Odeljenje za održavanje upravljačko informacionih sistema

U eri digitalizacije, automatizacije i industrijalizacije JP „Putevi Srbije“ nastoji da prati trendove u oblasti održavanja upravljačko informacionih sistema.

Odeljenje za održavanje upravljačko-informacionih sistema u okviru Sektora za upravljanje informacionim sistemima u saobraćaju, kao osnovni zadatak ima održavanje računarske i ITS opreme, sistema i mreža, obrađuje i analiziranje podataka u vezi sa održavanjem upravljačko-informacionog sistema.

Odeljenje održavanja UIS sastoji se iz dva odseka:

 1. Odsek za razvoj i održavanje računarske opreme i mreža i
 2. Odsek održavanja ITS opreme.

Zadaci Odseka za razvoj i održavanje računarske opreme i mreža odnose se na:

 • obezbeđenje, održavanje mreža, računara i računarske opreme u nadležnosti Preduzeća
 • obezbeđivanje podrške radnim i poslovnim procesima na svim ključnim lokacijama iz IT okruženja u okviru organizacionih jedinica
 • otklanjanje otkaza računara, računarske i komunikacione opreme i mreža preduzeća
 • poslove u vezi sa zaštitom, bezbednošću i kontrolom pristupa
 • implementaciju preventivnih mera svakodnevnog pregleda rada IT sistema
 • nabavka IT opreme
 • aktivnosti obezbeđenja sigurnosti i bezbednosti rada IT sistema – zaštita, kontrola i nadzor bezbednosti IT sistema kao i sve aktivnosti u vezi sa pojavom zlonamernih malvera–virusa koje obuhvataju njihovo filtriranje i eliminisanje
 • obezbeđivanje antivirusne korisničke- endpoint i e-mail zaštite IT sistema Preduzeća u nadležnosti Sektora
 • obezbeđivanje bekapa podataka rezernih kopija skenirane dokumentacije i medija za prenos i čuvanje rezervnih kopija, obezbeđivanje rada Cloud maila i Web servera
 • komunikaciono povezivanje IT sistema instaliranim na ključnim objektima Preduzeća sa ciljem njihove centralizacije-monitoringa i kontrole sa bazne lokacije
 • preventivne kontrole i aktivnosti za blagovremeno obezbeđenje odvijanja radnih i poslovnih procesa korisnika.
 • Podrška u radu softverskih alata i modula za rad pisarnice i ekonomsko - finasijsko poslovanje
 • obezbeđivanje potrebne IT opreme za unapređenje sistema, čuvanje i zaštitu podataka sa istaliranih sistema za opservaciu saobraćaja (baza podataka);

Zadaci Odseka održavanja ITS opreme obuhvataju sledeće poslove:

 • održavanje sistema za opservaciju saobraćaja – automatskih brojača saobraćaja,
 • održavanje sistema putno – meteoroloških stanica
 • održavanje sistema tunela regionalnih, nadzornih i operativnih centara
 • održavanje sistema promenljive signalizacije i
 • održavanje sistema protiv provale i video nadzora i ostale ITS opreme.
 • stalna kontrola i nadzor na terenu i izveštavanje o radu sustema
 • održavanja i praćenje opšteg stanja portala - znakovima sa izmenljivim sadržajem, sistema video nadzora, komunikacione i napojne mreže i instalacije
 • održavanje komunikacione infrastrukture i video nadzora u nadležnosti Sektora za UISS na otvorenim deonicama
 • održavanje/servis ITS sistema na tunelskim kompleksima
 • monitoring, zaštita, kontrola i nadzor bezbednosti pristupa IKT resursima sistemima tunelskih kompleksa i tunelsko-operativnim centrima
 


Održavanje tunelskih kompleksa od strateškog je značaja na putnoj infrastrukturi Republike Srbije i podrazumeva održavanja i obezbeđenje funkcionalnih stanja za sve postojeće ITS sisteme, opremu i instalacije u tunelima, i to:

 1. Sistem dojave provale,
 2. Sistem dojave požara,
 3. Sistem video nadzora,
 4. Sistem sos i interfonske komunikacije,
 5. Sistem kontrole vazduha,
 6. Sistem detekcije saobraćaja,
 7. Sistem audio ozvučenja (razglas),
 8. Sistem tunelskog radija,
 9. Sistem saobraćajne signalizacije (sve u sistemu osim znakova sa izmenljivom signalizacijom kao posebnih elemenata sistema koji se održavaju posebno),
 10. Centralni nadzorni sistem (CSNU – SCADA),
 11. Tunelske instalacije – rasvetu tunela,
 12. Sistem za ventilaciju - Sistem za odvođenje dima i toplote,
 13. Pogonsku stanicu,
 14. Hidrante i hidrantske pumpe,
 15. Komunikacionu opremu i instalacije u kontrolnim operativnim centrima i nadzornim centrima sa instalacijama do tunela,
 16. Tunelske prostorije,
 17. Kontrolu pristupa,
 18. Sistem za akviziciju meteoroloških podataka,
 19. Sistem za kontrolu gabarita,
 20. Sistem za prečišćavanje vode,
 21. Sistem za detekciju vozila koja učestvuju u ADR
 22. Ostalu opremu i sisteme koji pripadaju tunelima i njihovim komunikacionim centrima.

Štampa