Sastanak održan 29.10.2014. u Somboru


U sklopu realizacije IPA projekta izrade strateških karata buke i zagađenja vazduha u pograničnom pojasu Republike Srbije prema Republici Mađarskoj (NAMAP), započetog marta ove godine u saradnji JP „Putevi Srbije“ i Saobraćajnog instituta KTI iz Budimpešte, u Somboru je, u zgradi Županije, 29.10.2014.g. održan sastanak kome su, pored stručnjaka uključenih u projekat, prisustvovali i predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, stručnjaci JP „Putevi Srbije“ i gradonačelnik i članovi Gradskog veća Sombora, kao grada domaćina.

U prvom, radnom, delu sastanka razmatrana su pitanja i problemi vezani za terenske radove. O načinu prikupljanja podataka, brojanju saobraćaja i anketiranju učesnika u saobraćaju govorio je Naser Mostafa, direktor MHM – projekt d.o.o. iz Novog Sada, jedne od organizacija odgovornih za za uspešno okončanje projekta. U nastavku je Attila Tan, vlasnik akreditovane istraživačke laboratorije AKUSZTIKA iz Baje, Republika Mađarska, koja je sa mađarske strane uključena u projekat, objasnio metodologiju izbora mernih mesta i način praćenja kvaliteta vazduha i nivoa buke u zoni uticaja mreže drumskih saobraćajnica u širem pograničnom pojasu koji obuhvata granične prelaze Bački Breg, Bački Vinogradi, Kelebija, Horgoš i Đala i naselja u opštinama Sombor, Subotica, Kanjiža i Novi Kneževac. Usledila su pitanja stručnjaka JP „Putevi Srbije“ Milorada Martinova, Đorđa Mitrovića i Vlada Rakočevića vezana za operativne i organizacione probleme u prikupljanju podataka i izradi strateških karata uticaja buke i koncentracije zagađujućih materija u vazduhu, na koja su dobijeni zadovoljavajući odgovori.

Svečanom delu sastanka su prisustvovali gradonačelnik Sombora Saša Todorović, zamenik gradonačelnika Vladislav Živanović i članovi gradskog veća Miroslav Kovačić i Zoran Miler, predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije Jasmina Radonjić i Tatjana Džuverović - Miljković i izvršni direktor Sektora za strategiju, projektovanje i razvoj u JP „Putevi Srbije“, Biljana Vuksanović. Gábor Kende i Péter Miksztai iz Saobraćajnog instituta KTI iz Budimpešte su kroz prezentaciju prisutne upoznali sa predmetom i ciljem izrade projekta, dosadašnjim aktivnostima i stepenom izvršenosti radova. Polovinom decembra će biti organizovana završna konferencija gde će pred najširu javnost biti izneti rezultati projekta i mogućnosti njihove primene.

Po završenoj konferenciji za štampu organizovan je odlazak na teren. Demonstriran je rad stanice za praćenje koncentracija zagađujućih materija u vazduh, postavljene u naselju Bački Breg. To je jedna od 6 lokacija na kojima se izvode kontinualna merenja u dva jednomesečna perioda, van i u toku grejne sezone. Kao pokazatelji stanja zagađenosti atmosfere, mere se prisustvo azotovih oksida (NOx), ugljenmonoksida (CO), troposferskog ozona (O3), sumpordioksida (SO2) i suspendovanih čestica veličine ispod 0,01 mm (PM10). Uređaj simultano beleži i meteorološke parametre i to temperaturu i vlažnost vazduha, brzinu vetra i atmosferski pritisak. Koncentracije zagađivača u široj zoni uticaja posmatranog dela putne mreže dobijaju se primenom softverskog modela MISKAM.

Za potrebe izrade strateških karata buke, kao podrška softverskom modelu SoundPLAN, vrše se 24 – časovna merenja trenutnih nivoa buke na 98 mesta, uz istovremeno brojanje saobraćaja. Prisutni su, uz demonstraciju rada, upoznati i sa karakteristikama, mogućnostima i kapacitetom istrumenata za merenje buke. Kao rezultat statističke obrade podataka dobijaju se nivoi buke za noćni (LN) i celodnevni period dan – veče – noć (LDEN), koji su merodavni za ocenu ugroženosti stanovništva bukom od saobraćaja u životnoj sredini i predstavljaju osnovu za akustičko zoniranje, izradu akcionih planova i primenu mera zaštite.

Realizacijom ovog projekta steći će se bolji uvid u značaj i razmere zagađenja kojima je životna sredina izložena realizacijom drumskog saobraćaja, a od ne malog značaja je i iskustvo stečeno tokom rada, budući da je to prvi projekat iz IPA fondova u koji je uključeno JP „Putevi Srbije“.

Sastanak Sombor Sastanak Sombor Sastanak Sombor Sastanak Sombor Sastanak Sombor Sastanak Sombor Sastanak Sombor Sastanak Sombor Sastanak Sombor Sastanak Sombor Sastanak Sombor

Štampa