Sektor za upravljačko informacione sisteme u saobraćaju

Sektor za upravljačko informacione sisteme u saobraćaju u okviru Javnog preduzeća „Putevi Srbije", a u skladu sa Zakonom o putevima „Sl. glasnik RS“, 41/2018 i 95/2018, obavlja delatnosti: vođenja evidencija o državnim putevima, označavanja državnih puteva i saobraćajno-tehničkih podataka vezanih za puteve, kao i upravljanje saobraćajem, snimanje saobraćajnog opterećenja i brojanje vozila na državnom putu.

Sektor za upravljačko informacione sisteme u saobraćaju u okviru svoje delatnosti obavlja i poslove upravljanja saobraćajem, razvija i implementira inteligentne transportne sisteme, IKT sisteme, baze podataka od značaja za mrežu državnih puteva, poslove standarda i kvaliteta integrisanih menadžment sistema, bezbednosti zdravlja i zaštite na radu, poslove informisanja korisnika puteva o stanju na putevima I i II reda. Bavi se poslovima automatske obrade podataka (AOP-a) u vezi sa naplatom putarine, IT poslovima preduzeća, monitoringom, nadzorom i upravljanjem saobraćaja na delu mreže puteva i tunela opremljenih elementima ITS-a, prikupljanjem podataka o saobraćaju sa meteo stanica i pruža široki spektar usluga korisnicima puteva kroz rad Informativnog centra i preko specijalizovanog ITS GIS portala.

U okviru Sektora za upravljačko informacione sisteme u saobraćaju nalaze se sledeća odeljenja:

  1. Odeljenje za razvoj i implementaciju ITS-a
  2. Odeljenje za nadzor i upravljanje saobraćajem
  3. Odeljenje baze podataka
  4. Odeljenje obrade podataka
  5. Odeljenje za održavanje upravljačko informacionih sistema
  6. Informativni centar
  7. Odeljenje kvaliteta
  8. Odeljenje za integrisane menadžment sisteme i sisteme za podršku poslovanju preduzeća
  9. Odeljenje za bezbednost i zdravlje, zaštitu od požara i spasavanje na radu

U Sektoru za upravljačko informacione sisteme u saobraćaju rade zaposleni iz oblasti elektrotehnike, saobraćaja, građevinarstva, mašinstva i ostalih prirodnih i društvenih nauka, u cilju ostvarenja postavljenih zadataka i realizacije novih projekata.

 


Štampa