Odeljenje za strateško planiranje, studije i razvoj

https://mapofeurope.com/road-map-of-europe/

Polazna osnova za rad Odeljenja za strateško planiranje, studije i razvoj su:

ico-adobe - Jugoistočna Evropa 2020
ico-adobe - Politika transporta u Evropi do 2010.
ico-adobe - Politika transporta u Evropi 2010 - 2020 - 2050.
ico-adobe - Aneks I (engleski jezik)
ico-adobe - Strategija razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008. do 2015.godine.
ico-adobe - Strategija bezbednosti saobraćaja 2023-2030. godine sa akcionim planom za 2023. do 2025. god
ico-adobe - Akcioni plan bezbednosti saobraćaja za period od 2023. do 2025. godine
ico-adobe - Evropski zeleni odgovor
ico-adobe - Deklaracija iz Sofije
ico-adobe - Strategija održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine”Službeni glasnik RS", broj 47 od 28. juna 2019.

AKTIVNOSTI ODELjENjA: Odeljenje daje podršku realizaciji projekata koji se finansiraju od strane Međunarodnih finansijskih institucija i Evropskih fondova.Odeljenje prati globalne trendove, nove  zakonske i tehničke okvire, koji su u direktnoj vezi sa procesom izrade tehničke dokumentacije, kao i sve aktuelne inicijative u vezi sa Procesom harmonizacije tehničkih propisa, standarda i pridruživanja EU.

Odeljenje aktivno prati sve promene u vezi sa: putnom administracijom, predstavljanjem mogućeg razvoja organizacije, principom rada i administrativnih procedura; finansiranjem puteva, predstavljanjem alternativnih pristupa za finansiranje puteva; strateškim analizama i dugoročnim planiranjem za očuvanje i razvoj putne mreže. Učestvuje u izradi i praćenju realizacije sa tehničkog aspekta Godišnjeg Plana JP "Putevi Srbije".

Odeljenje za strateško planiranje, studije i razvoj je u prethodnom periodu aktivno učestvovalo u radu na Projektu "Izgradnja institucionalnih kapaciteta u sektoru transporta". Projekat je realizovan u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kroz 18 tematskih izveštaja koji su dali osnove za buduće reforme sektora transporta, a finansiran je od strane Evropske agencije za rekonstrukciju. Jedan od glavnih rezultata je bila izrada: Strategije razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008. godine do 2015. godine.

Evropski savet odobrio je Srbiji status zemlje kandidata 1. marta 2012, na osnovu mišljenja Komisije o zahtevu Srbije za članstvo usvojenom 12. oktobra 2011. Savet je zaključio 5. decembra 2011. godine, da će otvaranje pregovora o pristupanju biti razmotreno od strane Evropskog saveta, u skladu sa ustaljenom praksom, kada Evropska Komisija bude ocenila da je Srbija postigla neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo. Obzirom na činjenicu da Republika Srbija trenutno ima status zemlje kandidata za punopravno članstvo u EU, transportna politika Republike Srbije određena je ciljem ekonomskog i društvenog razvoja i usklađivanjem sa transportnom politikom Evropske unije. Sledeći put euro integracija prethodnih godina uložen je značajan napor u usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva u oblasti transporta sa zakonodavstvom Evropske unije. Odeljenje za strateško planiranje, je aktivno učestvovalo u izradi i realizaciji Izveštaja koje resorna ministarstva pripremaju u tom složenom procesu.

Odeljenje za strateško planiranje, studije i razvoj je aktivno učestvovalo u realizaciji ″Memoranduma o razumevanju″ koji je predviđen Akcionim planom za realizaciju prioriteta i Evropskog partnerstva (usvojen od strane Vlade RS krajem 2004.godine)." Memorandum o razumevanju" predviđao je  uspostavljanje Kancelarija za nadgledanje saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi (South-East Europe Transport Observatory) sa kojom je uspostavljena trajna saradnja. Pošto je prepoznata potreba za adekvatnim analizama do sada prikupljenih podataka, koji su značajno varirali između različitih regionalnih zemalja učesnica, kao i među vidovima transporta, pristupilo se 2013-2017 izradi Ažurirane Regionalne Studije infrastrukture Balkana / REBIS/, potencijalno u prespektivi pridruživanja / potpisivanja Transportnog sporazuma sa EU i pregovaranja o uključivanju u TEN-T /. JPPS aktivno učestvuje u radnoj grupi koja podržava ovaj važan projekat. Studija daje dalje investicione smernice, potvrđivanje preostalih investicionih odluka koje još nisu relevantne, planira multimodalni transport kako bi se osigurale veze sa morem/ rečnim lukama i aerodromima/, kao i veze van neposrednog regiona Zapadnog Balkana na osnovu trgovinskih kretanja fokusirajući se na ne-fizičke barijere, na granične prelaze, a na glavnim putevima SEETO- Sveobuhvatne mreže, uzimajući u obzir aktivnosti koje su obavljene u okviru Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini /CEFTA/.

Odeljenje je aktivno učestvovalo u realizaciji trogodišnjeg Dvojnog sporazuma  (Twinning agreement) sa Švedskom putnom administracijom. Aranžman je obuhvatao konsultantske usluge i obuke u vezi sa: implementacijom radova na redovnom održavanju puteva (Podrška kreditu Svetske banke koja je jednim delom obuhvatao i promovisanje savremenom pristupu ugovaranja radova zasnovanog na nivou kvaliteta usluga), unapređenjem bezbednosti saobraćaja, sistemskim rešenjem pitanja zaštite životne sredine u putnom koridoru i unapređenjem planiranja i upravljanja putnom mrežom. Odeljenje je iniciralo i aktivno učestvuje u međuresornom projektu - Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka - NIGP u Republici Srbiji - putna mreža.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u okviru Projekta unapređenja trgovine i transporta Zapadnog Balkana (WBTTF), radi na realizaciji komponente Izrada nacionalne strategije saobraćaja Republike Srbije 2023-2030.godine. Cilj izrade nove strategije je da usmeri održivi razvoj saobraćajnog sektora u celini, a Odeljenje za strateško planiranje, studije i razvoj učestvuje i izredi strategije.

U svom radu odeljenje teži da dostigne okvire  zacrtane Strategijom za održivu i pametnu mobilnost na Zapadnom Balkanu, podržavajući u svom radu nastojanja resornog ministarstava da Srbija na adekvatan način ispuni svoje  preuzete obaveze prema Transportnoj zajednici. Bela knjiga sektora transporta Evropske Unije - Mapa puta do jedinstvene evropske transportne zone, ka konkurentnom i resursno efikasnom transportnom sistemu /do 2050 godine/ dao je okvire za pripremu evropske transportne zone za budućnost, uz Viziju konkretnijeg i održivog transportnog sistema. Dokument predviđa povećanje obima transporta i podrška mobilnosti uzimajući u obzir smanjivanje ciljane emisije na 60%, što se između ostalog postiže tranzicijom ka  električnim i hibridnim vozilima u najskorije vreme.

Kroz projekat ”Danube Cycle Plans” finansiran od strane EU fondova (kroz Intereg program) Dunavski centar za kompetenciju (DCC) uz podršku bivšeg Ministarstva  trgovine, turizma i telekomunikacija i uz druge zainteresovane strane u prethodne dve godine izradio je prvi Nacrt Strategije razvoja bicikliranja u Republici Srbiji od 2022-2026 godine. Nacrt nacionalne strategija upravo promoviše zdravu i zelenu održivu mobilnost: bicikliranje kao aktivnost koja doprinosi poboljšanju stanja životne sredine i  zdravlja svih građana Srbije. Strategija uvodi pojam bicikliranja (sportski, turistički, rekreativni biciklizam i svakodnevna upotreba bicikla u kretanju)  i integralni je deo  Dunavske strategije bicikliranja čija je izrada takođe u finalnoj fazi.

https://en.eurovelo.com/

Do sada je 2019. godine izgrađena dvosmerna biciklistička staza 8,21 km kroz program preko granične saradnje INTEREG IPA prekogranične saradnje Rumunija-Srbija Improvement of Banat Connectivity (akronim projekta: IVS) Kikinda – Nakovo/ granica sa Rumunijom/, a planira iz EU fondova  i izgradnja biciklističke staze Nova Crnja-Srpska Crnja/ granica sa Rumunijom/  u dužini od 11,7 km, koja će se realizovati preko projekta EcoTouRism Connecting and Developing Region-TORNADO/. JPPS takođe kroz realizaciju projekta izgradnje Gradske magistrale Surčin-Novi Beograd  je planiralo  i izgradnju dvosmerne  biciklističke staze l=6,344 km, čime će doprineti da Grad Beograd unapredi i bolje poveže svoju biciklističku infrastrukturu.

ico-adobe - Priručnik za analizu troškova i dobiti
ico-adobe - Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 General Principles and Sector Applications
ico-adobe - CBA Guide 2014-2020
ico-adobe - HEATCO- Developing Harmonized European Approach for Transport Costing and Project Assessment - Razvoj usaglašenog evropskog pristupa za određivanje troškova transporta i procenu projekta
ico-adobe - Vodič za analizu troškova i dobiti za investicione projekte - Structural Fund, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession-European Commission-Directorate General for Regional Policy- Vodič za analizu troškova i koristi za investicione projekte, pripremnjen od strane Generalnog direktorata za regionalnu politiku Evropske komisije
ico-adobe - Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka – NIGP u Republici Srbiji - putna mreža
ico-adobe - Strategija uspostavljanja infrastrukture prostornih podataka u Republici Srbiji za period 2010. do 2012. godine
ico-adobe - Zakon o potvrđivanju Kjoto protokola uz okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime
ico-adobe - Zakon o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza /29.maj 2017/
ico-adobe - Zakon o potvrđivanju Doha amandmana na Kjoto protokol uz okvirnu konvenciju UN o promeni klime /21.maj 2017/


Štampa