naplate putarine
 2. Odeljenje za operativnu naplatu putarine
 3. Odeljenje za elektronsku naplatu putarine
 4. Odeljenje za zajedničke poslova sektora

Javno preduzeće „Putevi Srbije”, Sektor naplate putarine, vrši naplatu naknade za upotrebu autoputa (putarine). Naplata putarine se od 01. decembra 2019. godine, na svim deonicama odvija u uslovima zatvorenog sistema.

Ukupna dužina autoputeva pod naplatom iznosi 829,872km. Naplata putarine se obavlja preko automatskog tehničkog sistema za naplatu koji se sastoji od 66 naplatnih stanica.

Osnovica za putarinu je dužina relacije javnog puta koju vozilo prelazi izražena u kilometrima (km). Cena putarine se određuje u odnosu na tri kriterijuma: cena putarine po kilometru, kategorija vozila i dužina pređene relacije. Sistem naplate putarine primenjuje se na sledećim deonicama autoputa:

 • Beograd-Šid
 • Beograd-Subotica
 • Beograd-Preševo-Dimitrovgrad
 • Beograd-Čačak

Korisnicima je omogućeno da se opredele za sistem plaćanja putarine manuelnim putem (uz obavezno preuzimanje magnetne kartice) ili elektronskim putem (korišćenjem uređaja za ENP).

Korisnici koji su se opredelili za manuelni sistem naplate u obavezi su da prilikom uključivanja u sistem naplate putarine preuzmu magnetnu karticu i istu predaju inkasantu na izlaznoj naplatnoj stanici na osnovu koje će se naplatiti putarina.

Korisnici koji su se opredelili za sistem elektronske naplate putarine, odnosno beskontaktni model plaćanja, koriste prolaze koji su označeni za taj način plaćanja putarine (ENP/ETC) i istu plaćaju uređajem za ENP, bez zaustavljanja i preuzimanja magnetne kartice.

Korisnik koji u vozilu poseduje uređaj za ENP, a iz nekog razloga na ulaznoj naplatnoj stanici preuzme magnetnu karticu i plaćanje putarine izvrši putem uređaja za ENP, u obavezi je da preuzetu magnetnu karticu, na izlaznoj naplatnoj stanici preda odgovornom radniku.

Korisnicima manuelne naplate kao sredstvo plaćanja na raspolaganju su:

 • GOTOV NOVAC
 • PLATNE KARTICE (VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, POSTCARD, DINACARD, AMERICAN,EXPRESS)
 • PRETPLATNE KARTE (MESEČNE I GODIŠNjE)
 • GRADSKE KARTE

Korisnici elektronske naplate putarine, kao sredstvo plaćanja koriste uređaj za ENP u:

 • PRIPEJD i
 • POSTPEJD sistemu

Način plaćanja posebne naknade (putarine) za upotrebu državnih puteva (autoputeva i poluautoputeva) u Republici Srbiji kao i osnov za oslobađanja regulisani su Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br.95/2018 i 49/2019).


Korisniku autoputa za kog se utvrdi:

 • da ne poseduje dokument-magnetnu karticu;
 • da se nije mogao uključiti na autoput na mestu označenom po dokumentu;
 • da je po tom dokumentu već izvršena naplata;
 • da je dokument stariji od 24 časa;
 • da ošteti dokument, i da po istom nije moguće izvršiti naplatu;
 • da je vršio kupoprodaju dokumenata ili koristio dokumenta drugih učesnika, ili ako na izlazu sa autoputa ne preda isti dokument koji je uzeo na ulazu;
 • da je izašao sa autoputa na mestu gde to nije dozvoljeno („divlji izlaz“);
 • da je prošao kroz naplatnu stanicu (odbegao) ne plativši putarinu

obračunaće se i naplatiti na licu mesta, ili kroz postupak naknadne naplate, najduža relacija odgovarajuće deonice, kao i troškovi vanrednog postupka, u skladu sa Pravilnikom o plaćanju posebne naknade (putarine) za upotrebu državnih puteva (autoputeva i poluautoputeva) u Republici Srbiji (broj: 953-12443 od 19.06.2017. godine).

Način elektronske naplate putarine propisuje Pravilnik o načinu elektronske naplate putarine, posebnim uslovima i tehničkim zahtevima za Evropsku ENP i elementima interoperabilnosti („Službeni glasnik RS“, broj 71/19).

MAPA NAPLATNIH STANICA
Mapa naplatnih stanica


Štampa