Nadzorni odbor

Nadzorni odbor javnog preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija ima pet članova, od kojih je jedan predsednik.

Predsednika i članove nadzornog odbora javnog preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija imenuje Vlada, na period od četiri godine, od kojih je jedan član nadzornog odbora iz reda zaposlenih, a jedan član mora biti nezavisan član nadzornog odbora.

Nadzorni odbor:

 1. donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje;
 2. donosi godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja, usklađen sa dugoročnim i srednjoročnim planom poslovne strategije i razvoja iz tačke 1. ovog člana;
 3. usvaja izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja;
 4. usvaja tromesečni izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti;
 5. usvaja finansijske izveštaje;
 6. nadzire rad direktora;
 7. donosi statut;
 8. odlučuje o statusnim promenama, osnivanju drugih pravnih subjekata i ulaganju kapitala;
 9. donosi odluku o raspodeli dobiti, odnosno načinu pokrića gubitka;
 10. zaključuje ugovore o radu sa direktorom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi;
 11. vrši druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

 


Štampa