Odeljenje za imovinsko-pravne poslove

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove prati sprovođenje postupaka u imovinsko-pravnoj oblasti koji se odnose na utvrđivanje opšteg interesa i administrativni prenos prava korišćenja i to kroz: pripremu predloga za sprovođenje eksproprijacije, administrativni prenos prava korišćenja, privremeno korišćenje zemljišta radi otklanjanja elementarnih nepogoda i prestanak prava korišćenja na gradskom građevinskom zemljištu koje je potrebno za izgradnju i rekonstrukciju puteva i putnih objekta, kako u upravnom postupku pred nadležnim lokalnim samoupravama tako I u vanparničnim postupcima pred nadležnim sudovima I u postupcima pred Upravnim sudom. Zastupaju u parničnim postupcima imovinsko-pravne prirode pred nadležnim Osnovnim I Višim sudovima. U odeljenju se razmatraju nacrti ugovora koji se odnose na imovinsko pravne poslove, ocenjuje se pravovaljanost ugovora i drugih dokumenata koji se odnose na rešavanje imovinsko pravnih odnosa na nepokretnostima.


Štampa