Odeljenje za geodeziju

Odeljenje za geodeziju organizuje saradnju sa državnim organima i ostalim pravnim licima, učestvuje u izradi planova, programa i izveštaja iz oblasti geodezije, učestvuje u poslovima iz oblasti geodezije u postupku eksproprijacije, proverava verodostojnost kopije plana i vlasničkih i posedovnih listova, geodetske podloge u skladu sa propisima, definisanost lokacija u skladu sa putnim stacionažama i državnim koordinatnim sistemom, učestvuje u premeru i obračunu površina zemljišta i komercijalnih objekata zauzetih i izgrađenih odnosno planiranih za izgradnju pored državnih puteva, sarađuje u postupku provere uknjiženosti korišćenja državnih puteva sa kojima upravlja preduzeće, a ujedno i sarađuje sa Republičkim geodetskim zavodom. Odeljenje je nadležno da zastupa Javno preduzeće u postupku osnivanja katastra nepokretnosti, da koordinira i učestvuje u izradi projektnih zadataka, realizaciji projekata, poslovima vezanim za zaštitu puteva, vrši nadzor nad izvođenjem geodetskih radova i obavlja druge poslove iz oblasti geodezije.


Štampa