Odeljenje baze podataka

Odeljenje baze podataka se bavi poslovima razvoja i upravljanja bazama podataka u skladu sa najnovijim tehnologijama i savremenom svetskom praksom. U okviru redovnih aktivnosti odeljenja vrši se prikupljanje, ažuriranje, kontrola, verifikacija i analiza podataka o: saobraćnim tokovima, mostovima, objektima i nestabilnim terenima, pružnim prelazima, saobraćajnoj signalizaciji i opremi, saobraćajnim nezgodama, itd. U cilju zadovoljenja potreba korisnika za podacima i automatizaciju poslovnih procesa, razvijaju se i unapređuju WEB aplikativna rešenja za pregled podataka i generisanje izveštaja iz jedinstvene centralne geoprostorne baze podataka. Takođe, vrši se analiza i obrada podataka primenom specijalizovanih softvera na osnovu čega se izrađuju izveštaji o saobraćajnim tokovima, oceni stanja kolovoza, prostornoj i vremenskoj raspodeli saobraćajnih nezgoda, stanju putnih objekata, itd. na mreži državnih puteva.

Aktivnosti Odeljenja baza podataka zasnovane su na odredbama Zakona o putevima i obavezi upravljača puta o vođenju evidencije o javnim putevima i saobraćajno-tehničkim podacima za puteve.

Rad Odeljenja obuhvata sledeće aktivnosti:

Baze podataka i aplikativna rešenja

U okviru Odeljenja razvijene su specijalizovane baze podataka o mreži puteva, mostovima, tunelima, klizištima, pružnim prelazima, brojanju saobraćaja, saobraćajnim nezgodama, saobraćajnoj signalizaciji i opremi, itd. iz kojih se podaci smeštaju u centralnu geoprostornu bazu i koriste putem WEB aplikativnih rešenja.

Centralna geoprostorna baza sadrži različite tipove prostornih podataka pri čemu se svaka klasa podataka opisuje setom određenih atributa. Za potrebe formiranja geoprostorne baze izvršeno je georeferenciranje objekata iz realnog sveta koji su prikazani u vidu tačaka, linija i poligona. Podaci su dobijeni iz različitih izvora kao npr. iz drugih specijalizovanih baza podataka, različitih alfa numeričkih baza, kao rezultat projekata i studija sprovedenih u okviru JPPS, prikupljanjem podataka na terenu korišćnjem GPS kao i drugih namenskih uređaja i senzora za beleženje različitih vrednosti i pokazatelja. Dinamika ažuriranja podataka se razlikuje u zavisnosti od tipa podataka, kod nekih se ažuriranje vrši periodično na određeni broj dana ili meseci, dok se kod drugih vrši u realnom vremenu putem direktnog slanja podataka sa mernog uređaja.

GIS portal JP „Putevi Srbije“ predstavlja web aplikaciju koja omogućava centralizovani i sveobuhvatni uvid u podatke iz centralne geoprostorne baze JPPS putem vizualizacije sadržaja na jedinstvenoj interaktivnoj mapi, uz mogućnost primene različitih prostornih analiza, pretraga, preklapanja različitih tipova podataka, generisanja izveštaja itd. Kako se u centralnu bazu podataka smeštaju podaci iz specijalizovanih (nativnih) baza, na GIS portalu JPPS mogu se videti najvažniji podaci o: referentnom sistemu državnih puteva, brojanju saobraćaja, osovinskom opterećenju, oceni stanja putne mreže, putnim objektima, nestabilnim pojavama, pružnim prelazima, elementima ITS opreme, naplatnim stanicama, pratećim sadržajima javnog puta, biciklističkim stazama, saobraćajnim nezgodama, podaci iz različitih projekata i studija sprovedenih u okviru JPPS, teritorijama održavanja puteva, energetskom menadžmentu, evropskoj mreži puteva, registru prostornih jedinica, organizacionim jedinicama MUP-a, kao i ortofoto snimak Republike Srbije.

Baza podataka o putevima  sadrži osnovne podatke o državnim putevima Republike Srbije i evidenciju i stanje putnog inventara koji su prikupljeni u okviru projekta „Utvrđivanje stanja državne putne mreže''. Kako bi se korisnicima unutar JPPS omogućio pristup sa bilo koje lokacije i uvid u podatke o: karakteristikama deonica, inventar, stanju kolovoza, saobraćajnim tokovima, referentnom sistemu državnih puteva, itd,  kreirana je replika originalne baze kojoj se pristupa putem WEB GIS aplikacije. Moguće je pregledati podatke na interaktivnoj mapi, kao i kroz tabele, vršiti pretragu i prostornu selekciju i primenu drugih osnovnih GIS alata, kao i izvoziti podatake u različite formate.

Baza podataka o mostovima sadrži podatke koji definišu sve elemente mostova koji se ispituju, sa instrukcijama za inspekciju i procenu stanja, nosivosti, kao i popis postojećih oštećenja, kao i aplikacije za određivanje rejtinga mostova prema prioritetima održavanja. Pristup podacima omogućen je putem WEB aplikacije namenjene za pregled i manipulaciju sa podacima. U aplikaciji  dostupan je pregled Zapisnika o proveri nosivosti konstrukcije, Inventarkih zapisnika o mostovima, i o konstrukcijama, Zapisnika o pregledu konstrukcije. Takođe putem aplikacije može se vršiti podnošenje zahteva za specijalni transport.

Baza podataka o potpornim konstrukcijama sadrži podatke o inventarskim karakterima iz projekata izvedenog stanja ili inventarskog snimanja i podatke o karakterima eksploatacionog stanja, povremenim sistematskim pregledima, kvalitativnu analizu i ocenu postojećeg stanja svih bitnih elemenata. Pristup podacima omogućen je putem WEB aplikacije namenjene za pregled i manipulaciju sa podacima. U aplikaciji  dostupan je pregled Zapisnika o inventaru potporne konstrukcije i Zapisnika o pregledu potporne konstrukcije.

Baza podataka o tunelima sadrži podatke o opisu, proceni stanja i redovnom održavanju.

Baza podataka o brojanju saobraćaja sadrži podatke o promenama saobraćajnih tokova kroz vreme odnosno podatke o karakteristikama saobraćajnih tokova:

 • prosečan godišnji dnevni saobraćaj (PGDS);
 • PGDS po osnovnim kategorijama vozila na saobraćajnim deonicama;
 • časovna distribucija saobraćajnih tokova u 8760 časova tokom godine;
 • raspodela časovnih protoka po smerovima tokom godine;
 • ukupan mesečni saobraćaj;
 • prosečan mesečni dnevni saobraćaj;
 • maksimalni i minimalni dnevni saobraćaj;
 • ukupan i prosečan noćni saobraćaj.

Prezentacija podataka o brojanju saobraćaja izdaje se u štampanom i elektronskom obliku, i prikazuje se na sajtu preduzeća svake godine.

Baza podataka o saobraćajnoj signalizaciji i opremi sadrži podatke snimljene u okviru pilot projekta na 100 km državnih puteva. Na pilot teritoriji 2019. izvršeno je snimanje LIDAR tehnologijom tako da su dostupni i podaci o sfernim fotografijama i 3D modelu terena. Baza podataka o pružnim prelazima sadrži podatke o pružnim prelazima na državnim putevima, koji su dobijeni ukrštanjem, usaglašavanjem i proverom podataka iz različitih relevantnih izvora. Izvori su: preduzeća koja upravljaju železnicom, nadzorni organi koji vrše nadzor na državnim putevima, podaci prikupljeni LIDAR tehnologijom  u okviru pilot projekata tokom 2019. i 2020. godine na 43 pružna prelaza, terenski obilasci pojedinih prelaza 2019. – 2022. godine, projekat snimanja državne putne mreže RRSP-RNCS 2017. – 2020. godine, inventarski listovi iz 2021. godine. Podaci se u periodčnim intervalima redovno ažuriraju. Rad sa podacima iz obe baze omogućen je  putem jedinstvenog WEB aplikativnog softvera koji služi za vizualizaciju, prostorne analize, izradu interaktivnih izveštaja, pregled sfernih fotografija i 3D modela terena, itd.

Baza podataka o saobraćajnim nezgodama na državnim putevima formirana je za potrebe praćenja stanja bezbednosti saobraćaja, kao i praćenja efekata primenjenih mera u postupku unapređenja bezbednosti saobraćaja na mreži državnih puteva. U cilju unapređenja kvaliteta podataka vrši se kvalitativna i logična kontrola. Prikaz ključnih pokazatelja omogućen je korisnicima na Kontrolnim tablama putem WEB aplikacije.

Snimanje podužne i poprečne ravnosti kolovoza. Odeljenje baze podataka obavlja snimanja podužne i poprečne ravnosti kolovoza sa DYNATEST opremom za snimanje putne mreže na putnim pravcima. Prikaz podataka je omogućen u okviru GIS Portala JPPS.

Učešće u važnim projektima

Predstavnici Odeljenja baza podataka učestvuju u mnogim radnim grupama i timovima prilikom implementacije različitih projekata od kojih su najznačajniji:

 • Saradnja sa Republičkim geodetskim zavodom sa ciljem formiranja Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka i metakataloga podataka
 • Učešće u postupku usklađivanja i harmonizacije INSPIRE direktive sa zakonskim i podzakonskim aktima u Republici Srbiji
 • Saradnja sa Sekreterijstom Transportne Zajednice u cilju obezbeđenja neophodnih podataka za potrebe realizacije TODIS projekta (Transport Observatory Database / Information System)
 • Saradnja sa Agencijom za bezbednost saobraćaja i Upravom saobraćajne policije, Ministarstva unutrašnjih poslova na poslovima razvoja i ažuriranja Jedinstvene baze podataka o osnovnim obeležjima bezbednosti saobraćaja
 • Saradnja sa Evropskom zajednicom na projektima Unapređenja bezbednosti saobraćaja na pružnim prelazima
 • Projekat Izrada nacionalne strategija razvoja transporta u Republici Srbiji za period do 2030. godine
 • edukativne kampanje za podizanje svesti o bezbednosti saobraćaja:
  • ''3 sekunde ceo život''
  • ''Ne vozi zaustavnom trakom''
  • ''Znak znači život''
 • Izrada Pravilnika o načinu ukrštanja železničke pruge i puta, pešačke ili biciklističke staze, mestu na kojem se može izvesti ukrštanje i merama za osiguranje bezbednog saobraćaja,
 • Saradnja sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Infrastrukturom železnice i Direkcijom Železnice u vezi sa aplikativnim softverom za rad sa podacima iz geoprostorne baze podataka o saobraćajnoj signalizaciji i pružnim prelazima
 • Analiza, kontrola i priprema podataka za potrebe prikazivanja saobraćajnih nezgoda na državnim putevima
 • Davanje predloga za izmene i dopune Zakona o putevima

Usklađivanje TEN-T mreže sa novom verzijom referentnog sistema državnih puteva.


Štampa