Odeljenje za zaštitu životne sredine

Zaštita životne sredine je značajan segment u aktivnostima JP „Putevi Srbije“ u toku planiranja, projektovanja, izgradnje, rekonstrukcije, eksploatacije i održavanja putne infrastrukture, i predstavlja prepoznavanje i sprečavanje, odnosno umanjenje negativnih uticaja kojima put ugrožava životnu sredinu. Proces zaštite životne sredine se sprovodi uz poštovanje zakonom definisanih procedura, primenu preventivnih mera zaštite i uvođenje inovativnih koncepata u oblasti zaštite životne sredine. Ispituju se i uticaji koje životna sredina ima na puteve i protok saobraćaja – preventivno se pristupa ekstremnim i akcidentnim situacijama koje mogu značajno uticati na bezbednost saobraćaja i stanje putne infrastrukture.

Osnova politike zaštite životne sredine u Javnom preduzeću „Putevi Srbije“ je strateško opredeljenje Republike Srbije u sektoru drumskog saobraćaja na smanjenje štetnih uticaja saobraćaja na životnu sredinu. Zadaci Odeljenja se temelje na dokumentu Politika zaštite životne sredine u JP "Putevi Srbije" kroz formiranje godišnjih planova aktivnosti. Shodno tome, politika podrazumeva praćenje realizacije programa, planova i projekata u putnom sektoru i sprovođenje postupka procene uticaja projekta na životnu sredinu, saglasno važećoj zakonskoj regulativi.

Polaznu osnovu za rad Odeljenja čine zakoni i podzakonski akti iz oblasti zaštite životne sredine:

ZAKONI

ico-adobe - Zakon o zaštiti životne sredine
ico-adobe - Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu
ico-adobe - Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu
ico-adobe - Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini
ico-adobe - Zakon o zaštiti vazduha
ico-adobe - Zakon o zaštiti zemljišta
ico-adobe - Zakon o vodama
ico-adobe - Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine
ico-adobe - Zakon o nacionalnim parkovima
ico-adobe - Zakon o šumama
ico-adobe - Zakon o upravljanju otpadom
ico-adobe - Zakon o zaštiti prirode
ico-adobe - Zakon o klimatskim promenama

UREDBE

ico-adobe - Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu
ico-adobe - Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini
ico-adobe - Uredba o sistematskom praćenju stanja i kvaliteta zemljišta
ico-adobe - Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
ico-adobe - Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha

PRAVILNICI

ico-adobe - Pravilnik o metodologiji za određivanje akustičkih zona
ico-adobe - Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke
ico-adobe - Pravilnik o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu
ico-adobe - Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu
ico-adobe - Pravilnik o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu

Cilj zaštite životne sredine u sektoru državnih puteva je ostvarenje infrastrukture koja je prilagođena prirodnom i kulturnom okruženju, na način da se prirodni resursi čuvaju, a da uticaji saobraćaja imaju podnošljiv/prihvatljiv uticaj na zdravlje i dobrobit ljudi.

Odeljenje sprovodi praćenje stanja zaštite životne sredine na državnim putevima, radi na prikupljanju podataka o kvalitetu životne sredine, na pripremi tehničkih uputstava, priručnika i studija u cilju definisanja procedura kojima se obezbeđuje potreban nivo kvaliteta radova i znanja o stanju životne sredine, kao i o mogućim rizicima. Sprovodi implementaciju zakonskih obaveza i podizanje ekološke svesti tokom planiranja, projektovanja, izgradnje, rekonstrukcije, eksploatacije i održavanja državne putne mreže.


AKTIVNOSTI ODELjENjA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE:

- Planiranje, projektovanje i gradnja puteva uz usklađivanje planskih i tehničkih rešenja sa propisima o zaštiti životne sredine;
- Sprovođenje postupka procene uticaja putnih projekata na životnu sredinu, na osnovu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu;
- Sprovođenje postupka praćenja stanja životne sredine, saglasno zakonskom okviru koji reguliše tu oblast uključujući praćenje stanja saobraćajne buke;
- Izrada prikaza uticaja puta i saobraćaja na životnu sredinu zasnovanih na modelovanju kroz izradu strateških karata buke i emisija zagađujućih materija od saobraćaja u atmosferu;
- Izdavanje mišljenja na Izveštaje o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu na nivou planskih dokumenata;
- Ispitivanje mogućnosti primene novih materijala i konstrukcija koji doprinose ostvarivanju ciljeva održivog razvoja;
- Upravljanje emisijama odgovornim za pojavu efekata staklene bašte i rad na ublažavanju posledica klimatskih promena na putnu infrastrukturu;
- Priprema predloga za Program poslovanja preduzeća u skladu sa sveobuhvatnim stručnim analizama i usmeravanjem aktivnosti prema zahtevima zaštite životne sredine;
- Izrada projektnih zadataka za uputstva, planove, projekte i studije u nadležnosti Odeljenja;
- Sprovođenje tenderske procedure i stručni nadzor nad izradom svih dokumenata u nadležnosti Odeljenja.
- Revizija veština i znanja zaposlenih u JP „Putevi Srbije“ o zaštiti životne sredine, uštedi energije i upravljanju otpadom
ico-adobe - Studije o proceni uticaja na životnu sredinu (download stranica)
ico-adobe - Studija istraživanja snežnih nanosa na državnim putevima I reda
ico-adobe - Studija ugroženosti puteva II reda od pojave snežnih nanosa
ico-adobe - Studije ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava i bujičnih tokova (download stranica)

Studije istraživanja:
ico-adobe - Studija izvodljivosti tehničkih mera smanjenja štetnog uticaja buke od drumskog saobraćaja na odabranim deonicama državnih puteva
ico-adobe - Studija o proceni emisija zagađujućih materija u atmosferu od saobraćaja na državnim putevima I i II reda
ico-adobe - Studija o proceni emisija zagađujućih materija u atmosferu od saobraćaja na državnim putevima I i II reda za period 2016-2018. godine

Mere zaštite od buke:
ico-adobe - Mere zaštite od buke - 1. deo (188 mb)
ico-adobe - Mere zaštite od buke - 2. deo (165 mb)
ico-adobe - Mere zaštite od buke - 3. deo (350 mb)
ico-adobe - Mere zaštite od buke - 4. deo (620 mb)
ico-adobe - Mere zaštite od buke - 5. deo (86 mb)
ico-adobe - Mere zaštite od buke - 6. deo (114 mb)
ico-adobe - Akcioni planovi za zastitu od buke - Tekst i konfliktne karte (93 mb)

Projekti:
ico-adobe - Primena elektrofilterskog pepela u putogradnji G2G09 projekat
ico-adobe - Smanjenje saobraćajne buke na putevima G2G10 projekat

Tehnička uputstva:
ico-adobe - Tehničko uputstvo o proceni uticaja na životnu sredinu
ico-adobe - Uputstvo za praćenje stanja životne sredine u putnom pojasu na mreži državnih puteva Republike Srbije

Priručnici:
ico-adobe - Priručnik za zaštitu životne sredine u sektoru puteva


Štampa