Međunarodne aktivnosti

JP "Putevi Srbije" u sklopu svojih međunarodnih aktivnosti saradjuje sa evropskim i svetskim asocijacijama, upravama i institutima za puteve.

JP "Putevi Srbije" je punopravan član ASECAP-a, ERF-a i IRF-a. 

JP "Putevi Srbije" u sklopu svojih međunarodnih aktivnosti saradjuje sa evropskim i svetskim asocijacijama, upravama i institutima za puteve.

JP "Putevi Srbije" je punopravan član ASECAP-a, ERF-a i IRF-a. 

IRF Global

Logo IRFMeđunarodna putna federacija (Global Road Federation) je globalna, nevladina, neprofitna organizacija sa sedištem u Vašingtonu od 1948. godine, sa nizom regionalnih kancelarija širom sveta. IRF opslužuje mrežu članova javnog i privatnog sektora u više od 70 zemalja, pružajući im resurse znanja na najvišem nivou, usluge zastupanja i programe kontinuiranog obrazovanja koji zajedno nude globalno tržište za najbolje prakse i industrijska rešenja.

NAŠA MISIJA: Izgradnja partnerstva

Pomažemo zemljama radi napretku ka boljim, sigurnijim i pametnijim putnim sistemima.
Razvijamo i pružamo resurse znanja svetske klase, usluge zastupanja i programe kontinuiranog obrazovanja, koji zajedno nude globalno tržište za najbolje prakse i industrijska rešenja.
Služimo širokom spektru organizacija članica iz javnog i privatnog sektora putne i transportne industrije. Zajedno formiramo globalnu mrežu za razmenu informacija i razvoj poslovanja.
Ulažemo u sledeću generaciju transportnih lidera. Od 1949. godine IRF dodeljuje obrazovne stipendije pojedincima u 119 zemalja za karijeru u putnoj i transportnoj industriji.

NAŠA VIZIJA: Bolji putevi, bolji svet

Verujemo da su dobro planirane, sigurne, pristupačne i ekološki prihvatljive putne mreže osnovni temelji ljudskog i ekonomskog razvoja. Posvećeni smo povećanju ulaganja u puteve i transport kako bismo ispunili zahteve za sigurnim i efikasnim putovanjem i protokom robe i usluga kako bismo pomogli poboljšanju života ljudi širom sveta Sarađujemo sa vladama zemalja, razvojnim institucijama, preduzećima i akademskim krugovima širom sveta kako bi naša vizija postala stvarnost.

NAŠA ORGANIZACIJA: Globalna federacija

Međunarodna putna federacija prima članove iz vlade, akademske zajednice, putnih udruženja, istraživačkih instituta i privatne industrije. Mi smo globalna neprofitna organizacija sa sedištem u Vašingtonu od 1948. godine i podržanom od regionalnih kancelarija širom sveta. IRF opslužuje mrežu članova javnog i privatnog sektora u više od 70 zemalja pružajući resurse znanja svetskog nivoa, usluge zastupanja i programe kontinuiranog obrazovanja koji zajedno nude globalno tržište za najbolje prakse i industrijska rešenja.

Međunarodna putna federacija ne priznaje pravnu pripadnost ili programsku saradnju sa Ženevskim programskim centrom IRF-a ili njegovim poglavljem u Indiji.
Ključni prekretnice IRF-a

 • 1948: IRF je iznajmljen u Vašingtonu, DC
 • 1949: Dodeljene prve IRF stipendije
 • 1952: 1. svetski sastanak IRF-a
 • 1954: Osnivanje Međunarodne fondacije za obrazovanje na putevima
 • 1975: IRF počinje da prihvata vlade kao punopravne članove
 • 1988: IRF je čestitao 40. američki predsednik Ronald Reagan
 • 2001: Osnivanje Global Road Achievement Avards
 • 2006: 1. Regionalni kongres IRF Latinske Amerike
 • 2009: 1. Regionalni kongres IRF-a za Bliski Istok
 • 2011: 1300. stipendista IRF-a ulazi u program stipendija
 • 2011: 1. regionalni kongres IRF-a
 • 2013: 17. svetski sastanak i izložba IRF-a u Rijadu privlači delegate iz 82 zemlje
 • 2014: Pokretanje IRF ispitivača
 • 2014: Predstavljen 100. GRAA
 • 2014: 1. regionalni kongres IRF-a u Africi
 • 2014: 1. regionalni kongres IRF u Aziji
 • 2015: 1. Regionalni kongres IRF-a za Evropu i Centralnu Aziju
 • 2016: Završeni napori na ujedinjenju sa IRF Ženeva i uspostavljen IRF Global

Više informacija u odeljku za članstvo IRF link.
Zvaničnici

IRF ŽENEVA

Logo IRF ŽenevaMeđunarodna putna federacija (IRF) je globalna, nezavisna, neprofitna organizacija sa sedištem u Ženevi, Švajcarska. Aktivna od 1948. godine, IRF je organizacija zasnovana na članstvu i predstavlja vodeće korporativne i institucionalne aktere odabrane iz sektora puteva i mobilnosti širom sveta. Misija IRF Ženeva-Brisel je da promoviše razvoj puteva i putnih mreža koji omogućavaju pristup i održivu mobilnost za sve. Njegov pristup usredsređen je na ključne strateške komponente prenosa znanja i razmene informacija, povezivanja ljudi, preduzeća i organizacija i rada sa politikama i dogovorima.

Logo IRF ŽenevaUz prisustvo i mrežu na preko pet kontinenata, IRF pruža neutralnu i globalnu platformu za puteve i sektore mobilnosti. Naša mreža se prostire na svim delovima sveta i nastavlja da raste svake godine. Ovo nesporno globalno prisustvo omogućava nam da bolje povežemo sektore i promovišemo sigurniji, zeleniji, održiviji drumski transport i mobilnost.
IRF ima veliko iskustvo u sazivanju i vođenju grupa više aktera na visokom nivou ka rezultatima. U sektoru je poznat po svojim neumornim naporima da izgradi kapacitete širom sveta i kao čvorištu znanja, stručnosti i kontakata. IRF ima 56 godina iskustva u prikupljanju podataka i izgradnji kapaciteta širom sveta. Od 1964. godine, IRF Svetska statistika puteva (VRS) predstavlja neprocenjivo referentno sredstvo za sve koji žele da analiziraju, razumeju i izveštavaju o svetskim, regionalnim i nacionalnim trendovima i kretanjima.
Sa sedištem u Ženevi, Švajcarska, Federacija takođe obuhvata poglavlje IRF-a u Nju Delhiju, Indija, IRF Afrika i regionalno predstavništvo i ambasadore širom sveta.

Evolucija IRF-ovog logotipa

Evolucija IRF-ovog logotipa od njegovog nastanka do danas.

Upravljanje
IRF je registrovan kao neprofitno udruženje u kantonu Ženeva, Švajcarska. Glavni organi Federacije su Generalna skupština, Odbor direktora i Izvršni komitet. Njima predsedava i predsedava predsednik IRF. Struktura upravljanja i funkcionisanje Federacije definisana je statutima Međunarodne putne federacije.

Predsednik
Predsednik je odgovoran Odboru i Generalnoj skupštini za sve funkcije i učinke koji se odnose na IRF. Pored toga što predsedava svim organima upravljanja IRF-om, predsednik takođe služi kao globalno lice i ambasador IRF-a.

Izvršni odbor
Izvršni odbor čine predsednik, dva potpredsednika, blagajnik i drugi članovi koje je izabrao Odbor direktora. Redovno se sastaje i nadgleda strateške odluke organizacije.

Upravni odbor
Odbor direktora je odgovoran za imenovanje Izvršnog odbora, kao i za sprovođenje rezolucija Generalne skupštine. Odbor takođe imenuje generalnog direktora za šefa Sekretarijata i uspostavlja regionalne kancelarije i poglavlja kako bi se ispunila svrha IRF-a.

Generalna skupština
Generalna skupština (GA) sastaje se najmanje jednom godišnje, obično u proleće, a njeni sastanci su otvoreni za sve članove IRF-a. Generalna skupština bira sve članove odbora direktora, kao i predsednika IRF-a.

Sekretarijat
Sekretarijat je glavno radno telo IRF-a sa sedištem iz Ženeve, Švajcarska. Pod nadzorom i nadzorom Izvršnog odbora, Sekretarijat je odgovoran za sve aktivnosti, članstva i partnerstva IRF-a i deluje kao veza između svih članova IRF-a, osiguravajući da se partnerstva dešavaju efikasno i efikasno. Upravljanje Sekretarijatom povereno je generalnom direktoru, koga imenuje Odbor direktora. Generalni direktor zastupa Federaciju u svim pravnim i administrativnim pitanjima. Zajedno sa predsednikom i odborom, Generalni direktorat definiše strateške planove za Federaciju i obezbeđuje svakodnevno upravljanje Sekretarijatom.

Poglavlje IRF Indije
Osnovano 2009. godine, poglavlje IRF-a u Indiji pokreće i koordinira sve aktivnosti IRF-a u Indiji. Posetite veb stranicu IRF India Chapter.

IRF Afrika
Osnovana za koordinaciju programa koji se sprovode u Africi i za olakšavanje i dalje jačanje saradnje sa afričkim partnerima sa kojima će se ti programi sprovoditi. Saznajte više.

Partneri
Pored svoje platforme za članstvo, IRF takođe ima veze sa nizom drugih ključnih organizacija i sektorskih partnerstava, kao što su: SuM4All, FIA, UNRSC, iRAP, UNECE, ITF, BSEC, VB, UNECA, Afrička unija, IRU, PIARC, TRB , BRITA, ASECAP, ERTICO, ERF.

Logo EUSPIRF je takođe ponosan što podržava
Evropsku startup nagradu za mobilnost 2020.


Politika i zagovaranje


IRF stupa u kontakt sa donosiocima odluka na međunarodnom, nacionalnom i lokalnom nivou kako bi doveo do pozitivnih promena i unapredio održivi program drumskog transporta i mobilnosti.

IRF je u dobroj poziciji da usmeri donošenje politika i propisa koji utiču na putni sektor. Igra ključnu ulogu u diskusijama o temama koje se kreću od efikasne primene inteligentnih transportnih sistema, povezanih i autonomnih vozila, zelenih javnih nabavki, prilagođavanja klimatskim promenama, podataka i statistike puteva i bezbednosti na putevima.

Koristeći se konsultativnim statusom pri ECOSOC-u Ujedinjenih nacija (UN) od 1951. godine, IRF blisko sarađuje sa nekoliko agencija UN-a:

IRF je član UNECE i UNCTAD ekspertskih grupa za prilagođavanje klimatskim promenama; učestvuje u UN-ovom globalnom saobraćajnom forumu o bezbednosti na putevima (VP1) i raznim drugim radnim grupama (VP) i radnim grupama UNECE-a.

IRF predsedava projektnom grupom 2 „Bezbedniji putevi i mobilnost“ Organizacije Ujedinjenih nacija za bezbednost puteva (UNRSC), globalnog partnerstva sa više aktera, čiji je cilj olakšavanje međunarodne saradnje i jačanje globalne i regionalne koordinacije.


IRF učestvuje u nekoliko međunarodnih ekspertskih grupa i partner je nekoliko multilateralnih institucija i inicijativa kao što su:

IRF je član Upravnog odbora Održive mobilnosti za sve (SuM4All), inicijative koju predvodi Svetska banka i okuplja 55 najuticajnijih transportnih organizacija sveta (uključujući banke multilateralnog razvoja, agencije Ujedinjenih nacija, programe i regionalne komisije ). To je partnerstvo sa više zainteresovanih strana koje za cilj ima preoblikovanje globalne agende mobilnosti kroz zagovaranje, delovanje i finansiranje.

IRF je član odbora Međunarodnog saveza za transport Belt and Road (BRITA). Koordinira Kinesko društvo za autoputeve i saobraćaj (CHTS), cenjeni član IRF-a, BRITA je platforma za unapređenje saradnje na više nivoa i šireg nivoa između pojasa i puta. U junu 2019. godine IRF je potpisao sporazum o vođenju Odbora za zeleni i održivi razvoj BRITA-e.

IRF je član Savetodavnog odbora FIA-inog odbora za bezbednost na putevima na visokom nivou. Panel okuplja neviđenu koaliciju lidera iz globalne poslovne zajednice, međunarodnih institucija i nevladinih organizacija, čiji je primarni cilj podizanje svesti i finansiranje akcija bezbednosti na putevima, posebno u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.

IRF dalje koristi privilegovani položaj u Evropi, budući da je član različitih stručnjaka i savetodavnih grupa koje savetuju Evropsku komisiju o pitanjima kao što su bezbednost na putevima, zelene javne nabavke, inteligentni transportni sistemi (ITS) i oznake na putevima. IRF je član EU ITS savetodavne grupe i član C-ITS platforme.

IRF i JPPS

Logo IRFMeđunarodna Federacija za puteve (IRF) je nevladina, neprofitna organizacija čija je misija da promoviše i inovira razvoj putne infrastrukture.

Programi Centra IRF Brisel i Ženeva fokusirani su na Evropu kao deo međunarodnih programa IRF, i praktično znače kreiranje platforme za puteve uključujući javni i privatan sektor u cilju integracije sa ostalim inicijativama regionalne saradnje.

ImageOrganizujući Kongrese za Jugoistočnu Evropu, (do sada su održana četiri Kongresa za Jugoistočnu Evropu -Treći Kongres održan u Beogradu, u organizaciji JP "Putevi Srbije", septembar 2002 godine), IRF ima za cilj da promoviše saradnju između država i vlada regiona Jugoistočne Evrope, što je od vitalnog značaja za region. 

U vrlo tesnoj saradnji sa glavnim inicijativama za rekonstrukciju Jugoistočne Evrope, IRF ima za cilj da usmeri razvoj na bolje puteve i putnu mrežu, kao urgentnu potrebu za ekonomski napredak zemalja Jugoistočne Evrope.

JP "Putevi Srbije" je stalni član IRF-a. 
Rezultat dobre međusobne saradnje sa IRF-om je i poseta generalnog direktora IRF gosp. Antoni Pirs-a (Anthony Pearce), u martu 2007. godine.
Zaključak vođenih razgovora je nastavak saradnje i aktivno učešće JP "Putevi Srbije" u radu ove asocijacije.

ImageU tom svetlu naša delegacija je aktivno učestvovala na zajedničkoj Prvoj Konferenciji Crnomorskog prstena i četvrtoj konferenciji Puta svile, u Istanbulu, u periodu od 14 – 16 Maja 2007.g.
Naša delegacija je imala zapaženu prezentaciju u okviru nacionalnih prezentacija Konferencije.

Konferencija u Istanbulu održana je u momentu kada je Turska postala predsedavajući Organizacijom za crnomorsku ekonomsku saradnju (BSEC), i to kada u svetu raste interesovanje za region Crnog mora.

Memorandum o razumevanju između Međunarodne Federacije za puteve (IRF) i Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju (BSEC), radi promocije Crnomorskog prstena (Black Sea Ring Highway), potpisan Novembra 2005 godine u Antaliji, je bio polazna osnova za ovu zajedničku konferenciju.

Specijalni doprinos ove Konferencije je regionalni razvoj odnosno povezivanje regiona Centralne Azije i regiona Crnog mora, o čemu svedoči i Deklaracija usvojena na Konferenciji.

Crnomorski prsten (Black Sea Ring Highway), za našu zemlju je prirodan nastavak kraka koridora Xc (E - 80), Niš – Sofija, koji je deo TEM mreže, (Trans European North - South Motorway) jer povezuje zemlje Zapadne i Centralne Evrope sa zemljama crnomorskog sliva, Rusijom i zemljama Zapadnog Balkana pokrivajući na taj način politički i ekonomski prostor od Jadrana do Pacifika. 
Izgradnjom kraka Xc i završetkom izgradnje autoputa od Burgasa preko Sofije do granice sa Republikom Srbijom ostvaruje se veza sa crnomorskim prstenom i zemljama iz regiona Crnog mora.

ERF

The European Road Federation is a non-profit association which coordinates different approaches relevant to the European road sector.
The European Road Federation operates on the platform of dialogue within the European Union, taking into consideration the main input information relevant to mobility and promotion of leading research for a quality road infrastructure.
The mission of the European Road Federation is mobility and sustainability of European roads.
The Public Enterprise "Roads of Serbia" is a standing member of the European Road Federation.
                    
The European Road Federation and the Chamber of Commerce for South-East Europe, under the auspices of the Ministry of Capital Investments of Serbia, and with the participation of the Public Enterprise "Roads of Serbia", organized in November 2005 the Regional Conference titled "Building Tomorrow s Transport Infrastructure in SE Europe".

The principle objective of the Regional Conference was to assist South-East Europe in achieving a safe, efficient and sustainable transport system.

IBTTA

ImageMeđunarodno udruženje za mostove, tunele i autoputeve (IBTTA) je svetski savez operatera naplate putarine i povezanih industrija koji pruža forum za deljenje znanja i ideja kako bi se promovisale i poboljšale transportne usluge koje se finansiraju od putarine.

Osnovano 1932. godine, IBTTA je jedino udruženje koje predstavlja svetsku industriju naplate putarine.

Prioritet IBTTA je pomaganje članovima da budu u toku sa trendovima koji posmatraju javljanje industrije naplate putarine kao jedne od najvažnijih snaga za finansiranje autoputeva i operacija širom sveta. Finansijski samiti, sastanci, izložbe i radionice se nude tokom cele godine.

IBTTA se sastoji od 280 članova uz 25 zemalja na šest kontinenata. Pored Sjedinjenih Država, postoji značajan broj predstavnika evropskih operatera naplate putarine u Italiji, Francuskoj, Španiji i Portugaliji kao i Austriji, Južnoj Africi, Japanu i Brazilu. IBTTA članovi su lideri u tehnološkim inovacijama i poznaju načine na koje tehnologija preoblikuje finansiranje puteva, organizacione modele i pružanje usluga.

IBTTA se finansira prvenstveno od članarina, kotizacija za sastanke, izložbi i sponzorstava.

Holandsko-srpski poslovni savet

Holandsko - srpski poslovni savet predstavlja platformu za privatno i javno partnerstvo dve zemlje u oblasti infrastrukture i zaštite životne sredine, u okviru koje je tokom 2009. godine organizovano niz radnih poseta Srbiji i Holandiji. Osnovni ciljevi Saveta su realizacija dugoročnih planova i projekata koje holandske kompanije sprovode u okviru modernizacije srpske infrastrukture i zaštite životne sredine, učestvovanje holandskih kompanija u procesu razvoja Srbije, odnosno upoznavanje naših stručnjaka sa poslednjim dostignućima u navedenim oblastima kroz permanentnu saradnju.

Stručnjaci Javnog preduzeća "Putevi Srbije", koje je nosilac ključnih  aktivnosti u oblasti putne infrastrukture Srbije, aktivno su učestvovali u radnoj grupi Holandsko-srpskog poslovnog saveta.


Štampa