Odeljenje održavanja i zaštite putnih objekata

Odeljenje za putne objekte je nadležno za periodično održavanje putnih objekata na državnim putevima I i II reda. U periodično održavanje putnih objekata spadaju radovi na rehabilitaciji, rekonstrukciji i izgradnji putnih objekata - mostova. Mostovi, u užem značenju, su objekti koji služe za prelaz puteva preko prepreka sa otvorom ne manjim od 5,0 m.


Odsek za mostove i tunele

Odsek za mostove i tunele upravlja svim aktivnostima vezanim za periodično održavanje mostova i putnih objekata u koje spadaju radovi na otklanjanju složenijih oštećenja na objektima – rehabilitacije, rekonstrukcije i ukoliko je to neophodno i izgradnje novih putnih objekata.

Takođe postoje i Hitni radovi na održavanju putnih objekata, kojim se smatraju svi radovi na otklanjanju iznenadnih pojava ili šteta nastalih usled poplava, zemljoresa...itd., kojima se direktno ugrožava bezbednost saobraćaja.


Odsek za klizišta

Odsek za klizišta i potporne zidove bavi se upravljanjem aktivnostima vezanim za praćenje i evidentiranje klizišta i drugih nestabilnih pojava na državnim putevima I i II reda. U cilju efikasnijeg obavljanja ovih aktivnosti, formiran je posebno specijalizovan tim za praćenje i evidentiranje klizišta, koji prati specifične objekte koji zahtevaju posebnu obradu u smislu praćenja, posmatranja, geoloških istraživanja i donošenja hitnih mera radi zbrinjavanja nastalih oštećenja i raznih patoloških pojava na putu i pored puta


Štampa