Odeljenje kvaliteta

U okviru odeljenja kvaliteta obavljaju se poslovi kontrole i održavanja kvaliteta radova, kao i poslovi na integrisanim menadžmen sistemima.

Poslovi kontrole i održavanja kvaliteta radova

Odeljenje kvaliteta je stalno prisutno i prati realizaciju projekata definisanih u godišnjem planu poslovanja JP “Putevi Srbije“, sa jasnim ciljem da se svi predviđeni radovi izvode u skladu sa zahtevima definisanim tehničkim stadardima, normama i tehničkim specifikacijama.

Planirana kontrolna ispitivanja su definisana internim planom Odeljenja kvaliteta, kao i vanredne provere, u svim slučajevima kada se po zahtevu nadzorne službe ili predstavnika investitora proverava kvalitet radova, kako u fazi izvođenja, tako i u garantnom roku.

Kontrolna ispitivanja se sprovode u saradnji sa Laboratorijom za kolovozne konstrukcije pri Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na čelu sa profesorom Goranom Mladenovićem, dipl. građ. inž.

Sama laboratorija je opremljena najmodernijom opremom u zemlji. Zajednički timski rad sa osobljem fakulteta i iskustvo i obučenost inžinjera kvaliteta zaposlenih u Odelenju kvaliteta obezbeđuje poverenje u dobijene rezultate ispitivanja na osnovu kojih se vrlo efikasno kontroliše rad izvođača i njihovih tekućih laboratorija.

Edukacija u oblasti upravljanja sistemom kvaliteta posebno je usmerena na sve one koje neposredno vrše nadzor nad radovima redovnog održavanja mreže državnih puteva i realizaciji investicionih projekata na državnom putu I A reda broj 1 (auto-putu E-75), Obilaznici oko Beograda.

Posebna pažnja se posvećuje indivudualnim zahtevima zaposlenih u pogledu usavršavnja u primeni sistema kvaliteta.


Neki od aktuelnih projekata koji se prate su:

Lot A1, Petlja Batajnica

Lot B1-B2-B3.1 Obilaznica oko Beograda,
deonica od Dobanovaca do Ostružnice
Izvođenje probne deonice cementne
stabilizacije na Lot B1-B2-B3.1

 


Štampa