Odeljenje za strateško planiranje, studije i razvoj

Karta osnovne i sveobuhvatne mreže puteva

Polazna osnova za rad Odeljenja za strateško planiranje, studije i razvoj su:
ico-adobe - Jugoistočna Evropa 2020
ico-adobe - Politika transporta u Evropi do 2010.
ico-adobe - Politika transporta u Evropi 2010 - 2020 - 2050.
ico-adobe - Aneks I (engleski jezik)
ico-adobe - Strategija razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008. do 2015.godine.
ico-adobe - Strategija bezbednosti saobraćaja 2015-2020. godine.
ico-adobe - Evropska strategija za mobilnost sa niskim nivoima emisije

ico-adobe - Evropski zeleni odgovor

Odeljenje za strateško planiranje, studije i razvoj je aktivno učestvovalo u radu na Projektu "Izgradnja institucionalnih kapaciteta u sektoru transporta". Projekat je realizovan u Ministarstvu infrastrukture kroz 18 tematskih izveštaja koji su dali osnove za buduće reforme sektora transporta, a finansiran je od strane Evropske agencije za rekonstrukciju. Jedan od glavnih rezultata je bila izrada Nacrta Strategije i politike razvoja sektora saobraćaja do 2015. godine, koji je kasnije modifikovan, usaglašen i usvojen pod nazivom: Strategija razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008. godine do 2015. godine.

Evropski savet odobrio je Srbiji status zemlje kandidata 1. marta 2012, na osnovu mišljenja Komisije o zahtevu Srbije za članstvo usvojenom 12. oktobra 2011. Savet je zaključio 5. decembra 2011.godine, da će otvaranje pregovora o pristupanju biti razmotreno od strane Evropskog saveta, u skladu sa ustaljenom praksom, kada Evropska Komisija bude ocenila da je Srbija postigla neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo.

Obzirom na činjenicu da Republika Srbija trenutno ima status zemlje kandidata za punopravno članstvo u EU, transportna politika Republike Srbije određena je ciljem ekonomskog i društvenog razvoja i usklađivanjem sa transportnom politikom Evropske unije. Sledeći put evro integracija prethodnih godina uložen je značajan napor u usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva u oblasti transporta sa zakonodavstvom Evropske unije. Odeljenje za strateško planiranje, je aktivno učestvovalo u izradi i realizaciji Izveštaja koje resorna ministarstva pripremaju u tom složenom procesu.

Potpisivanjem Sporazuma o uspostavljanju transportne zajednice zemalja zapadnog Balkana /Srbije ,Albanije, Kosova, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore/ i EU , u Trstu 12. jula 2017, a naknadno 18. septembra 2017 potpisivanje i Bosne i Hercegovine u Briselu,proces tansportne integracije u EU je podignut na znatno viši nivo, a potpisivanje predstavlja kraj dugog procesa koji je započeo 2008. godine. Ugovor predstavlja početak nove ere saradnje između EU i Zapadnog Balkana. Suština transportne zajednice je približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji stvaranjem potpuno integrisane transportne mreže kako među zemljama Zapadnog Balkana, tako i između regiona i EU, radi harmonizacije sa politikama i standardima u oblasta transporta u EU. Cilj Sporazuma je takođe da se uspostavi relevantno zakonodavstvo u regionu Zapadnog Balkana sa zakonodavstvom Zajednice. Cilj Sporazuma je takođe da generiše povoljne uslove da bi sektor transporta Zapadnog Balkana efikasnije dao neto pozitivan uticaj na rast BDP-a i otvaranje novih radnih mesta. Ugovor će dalje biti instrument za sprovođenje reformi VB6 Agende Povezivanja. Samit u Trstu se nadovezao na rezultate prethodnih samita - Berlin (28. avgusta 2014. godine), Beč (27. avgust 2015. godine), Pariz (4. juli 2016. godine) - i dalje napreduje u nekoliko oblasti saradnje, posebno u agendi povezivanja, koja će ostati ključni element procesa i regionalne integracije.

Ovaj kompleksan proces se sve češće naziva Berlinski proces.

Između ostalog, u proteklih godina dana Srbija je radila na stvaranju preduslova za pristup predpristupnim fondovima Evropske Unije (Zaključen je program na nivou Srbije pretpristupne pomoći Srbiji u periodu od 2007- 2013, a kasnije 2014-2017 godine). Odeljenje aktivno učestvuje u svim radnim grupama po resornim ministarstvima koje se bave ovom problematikom, vladinim agencijama, privrednim komorama itd.

Odeljenje je u prethodnom periodu uspostavilo saradnju sa Republičkim zavodom za razvoj u smislu izrade metodologije za merenje razvijenosti opština, podrške izradi Nacrta Strategije održivog razvoja Republike Srbije, Nacrta Strategije građevinarstva.

Odeljenje je bilo uključeno u projekat Vlade Republike Srbije "Ka efikasnijem sprovođenju reformi", koji je orijentisan ka suštinskom jačanju kapaciteta organa i organizacija državne uprave, preko resornih ministarstava za proces planiranja i planskog budžetiranja kroz izradu strateški ciljno orijentisanih Godišnjih operativnih planova Ministarstva, radi uspostavljanja poboljšanja raspodele budžetskih sredstava i boljeg iskorišćavanja međunarodne pomoći i praćenja izvršenja planiranih i predloženih Projekata.


AKTIVNOSTI ODELJENJA:

Odeljenje daje podršku realizaciji projekata koji se finansiraju od strane Međunarodnih finansijskih institucija i Evropskih fondova.

Odeljenje prati sve nove Direktive, Tehničke propise, standarde, Zakone koji su u direktnoj vezi sa procesom izrade tehničke dokumentacije, kao i sve aktuelne inicijative u vezi sa Procesom harmonizacije tehničkih propisa, standarda i pridruživanja EU.

Odeljenje aktivno prati sve promene u vezi sa:

  • putnom administracijom, predstavljanjem mogućeg razvoja organizacije, principima rada i administrativnih procedura;
  • finansiranjem puteva, predstavljanjem alternativnih pristupa za finansiranje puteva;
  • strateškim analizama i dugoročnim planiranjem za očuvanje i razvoj putne mreže.

Učestvuje u izradi i praćenju realizacije sa tehničkog aspekta Godišnjeg Plana JP "Putevi Srbije".

U cilju preispitivanja i analize regionalnog transporta na Zapadnom Balkanu, Evropska Unija je naručila i finasirala Regionalnu Studiju infrastrukture Balkana / REBIS/koja je završena 2003. godine. Ona je bila fokusirana na razvoj regionalne multimodalne SEETO -Osnovne mreže /sada se zove SEETO- Sveobuhvatna mreža/. Razvoj tada predložene Osnovne mreže zahtevao je čvršću regionalnu saradnju, pa je u tu svrhu osnovan zajednički Izvršni Komitet i Sekretarijat za nadgledanje razvoja Osnovne mreže. Sve podatke koji je dostavljala Republika Srbija u vezi sa putnom mrežom, pripremale su stručne službe JPPS. 2012 SEETO- Sveobuhvatna mreža u perspektivi koja se otvara u okviru Trans-evropske Transportne mreže TEN-T, od strane EU, transfomisaće se u, nadamo se bliskoj budućnosti, deo jugoistočne osovine.

Odeljenje za strateško planiranje, studije i razvoj aktivno učestvuje u realizaciji ″Memoranduma o razumevanju″ koji je predviđen Akcionim planom za realizaciju prioriteta i Evropskog partnerstva (usvojen od strane Vlade RS krajem 2004.godine). "Memorandum o razumevanju" predviđa uspostavljanje Kancelarija za nadgledanje saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi (South-East Europe Transport Observatory) sa kojom je uspostavljena trajna saradnja.

Pošto je prepoznata potreba za adekvatnim analizama do sada prikupljenih podataka, koji su značajno varirali između različitih regionalnih zemalja učesnica, kao i među vidovima transporta, pristupilo se 2013-2017 izradi Ažurirane Regionalne Studije infrastrukture Balkana / REBIS/, potencijalno u prespektivi pridruživanja / potpisivanja Transportnog sporazuma sa EU i pregovaranja o uključivanju u TEN-T /. JPPS aktivno učestvuje u radnoj grupi koja podržava ovaj važan projekat. Studija daје dalje investicione smernice, potvrđivanje preostalih investicionih odluka koje još nisu relevantne, planira multimodalni transport kako bi se osigurale veze sa morem/ rečnim lukama i aerodromima/, kao i veze van neposrednog regiona Zapadnog Balkana na osnovu trgovinskih kretanja fokusirajući se na ne-fizičke barijere, na granične prelaze, a na glavnim putevima SEETO- Sveobuhvatne mreže, uzimajući u obzir aktivnosti koje su obavljene u okviru Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini /CEFTA/.

U 2017 završen i regionalni projekat za Zapadni Balkan" Podrška transportnoj dimenziji strategije JIE 2020-Inventar i analiza pomoćne infrastrukture puteva unutar Trans evropske transportne mreže/TNT-N/u Jugoistočnoj Evropi, u kome je značajnu podršku dalo JP Putevi Srbije. Ovaj dokument daće nam dalje inpute za razvoj nedostajućih sadržaja u zoni autoputa , koji su neophodni da bi podigli nivo kvaliteta usluga za tranzitni saobraćaj kroz Srbiju koji će JPPS doneti povećanje prihoda.

Takođe je započela i realizacija jednog u nizu regionalnog projekta koji u saradnji sa SEETO kancelarijom , CONNECTA koji trenutno ima aktivne 3 komponente, na kojima se insistira takozvane meke mere: a to je uvođenje revizije i provere bezbednosti u Regionu, Unapređenje sistema održavanja infrastrukture u regionu i implementacija ITS sistema u regionu Zapadnog Balkana.

Direktiva 2008/96 Evropskog parlamenta i Saveta br. 2008/96 o bezbednom upravljanju putnom infrastrukturom pokazala je jasnu odluku Evropske unije da revizija bezbednosti saobraćaja (RBS) bude obavezna na TNT trans evropskoj putnoj mreži/ sada SEETO mreži/. U dokumentu o politici „Towards a European road safety area: policy orientations on road safety 2011-2020“ u okviru cilja za bezbedniju infrastrukturu navedeno je da će Komisija „obezbediti da evropski fondovi budu odobreni samo za infrastrukturu koja je u skladu sa Direktivama o bezbednosti puteva i tunela“.
Važno je imati u vidu ovu činjenicu kod dugoročnog planiranja planiranja infrastrukturnih projekata.

U skladu sa svim relevantnim transportnim Strateškim dokumentima, JPPS je apliciralao za sredstva iz predpristupnih fondova preko resornog ministarstva koja podržava razvoj SEETO- Sveobuhvatne i osnovne mreže. Iz WBIF programa je finansirana izrada Idejnog projekta sa studijom opravdanosti Rute 7 / E80/ SEETO- Osnovne mreže, Rute7 pravca Niš- Priština.Usvojen je Prostorni plan infrastrukturnog autoputnog koridora Rute7 pravca Niš- Priština.

Efikasnije upravljanje javnim sredstvima u uslovima globalne ekonomske krize, podrazumeva i bolje korišćenje sredstava namenjenih za upravljanje putevima, a što je neophodan preduslov da bi Srbija ispunila ciljeve definisane Strategijom 2020 za Jugoistočnu Evropu/South East Europe 2020 Strategy/ usvojene 21. novembra 2013, trećim stubom –Održivim razvojem, u okviru koga razvoj transport predstavlja jednu od glavnih okosnica razvoja.Realizacija Strategije 2020 za Jugoistočnu Evropu / koja u svojim osnovnim postulatima prati Strategiju Evropske Unije 2020, će se pratiti preko Regionalnog Saveta ѕa saradnju/Regional Cooperation Council/, a koji se realizuje prekoa Kancelarija za nadgledanje saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi (South-East Europe Transport Observatory) sa kojom je od osnivanja uspostavljena trajna saradnja.

Odeljenje je aktivno učestvovalo u realizaciji trogodišnjeg Dvojnog sporazuma (Twinning agreement) sa Švedskom putnom administracijom. Aranžman je obuhvatao konsultantske usluge i obuke u vezi sa: implementacijom radova redovnom održavanju puteva (Podrška kreditu Svetske banke koja je jednim delom obuhvatao i promovisanje savremenom pristupu ugovaranja radova zasnovanog na nivou kvaliteta usluga), unapređenjem bezbednosti saobraćaja, sistemsko rešenje pitanja zaštite životne sredine u putnom koridoru i unapređenjem planiranja i upravljanja putnom mrežom. Rezultati su sledeće usvojene Politike JP "Putevi Srbije", koje možete preuzeti klikom miša na željeni dokument. Odeljenje je iniciralo i aktivno učestvuje u međuresornom projektu - Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka - NIGP u Republici Srbiji - putna mreža.

Oblast koja se sve više nameće kao tema, je i otpornost infrastrukture na klimatske promene u kontekstu održivog razvoja, sa posebnim osvrtom na iskustva iz 2014 godine posle katastrofalnih poplava u ovom regionu.

Prema nacionalno određenim doprinosima /NDC/ smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte /GHG/, koji su dostavljeni sekretarijatu Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promeni klime, Srbija se obavezala na smanjenje emisije GHG za 9,8% do 2030 godine u odnosu na 1990.godinu. Prema podacima nacionalnog Inventara GHG za 2013 godinu, koji su predstavljeni u Prvom i drugom dvogodišnjem ažuriranom izveštaju Srbije prema Konvenciji , sagorevanje fosilnih goriva je i dalje najveći emiter GHG, od čega je prema podacima iz 2014 .doprinosi sa 12% iz sektora transporta.

Iz tih razloga veliki potencijali za ublažavanje klimatskih promena postoje upravo u drumskom transportu. Ono na čemu se takođe insistira je neophodnost uvođenja u transportni sistem Srbije vozila na električni pogon i sistemskog pristupa kroz strateški i zakonodavni okvir za ovu oblast, razvojem infrastrukture za punjenje ovih vozila.

JPPS su u 2017. već postavili prve punjače za vozila na električni pogon i tako stavili Srbiju na mapu zemalja koje prate ovaj globalni trend.

Tema koja je takođe u fokusu je podrška razvojnim projektima infrastrukture za bicikliste. Kroz Srbiju prolaze 3 pan evropska biciklistička koridora , Evrovelo 6, 11 i 13.

Za sada se najdalje otišlo sa Evrovelo 6 u Srbiji.Ruta Evrovelo 11 će u budućnosti povezivati  krajlji sever Evrope sa Grčkom, preko Srbije . Ova infrastruktura je predmet interesovanja i lokalnih samoupravai programa prekogranične saradnja. JPPS svim tim inicijativama priža svu neophodnu podršku.

ico-adobe - Priručnik za analizu troškova i dobiti, pdf
ico-adobe - CBA Guide 2014-2020
ico-adobe - HEATCO-Developing Harmonized European Approach for Transport Costing and Project Assessment –Razvoj usaglašenog evropskog pristupa za određivanje troškova transporta i procenu projekta
ico-adobe - Vodič za analizu troškova i dobiti za investicione projekte Structural Fund, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession –European Commission –Directorate General for Regional Policy-Vodič za analizu troškova i koristi za investicione projekte, pripremnjen od strane Generalnog direktorata za regionalnu politiku Evropske komisije

ico-adobe - Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka – NIGP u Republici Srbiji-putna mreža

ico-adobe - Strategija uspostavljanja infrastrukture prostornih podataka u Republici Srbiji za period 2010. do 2012. godine

ico-adobe - Zakon o potvrđivanju Kjoto protokola uz okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime

ico-adobe - Zakon o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza /29.maj 2017/

ico-adobe - Zakon o potvrđivanju Doha amandmana na Kjoto protokol uz okvirnu konvenciju UN o promeni klime /21.maj 2017/


Štampa