Odeljenje za tehničku pripremu

Odeljenje za tehničku pripremu obavlja sledeće poslove:

Učestvuje u pripremi dela ugovornih dokumenata – predračuna radova, za trasu puta sa pratećim sadržajem, mostova, tunela, klizišta itd. a prema odgovarajućoj projektnoj dokumentaciji.

Po zahtevu nadzornih organa, utvrđuje cene za naknadne i nepredviđene radove, vrši reviziju analiza cena za naknadne radove za poslove koji se finansiraju iz sopstvenih sredstava i međunarodnih kredita, pridržavajući se striktno ugovorne dokumentacije.

Permanentno prati promene cena na tržištu i utvrđuje njihov uticaj na povećanje cena iz cenovnika. Prati statističke podatke Republičkog zavoda za statistiku i vrši obračun razlike u ceni, za radove gde je ugovorena promena cena.

Vrši izradu i reviziju predračuna radova za Anekse osnovnih Ugovora za izgradnju i modernizaciju puteva, uključujući prihvaćene cene za naknadne i nepredviđene radove.

Radi na poslovima izrade cenovnika radova za  redovno održavanje puteva, redovno održavanje autoputeva, održavanje puteva u zimskom periodu, kao i cenovnika za izgradnju i modernizaciju puteva.

Dokumenta u pdf formatu mogu se preuzeti klikom miša na željeni fajl:

ico-adobe - Rešenje o usvajanju Cenovnika radova na izgradnji i modernizaciji državnih puteva I i II za 2023.

ico-adobe - Cenovnik radova na izgradnji i modernizaciji puteva sa primenom od 01.08.2023.

ico-adobe - Rešenje o usvajanju Cenovnika radova na redovnom održavanju državnih puteva za 2023.

ico-adobe - Cenovnik radova na redovnom održavanja državnih puteva I i II sa primenom od 01.08.2023.

ico-adobe - Rešenje o usvajanju Cenovnika radova na redovnom održavanju autoputeva za 2023.

ico-adobe - Cenovnik radova na redovnom održavanju autoputeva sa primenom od 01.08.2023

 


Štampa