Odeljenje za bezbednost i zdravlje, zaštitu od požara i spasavanje na radu

Poslovi bezbednosti i zdravlja na radu i poslovi zaštite od požara sprovode se u okviru Odeljenja za bezbednost i zdravlje, zaštitu od požara i spasavanje na radu u Sektoru za UISS.

Odeljenje za BZR i ZOP ima za cilj da utvrđuje i sprovodi preventivne aktivnosti koje se odnose na primenu savremenih tehničkih, ergonomskih, zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih, organizacionih mera i sredstava za otklanjanje i/ili smanjenje rizika od nastanka povreda zaposlenih.

Odeljenje za BZR i ZOP u okviru svog delokruga rada realizuje sledeće aktivnosti:

 • sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedn i zdrav rad i zaštite od požara, koje imaju za cilj da svi zaposleni budu upoznati sa opasnostima i štetnostima koje mogu dovesti do povrede na radu, merama zaštite, upotrebom sredstava i opreme za ličnu zaštitu zaposlenih kao i sredstvima za gašenje požara, postupkom u slučaju povrede na radu ili u slučaju nastanka požara, kao i sa odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih mera zaštite;
 • organizuje obuku zaposlenih za pružanje prve pomoći i nabavlja neophodna sredsta za pružanje istih;
 • organizuje prethodne i periodične lekarske preglede zaposlenih (za službenike obezbeđenja, profesionalne vozače, sanitarne preglede i ciljane oftalmološke preglede zaposlenih koji rade sa opremom za rad sa ekranom duže od 4 časa dnevno);
 • sprovodi kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih (osiguranje usled nesrećnog slučaja, težih bolesti i hirurških intervencija koje mogu dovesti do nekog procenta invaliditeta);
 • upoznaje zaposlene sa dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem (preventivni sistematski pregledi i dodatni indikovani pregledi);
 • prati stanja u vezi povreda na radu;
 • sprovođenje merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19;
 • izrađuje i postavlja oznake (obaveze, zabrane i upozorenja) kao informaciju na moguće rizike;
 • organizuje redovno i vanredno servisiranje PP aparata i uređaja za zaštitu od požara;
 • sprovodi preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline i opreme za rad;
 • vrši kontrolu i daje savete poslodavcu o planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstva i opreme za ličnu zaštitnu na radu za radna mesta na kojima je procenjena da je neophodna na svim lokacijama i u svim poslovnim objektima preduzeća;
 • sprovodi ispitivanja instalacija u objektima Preduzeća (gromobranskih, eletričnih niskog napona i gasnih);
 • redovno ažurira zakonske evidencije podacima koji proističu iz procesa rada Odeljenja;
 • izrađuje Pravilnike i Uputstva u skladu sa delokrugom svog rada;
 • doprinosi poboljšanju bezbednosti i zdravlja na radu uz poštovanje neophodnih propisa i procedura za bezbedan rad na radnim mestima, ne samo u kancelarijskom prostoru nego i na svim lokacijama na kojima zaposleni JPPS obavljaju svoje radne procese.

Rad odeljenja je baziran na zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast, ali i na standardu ISO 45001:2018, za koje je i bazni i stručni nosilac u okviru Integrisanih menaddžment sistema.

Posvećenost ovim poslovima doprinosi i podizanju svesti svih zaposlenih o značaju bezbednosti i zdravlja na radu.


Štampa