Početak izgradnje petlje „Petlovo brdo“

Poštovani građani,

Posle četiri godine intenzivnih pregovora sa građanima naselja „Petlovo brdo“, udruženjima građana i drugim zainteresovanim stranama, JP „Putevi Srbije“ su, uz direktnu komunikaciju sa zainteresovanim građanima izradili nov projekat kojim se omogućava završetak izgradnje petlje „Orlovača“ i izgradnja petlje „Petlovo Brdo“.

Saglasno sporazumu o nagodbi koji je tokom 2016. godine potpisan sa podnosiocima žalbe, JP „Putevi Srbije“ su tokom 2017. godine izradili novi projekat koji podrazumeva sledeće:

1. Biće izgrađena nova trasa Ibarske magistrale od petlje „Orlovača“ do „Metroa“. Ibarska magistrala će biti „ispravljena“, odnosno biće uklonjeno postojeće nebezbedno rešenje u zoni ukrštaja magistrale sa kružnim putem Rakovica - Železnik.

2. Biće izvedena samo prva faza projekta petlje „Petlovo brdo“, odnosno neće se graditi direktna i indirektna rampa u zoni park-šume „Borići“.

3. Očuvaće se gotovo celokupni zeleni pojas u okviru park šume „Borići“ (87%), t.j. biće sačuvano više od 1400 postojećih stabala. Stabla koja će biti posečena za potrebe prolaza Ibarske magistrale kroz obod park-šume „Borići“ biće kompletno nadoknađena intenzivnim pošumljavanjem, odnosno zasadom novih mladica u zoni park šume. U ove svrhe je uz uključenje JP „Zelenilo Beograd“ izrađen i poseban projekat ozelenjavanja koji će se realizovati tokom izgradnje petlje.

4. Ibarska magistrala biće proširena sa suprotne, nenaseljene strane u odnosu na naselje „Petlovo brdo“. Postojeća magistrala u zoni komercijalnih sadržaja ostaje na svom mestu i nijedan postojeći objekat neće biti ugrožen realizacijom projekta.

5. Građanima i svim vlasnicima komercijalnih objekata uz Ibarsku magistralu obezbediće se bezbedan prilaz na Ibarsku magistralu izgradnjom kružne raskrsnice u zoni ukrštaja magistrale i ulice Đuje i Dragoljuba.

6. Građani Petlovog brda su svojim inicijativama i predlozima omogućili da Izmenjeni projekat petlje „Petlovo brdo“ u sebi sadrži i dva dodatna benefita:
- U park šumi „Borići“ biće izgrađeno moderno igralište za decu, bez oštećenja ili seče ijednog dodatnog stabla.
- Buka od saobraćaja sa magistrale biće značajno redukovana u zoni parka i naselja izgradnjom zida za zaštitu od buke na delu magistrale pored park šume „Borići“.

Početak realizacije projekta je planiran za jesen 2017. godine.

JP „Putevi Srbije“ se zahvaljuju svim građanima, udruženjima građana i drugim zainteresovanim strankama koje su svojim učešćem u pregovorima, davanjem predloga i sugestija omogućili da se prvobitno projektno rešenje izmeni na način koji podrazumeva bezbedno odvijanje saobraćaja na ovom delu magistrale uz istovremeno neutralisanje negativnih uticaja projekta kako na prirodno tako i na socijalno okruženje.

Srdačan pozdrav svima,

JP „Putevi Srbije“

Petlja „Petlovo brdo“ - dokumentacija 

ico-pdf Plan uključivanja zainteresovanih strana, April 2016.

ico-pdf Sporazum o nagodbi – Petlja Petlovo Brdo

ico-pdf Mehanizam žalbe - Algoritam aktivnosti

ico-pdf Prezentacija Projekta petlje “Petlovo Brdo”

ico-pdf Finalni izveštaj o održanim javnim konsultacijama za projekat izgradnje Petlje „Petlovo Brdo“, decembar 2015.

ico-pdf Akcioni plan zaštite životne sredine i socijalnog okruženja (ESAP), projekat petlje "Petlovo brdo"

ico-pdf Poziv na javne konsultacije

ico-pdf Informacija o javnim konsultacijama i planiranim aktivnostima

ico-pdf Anketni list


Štampa