Odeljenje tehničkih poslova

Odeljenje tehničkih poslova se bavi pripremama osnova za izradu planova programa održavanja državnih puteva I i II reda i prati njihovu realizaciju. Sarađuje sa predstavnicima inspekcije, lokalne samouprave i MUP-a. U odeljenju se vrši prijem, obrada i analiza podataka iz drugih Odeljenja u okviru Sektora, vrši se priprema izveštaja za interne potrebe i potrebe Vlade, vladinih i državnih organa, vrši se prijem, analiza, obrada i arhiviranje svih zahteva vezanih za održavanje i zaštitu puteva, a upućenih od strane građana, udruženja, ministarstva i lokalnih samouprava. Sastavljaju se predlozi i odgovora po svim pristiglim zahtevima.


Odsek zaštite puteva

U Odseku zaštite puteva obavljaju se poslovi:

 • Izdavanja saobraćajno-tehničkih uslova i saglasnosti za izgradnju, odnosno rekonstrukciju priključka na javni put;
  (Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o javnima putevima)
 • Izdavanja saobraćajno-tehničkih uslova i saglasnosti za izmenu saobraćajnih površina pratećih sadržaja javnog puta;
  (Na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o javnima putevima)
 • Izdavanja saobraćajno - tehničkih uslova i saglasnosti za građenje, odnosno postavljanje vodovoda, kanalizacije, gasovoda i drugih sličnih objekata, železničkih pruga, kao i telekomunikacionih i elektro vodova, postrojenja i sl. na javnom putu i u zaštitnom pojasu javnog puta
  (Na osnovu člana 14. stav 2. i 3. Zakona o javnima putevima)
 • Izdavanja saobraćajno-tehničkih uslova i saglasnosti za održavanje sportske ili druge manifistacije na javnom putu;
  (Na osnovu člana 14. stav 5. Zakona o javnima putevima)
 • Izdavanja saobraćajno-tehničkih uslova i odobrenja za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za slikovno ili zvučno obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu, odnosno pored tog puta.
  (Na osnovu člana 14. stav 7. Zakona o javnima putevima)

ico-adobe - Odluka o visini naknada za upotrebu državnog puta ("Sl. glasnik RS", broj 16/2009)

ico-adobe - Zakon o putevima ("Sl. glasnik RS", broj 41/2018)

ico-adobe - Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. gl. RS", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-US i 24/2011, 132/14 i 145/14)

ico-adobe - Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13)


Odsek vanrednog prevoza

Na osnovu člana 54. Zakona o putevima vanrednim prevozom smatra se prevoz vozilom koje samo ili sa teretom premašuje propisima dozvoljeno osovinsko opterećenje, ukupnu masu, širinu, dužinu ili visinu, a u okviru Zakona o putevima,koji se primenjuje od 02.06.2018.

Odeljenje tehničkih poslova se bavi pripremama osnova za izradu planova programa održavanja državnih puteva I i II reda i prati njihovu realizaciju. Sarađuje sa predstavnicima inspekcije, lokalne samouprave i MUP-a. U odeljenju se vrši prijem, obrada i analiza podataka iz drugih Odeljenja u okviru Sektora, vrši se priprema izveštaja za interne potrebe i potrebe Vlade, vladinih i državnih organa, vrši se prijem, analiza, obrada i arhiviranje svih zahteva vezanih za održavanje i zaštitu puteva, a upućenih od strane građana, udruženja, ministarstva i lokalnih samouprava. Sastavljaju se predlozi i odgovora po svim pristiglim zahtevima.


Odsek zaštite puteva

U Odseku zaštite puteva obavljaju se poslovi:

 • Izdavanja saobraćajno-tehničkih uslova i saglasnosti za izgradnju, odnosno rekonstrukciju priključka na javni put;
  (Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o javnima putevima)
 • Izdavanja saobraćajno-tehničkih uslova i saglasnosti za izmenu saobraćajnih površina pratećih sadržaja javnog puta;
  (Na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o javnima putevima)
 • Izdavanja saobraćajno - tehničkih uslova i saglasnosti za građenje, odnosno postavljanje vodovoda, kanalizacije, gasovoda i drugih sličnih objekata, železničkih pruga, kao i telekomunikacionih i elektro vodova, postrojenja i sl. na javnom putu i u zaštitnom pojasu javnog puta
  (Na osnovu člana 14. stav 2. i 3. Zakona o javnima putevima)
 • Izdavanja saobraćajno-tehničkih uslova i saglasnosti za održavanje sportske ili druge manifistacije na javnom putu;
  (Na osnovu člana 14. stav 5. Zakona o javnima putevima)
 • Izdavanja saobraćajno-tehničkih uslova i odobrenja za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za slikovno ili zvučno obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu, odnosno pored tog puta.
  (Na osnovu člana 14. stav 7. Zakona o javnima putevima)

ico-adobe - Odluka o visini naknada za upotrebu državnog puta ("Sl. glasnik RS", broj 16/2009)

ico-adobe - Zakon o putevima ("Sl. glasnik RS", broj 41/2018)

ico-adobe - Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. gl. RS", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-US i 24/2011, 132/14 i 145/14)

ico-adobe - Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13)


Odsek vanrednog prevoza

Na osnovu člana 54. Zakona o putevima vanrednim prevozom smatra se prevoz vozilom koje samo ili sa teretom premašuje propisima dozvoljeno osovinsko opterećenje, ukupnu masu, širinu, dužinu ili visinu, a u okviru Zakona o putevima,koji se primenjuje od 02.06.2018.

Vanredni prevoz

Vanredni prevozImage

 

ico-adobe - PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA VANREDNOG PREVOZA

ico-adobe - PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA VANREDNI PREVOZ

Potrebna dokumenta korisnika možete preuzeti ovde:

ico-adobe - UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA

ico-adobe - OBRASCI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VANREDNI PREVOZ

ico-adobe - UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ELEKTRONSKIH ZAHTEVA

Rok za dobijanje rešenja definisan je čl. 17. Zakona o putevima.

ico-adobe - Odluka o visini naknada za vanredni prevoz na magistralnim i regionalnim putevima

Za dodatne informacije obratite se na kontakt tel/faks 011/30 40 693, 3040-739 i 770, kao i faks: 011/3040-651.

Sportske i druge manifestacije

Na osnovu člana 14. stav 5. Zakona o javnima putevima (Sl. glasnik RS br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13), Upravljaču javnog puta poverava se vršenje javnih ovlašćenja koja se odnose na izdavanje saglasnosti za održavanje sportske ili druge manifestacije na javnom putu;

Uputstvo za podnošenje zahteva

Zahtev za izdavanje saglasnosti - sa opisom, vremenom i trasom održavanja manifestacije, i obavezni prilozi:

Mišljenje i stacionaže trase manifestacije od nadležnog putnog preduzeća kojem je data teritorija poverena na održavanje.

Uplata RAT (Ukoliko zahtev ne podnosi republički ili opštinski organ ili javno preduzeće) dokaz o uplati propisane republičke administrativne takse shodno Zakonu o administrativnim taksama Republike Srbije (800,00 dinara u korist budžeta R. Srbije, na tekući račun 840-742221843-57, po modelu plaćanja 97 i sa pozivom na broj 32-022);

Na adresu:
JP "Putevi Srbije",
BEOGRAD, Bulevar kralja Aleksandra 282
Tel: 011/30-40-700; Faks: 011/241-2540

Za dodatne informacije obratite se na kontakt telefone: 011/3040-677, 3040-660 i 3040-750.
Odeljenje Novi Sad tel: 021/422-466.

Reklamni panoi

 Na osnovu člana 14. stav 7. Zakona o javnima putevima (Sl. glasnik RS br. 101/05 , 123/07, 101/11 , 93/12 , 104/13 ), Upravljaču javnog puta poverava se vršenje javnih ovlašćenja koja se odnose na izdavanje odobrenja za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za slikovno ili zvučno obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu,odnosno pored tog puta.

Ukoliko su ispunjeni saobraćajno-tehnički uslovi JP “Putevi Srbije”, pre izdavanja odobrenja za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za slikovno ili zvučno obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu, odnosno pored tog puta, posebnim ugovorom biće regulisano plaćanje naknade u skladu sa Odlukom o visini naknade za upotrebu državnog puta ("Sl. glasnik RS", broj 16/2009).

ico-adobe - Uputstvo za podnošenje zahteva

Za dodatne informacije obratite se na kontakt telefone: 011/3040-677, 3040-660 i 3040-750.
Odeljenje Novi Sad tel: 021/422-466.

Na osnovu člana 17,tačka 4. Zakona o javnim putevima, Javno preduzeće „Putevi Srbije“ u skladu sa propisima  vrši naplatu naknada za postavljenje reklamnih tabli, reklamnih panoa,uređaja za slikovno ili zvučno obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu,odnosno na drugom zemljištu

ico-adobe - Odluka o visini naknada za upotrebu državnog puta

ico-adobe - Zakon o javnim putevima

Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnog priključka na javni put

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o javnima putevima (Sl. glasnik RS br. 101/05 , 123/07, 101/11, 93/12, 104/13), Upravljaču javnog puta poverava se vršenje javnih ovlašćenja koja se odnose na izdavanje saglasnosti za izgradnju, odnosno rekonstrukciju priključka na javni put; a u skladu sa UREDBOM O LOKACIJSKIM USLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015).

Na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o javnima putevima (Sl. glasnik RS br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13), Upravljaču javnog puta poverava se vršenje javnih ovlašćenja koja se odnose na izdavanje saglasnosti za izmenu saobraćajnih površina pratećih sadržaja javnog puta; a u skladu sa UREDBOM O LOKACIJSKIM USLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015).

ico-adobe - Uputstvo za podnošenje zahteva

Za dodatne informacije obratite se na kontakt telefone: 011/3040-677, 3040-660 i 3040-750.
Odeljenje Novi Sad tel: 021/422-466.

Izmena saobraćajnih površina pratećih sadržaja javnog puta

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o javnima putevima (Sl. glasnik RS br. 101/05 , 123/07, 101/11, 93/12, 104/13), Upravljaču javnog puta poverava se vršenje javnih ovlašćenja koja se odnose na izdavanje saglasnosti za izgradnju, odnosno rekonstrukciju priključka na javni put; a u skladu sa UREDBOM O LOKACIJSKIM USLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015).

Na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o javnima putevima (Sl. glasnik RS br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13), Upravljaču javnog puta poverava se vršenje javnih ovlašćenja koja se odnose na izdavanje saglasnosti za izmenu saobraćajnih površina pratećih sadržaja javnog puta; a u skladu sa UREDBOM O LOKACIJSKIM USLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015).

ico-adobe - Uputstvo za podnošenje zahteva

Za dodatne informacije obratite se na kontakt telefone: 011/3040-677, 3040-660 i 3040-750.
Odeljenje Novi Sad tel: 021/422-466.

Rešenje o odobrenju za izgradnju

Na osnovu člana 14. stav 2. i 3. Zakona o javnima putevima (Sl. glasnik RS br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13), Upravljaču javnog puta poverava se vršenje javnih ovlašćenja koja se odnose na izdavanje saglasnosti za građenje, odnosno postavljanje vodovoda, kanalizacije, gasovoda i drugih sličnih objekata, železničkih pruga, kao i telekomunikacionih i elektro vodova, postrojenja i sl. na javnom putu i u zaštitnom pojasu javnog puta, a u skladu sa UREDBOM O LOKACIJSKIM USLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015).

ico-adobe - Uputstvo za podnošenje zahteva

Za dodatne informacije obratite se na kontakt telefone: 011/3040-677, 3040-660 i 3040-750.
Odeljenje Novi Sad tel: 021/422-466.


Štampa