Nadzorni odbor

 

 

Akta Nadzornog odbora

ico-adobe 30.06.20. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za II kvartal

ico-adobe 29.05.20. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za I kvartal

ico-adobe 30.03.20. Poslovnika o dopunama Poslovnika o radu Nadzornog odbora

ico-adobe 30.03.20. Odluka o usvajanju Poslovnika o dopunama Poslovnika o radu Nadzornog odbora

ico-adobe 03.02.20. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (Prečišćen tekst)

ico-adobe 05.02.20. Odluka o usvajanju Programa poslovanja za 2020. godinu

ico-adobe 30.01.20. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za IV kvartal

ico pdf 02.12.19. Odluka o usvajanju Programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2019.

ico-adobe 01.11.19. Usvojena Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico-adobe 01.11.19. Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico-adobe 30.10.19. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za III kvartal

ico-adobe 26.07.19. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za II kvartal

ico-adobe 25.07.19. Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade putarina

ico-adobe 25.06.19. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (Prečišćen tekst)

ico-adobe 11.06.19. Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico-adobe 11.06.19. Zaključak kojim se daje Saglasnost na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico-adobe 25.04.19. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za I kvartal

ico-adobe 31.01.19. Izveštaj o radu Nadzornog odbora JP "Putevi Srbije" od 11. do 30. sednice

ico-adobe 31.01.19. Zaključak kojim se daje saglasnost na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico-adobe 31.01.19. Usvojena Odluka o usvjanju Izveštaja o popisu imovine i obaveza JP „Putevi Srbije“ sa stanjem na dan 31.12.2018. godine

ico-adobe 08.01.19. Odluka i obrazloženje o usvajanju programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2018.god.

ico-adobe 13.12.18. Odluka i obrazloženje u vezi sa kratkoročnom beskamatnom pozajmicom Javnom preduzeću "Putevi Srbije"

ico pdf 10.12.18. Zaključak kojim se daje saglasnost na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico-adobe 09.10.18. Odluka i obrazloženje u vezi sa kratkoročnom beskamatnom pozajmicom Javnom preduzeću "Putevi Srbije"

ico-adobe 09.09.18. Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 03.07.18. Odluka i obrazloženje u vezi sa kratkoročnom beskamatnom pozajmicom Javnom preduzeću "Putevi Srbije"

ico pdf 19.06.18. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017.god.

ico pdf 08.05.18. Odluka i obrazloženje u vezi sa kratkoročnom beskamatnom pozajmicom Javnom preduzeću "Putevi Srbije"

ico pdf 05.04.18. Usvojen zaključak kojim se daje saglasnost na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 16.03.18. Etički kodeks JP „Putevi Srbije“

ico pdf 16.03.18. Odluka i obrazloženje u vezi sa kratkoročnom beskamatnom pozajmicom Javnom preduzeću "Putevi Srbije"

ico pdf 26.02.18. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja 2017-2027

ico pdf 26.02.18. Odluka o usvajanju dugoročnog i srednjoročnog plana poslovne strategije i razvoja

ico pdf 26.02.18. Obrazloženje - Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja 2017-2027

ico pdf 01.02.18. Usvojena odluka o usvajanju Izveštaja o popisu imovine i obaveza JP „Putevi Srbije“ sa stanjem na dan 31.12.2017. godine

ico pdf 18.01.18. Usvojena odluka - Izveštaj o radu Nadzornog odbora JP "Putevi Srbije"

ico pdf 18.01.18. Izveštaj o radu Nadzornog odbora JP "Putevi Srbije" od 01. do 10. sednice

ico pdf 05.01.18. Odluka i obrazloženje o usvajanju programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2017.g.

ico-adobe 27.12.17. Odluka - predlog okvira za pregovore o zakljucenju ugovora o nivou usluga (SLA)

ico-adobe 27.12.17. Priprema za implementaciju Ugovora o nivou usluga između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) i Javnog preduzeća "Putevi Srbije" (JPPS)

ico-adobe 13.12.17. Obrazloženje - kratkoročna beskamatna pozajmica Javnom preduzeću "Putevi Srbije"

ico-adobe 13.12.17. Odluka - kratkoročna beskamatna pozajmica Javnom preduzeću "Putevi Srbije"

ico-adobe 29.11.17. Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico-adobe 21.11.17. Usvojena odluka o visini naknade za vanredni prevoz na državnim putevima u Republici Srbiji

ico-adobe 03.11.17. Obrazloženje na Odluku

ico-adobe 03.11.17. Usvojena Odluka kojom se daje saglasnost v.d. direktoru, Zoranu Drobnjaku

ico-adobe 31.10.17. Poslovnik o radu Nadzornog odbora JP „Putevi Srbije“

ico-adobe 31.10.17. Usvojena odluka i Izveštaj o radu Nadzornog odbora od prve do osamdeset sedme sednice

ico-adobe 19.10.17. Usvojena odluka o imenovanju sekretara N.O.

ico-adobe 19.10.17. Usvojena odluka o imenovanju zapisnicara

ico-adobe 07.09.17. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova - Prečišćen tekst

ico-adobe 21.08.17. Usvojen Plan o izmenama i dopunama Plana nabavki za 2017. godinu

ico-adobe 21.08.17. Zaključak i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico-adobe 28.07.17. Usvojen Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico-adobe 27.07.17. Obrazloženje na Odluku

ico-adobe 27.07.17. Usvojena Odluka kojom se daje saglasnost v.d. direktoru, Zoranu Drobnjaku

ico-adobe 12.07.17. Rešenje za usvajanje registarcione prijave - Izmena osnivačkog akta

ico-adobe 12.07.17. Rešenje za usvajanje registarcione prijave - Promena datuma statuta

ico-adobe 10.07.17. Statut Javnog preduzeća „Putevi Srbije“

ico-adobe 10.07.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Putevi Srbije"

ico-adobe 10.07.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Putevi Srbije" (Sl. glasnik RS, br. 63/17)

ico-adobe 28.04.17. Odluka - ugovor o kratkoročnoj beskamatnoj pozajmici

ico pdf 24.04.17. Odluka Nadzornog odbora o davanju saglasnosti na Nacrt 02

ico pdf 24.04.17. Obrazloženje - Nacrt 02

ico pdf 10.03.17. Plan o izmenama i dopunama Plana nabavki za 2016.

ico pdf 30.12.16. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 30.12.16. Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 22.12.16. Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 22.12.16. Usvojen zakljucak na Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 22.12.16. Izvestaj o radu Nadzornog odbora JP "Putevi Srbije" od prve sednice održane 18.07.2013. do sedamdeset prve sednice održane 22.12.2016.godine

ico pdf 22.12.16. Odluka o radu Nadzornog odbora JP "Putevi Srbije" od prve sednice održane 18.07.2013. do sedamdeset prve sednice održane 22.12.2016.godine

ico pdf 22.12.16. Propratna akta sa potvrdom prijema - Odluka i Izvestaj o radu od 1. do 71. sednice Nadzornog odbora

ico pdf 13.12.16. Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 13.12.16. Usvojen Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 30.11.16. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 30.11.16. Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 29.11.16. Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 29.11.16. Usvojen Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 31.10.16. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 31.10.16. Usvojen Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 10.10.16. Odluka o usklađivanju poslovanja JP „Putevi Srbije“ sa Zakonom o javnim preduzećima (Sl.Gl. 82)

ico pdf 24.06.16. Obrazloženje o razrešenju izvršnih direktora

ico pdf 24.06.16. Usvojena odluka o razrešenju izvršnih direktora

ico pdf 24.06.16. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015.god.

ico pdf 10.06.16. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 10.06.16. Usvojen zaključak na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 30.05.16. Strateški plan za uvodjenje i razvoj održavanja puteva zasnovanog na definisanom nivou usluga na mreži državnih puteva Srbije

ico pdf 30.05.16. Odluka o davanju saglasnosti na Strateški plan

ico pdf 26.02.16. Odluka o visini naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu

ico pdf 30.11.15. Zaključak - pravilnik o sistematizaciji i organizaciji poslova JP "Putevi Srbije"

ico pdf 30.11.15. Usvojen pravilnik o sistematizaciji i organizaciji poslova JP "Putevi Srbije"

ico pdf 18.11.15. Odluka o izmenama Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 19.06.15. Poslovnik o radu Nadzornog odbora JP „Putevi Srbije“

ico pdf 25.05.15. Izvod iz Sl. glasnika u kome je objavljeno Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu

ico pdf 25.05.15. Usvojen Pravilnik o radu

ico pdf 29.09.14. Odluka o izmeni Statuta JP "Putevi Srbije"

ico pdf 10.10.14. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik

ico pdf 14.02.14. Usvojena odluka izveštaj o popisu imovine i obaveza JP "Putevi Srbije" sa stanjem na dan 31.12.2013. god.

ico pdf 14.02.14. Obrazloženje usvojene odluke o popisu 14.02.2014. god.

ico pdf 15.01.14. Usvojena odluka o imenovanju članova za komisiju za reviziju

ico pdf 18.07.13. Usvojena odluka o imenovanju sekretara i zapisničara

Rešenja Vlade

ico-adobe 20.08.20. Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora (”Sl. glasnik RS”, br. 108/20)

ico-adobe 05.03.20. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2020. godinu (”Sl. glasnik RS”, br. 14/20)

ico-adobe 05.03.20. Resenje o davanju saglasnosti na program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2019. godinu (”Sl. glasnik RS”, br. 17/20)

ico-adobe 20.02.20. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2020.godinu

ico pdf 20.12.19. Resenje o davanju saglasnosti na program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2019.

ico pdf 20.12.19. Rešenje o davanju saglasnosti na program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2019. (Sl. glasnik 90/2019)

ico-adobe 07.11.19. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) („Sl. glasnika RS“, br. 77/19)

ico-adobe 01.11.19. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico-adobe 02.08.19. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) i Odluka („Sl. glasnika RS“, br. 54/19)

ico-adobe 25.07.19. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico-adobe 17.06.19. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) („Sl. glasnika RS“, br. 40/19)

ico-adobe 14.05.19. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2019.god.

ico-adobe 08.01.19. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2018.god.

ico-adobe 08.01.19. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2018.god. (Sl.glasnik RS, br. 104/18)

ico-adobe 13.09.18. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) i navedena odluka (Sl.glasnik RS, br. 68/18)

ico-adobe 06.09.18. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 09.03.18. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2018.godinu (Sl.glasnik RS, br. 16/18)

ico pdf 06.03.18. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2018.godinu

ico pdf 01.03.18. Rešenje o davanju saglasnosti na dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća "Putevi Srbije" 2017-2027 (Sl. glasnik RS, br. 14/18)

ico pdf 26.02.18. Rešenje o davanju saglasnosti na dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća "Putevi Srbije" 2017-2027

ico pdf 10.01.18. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Putevi Srbije“ za 2017.godinu (Sl. glasnik RS, br. 119/17)

ico pdf 05.01.18. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Putevi Srbije“ za 2017.godinu

ico-adobe 30.11.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico-adobe 30.11.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) (Sl.glasnik RS, br. 106/17)

ico-adobe 24.11.17. Rešenje Vlade o davanju saglasnosti na odluku o visini naknade za vanredni prevoz na državnim putevima u Republici Srbiji i navedena odluka (Sl. glasnik RS, br. 103/17)

ico-adobe 21.11.17. Rešenje o davanju saglsnosti na Odluku o visini naknade za vanredni prevoz na državnim putevima u Republici Srbiji

ico pdf 17.10.17. Rešenje i odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) - izvod iz (Sl. glasnik RS, br. 90/17)

ico pdf 17.10.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 09.10.17. Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora (Sl. glasnik RS, br. 88/17)

ico pdf 04.10.17. Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora

ico pdf 11.08.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2017.godinu (Sl. glasnik RS, br. 76/17)

ico pdf 08.08.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2017.godinu

ico pdf 12.07.17. Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora i Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora JP "Putevi Srbije" - izvod iz Sl.glasnika

ico pdf 10.07.17. Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora JP "Putevi Srbije"

ico pdf 10.07.17. Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora JP "Putevi Srbije"

ico pdf 02.03.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Putevi Srbije“ za 2016. godinu-izvod iz Sl.glasnika

ico pdf 23.02.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Putevi Srbije“ za 2016. godinu

ico pdf 23.02.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Putevi Srbije“ za 2016. godinu - izvod iz Sl. glasnika

ico pdf 22.02.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2016. godinu

ico pdf 26.02.16. Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o visini naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu

ico pdf 18.11.15. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 07.09.15. Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji finansijski izveštaj JP "Putevi Srbije" za 2014. godinu

ico pdf 25.05.15. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik

ico pdf 20.11.14. Rešenje o davanju saglasnosti na odluke o statusnoj promeni privrednog društva "Koridori Srbije" d.o.o. i JP "Putevi Srbije"

ico pdf 31.07.14. Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopuni odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 29.07.14. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Putevi Srbije“ za 2014. god.

ico pdf 28.07.14. Sl. glasnik RS, br. 78 Sadržaj

ico pdf 28.07.14. Sl. glasnik RS, br. 78 Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2014. god.

ico pdf 28.07.14. Sl. glasnik RS, br. 78 Odluka o izmenama i dopuni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 27.05.14. Izvod iz sl. glasnika u kome je objavljeno rešenje o davanju saglasnosti na p.p. JP “Putevi Srbije” za 2014. god.

ico pdf 26.05.14. Resenje o davanju saglasnosti na program poslovanja 2014. god.

ico pdf 08.11.13. Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog Odbora JP "Putevi Srbije"

ico pdf 08.11.13. Rešenje o dopuni rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog Odbora JP "Putevi Srbije"

ico pdf 05.07.13. Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog Odbora JP "Putevi Srbije"

Sednice Nadzornog odbora

Pedeset osmoj sednici Nadzornog odbora koja je održana 30.01.2020. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovaoje, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora, Slavoljub Tubić, pomoćnik v.d. direktora  i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Pedeset sedmoj sednici  koja je održana 17.01.2020. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je v.d. direktor, Zoran Drobnjak i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Pedeset šestoj sednica koja je održana  30.12.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je v.d. direktor, Zoran Drobnjak i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Pedeset peta telefonska sednica održana je 24.12.2019. godine.

Pedesetoj  četvrta telefonska sednica održana je 20.12.2019. godine, prisustvovali su:

Pedeset trećoj sednici koja je održana 11.12.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora, Branka Zec. izvršni direktor za ekonomsko – finansijske i komercijalne poslove i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Pedeset druga telefonska sednica održana je 02.12.2019. godine.

Pedeset prva telefonska sednica održana je 02.12.2019. godine.

Pedesetoj sednici, koja je održana 25.11.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora, Branka Zec. izvršni direktor za ekonomsko – finansijske i komercijalne poslove i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Četrdeset deveta telefonska sednica održana je 22.11.2019. godine.

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora, Branka Zec. izvršni direktor za ekonomsko – finansijske i komercijalne poslove i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Četrdeset osmoj sednici, koja je održana 15.11.2019. godine, prisustvovali su:

 1. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić – član;
 3. Veselin Osmajlić , dipl.ek. - član
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora,  Goran Tomić, izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Četrdesetoj sedmoj sednici, koja je održana 07.11.2019. godine, prisustvovali su:

 1. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić – član;
 3. Veselin Osmajlić , dipl.ek. - član
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.
 5. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član.

Napomena:  Sednici Nadzornog odbora prisustvovala je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora, Branka Zec. izvršni direktor za ekonomsko – finansijske i komercijalne poslove i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Četrdeset šestoj sednici, koja je održana 30.10.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala su druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Četrdeset petoj sednici, koja je održana 21.10.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora, izvršni direktor za ekonomsko – finansijske i komercijalne poslove, Branka Zec i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Četrdeset četvrtoj sednici, koja je održana 20.08.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 3. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora, izvršni direktor za ekonomsko – finansijske i komercijalne poslove, Branka Zec i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Četrdeset trećoj sednici, koja je održana 16.08.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora, izvršni direktor za ekonomsko – finansijske i komercijalne poslove, Branka Zec i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Četrdeset drugoj  sednici, koja je održana 26.07.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora,  izvršni direktor za pravne – kadrovske i opšte poslove, Goran Tomić  i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Četrdeset prva telefonska sednica održana je 23.07.2019. godine.  

Četrdsetoj  sednici, koja je održana 16.07.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je, v.d. direktor, Zoran Drobnjak i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Trideset devetoj sednici, koja je održana 11.05.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora,  pomoćnik direktora, Slavoljub Tubić  i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca

Trideset osmoj sednici, koja je održana 30.05.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3.  Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora,  izvršni direktor za ekonomsko – finansijske i komercijalne poslove, Branka Zec  i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Trideset sedmoj  sednici, koja je održana 20.05.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3.  Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je,  v.d. direktora, Zoran Drobnjak  i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca

Trideset šestoj sednici, koja je održana 16.05.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora,  pomoćnik Slavoljub Tubić i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Trideset petoj  sednici, koja je održana 25.04.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora,  pomoćnik Slavoljub Tubić i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Tridesetoj četvrtoj sednici, koja je održana 23.04.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2.  mr Bajram Omeragić - član
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora,  pomoćnik Slavoljub Tubić i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Trideset trećoj  sednici koja je održana  09.04.2019. godine, prisustvovali su:

 1. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić – član;
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala su  i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Trideset drugoj  sednici, koja je održana 28.02.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora,  pomoćnik Slavoljub Tubić i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Trideset prvoj  sednici, koja je održana 31.01.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je v.d. direktor, Zoran Drobnjak kao  lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Tridesetoj sednici, koja je održana 11.01.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2.  mr Bajram Omeragić - član
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala su i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Dvadeset devetoj sednici koja je održana  11.01.2019. godine, prisustvovali su:

 1. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić – član;
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala su  i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Dvadeset osmoj sednici koja je održana  21.12.2018. godine, prisustvovali su:

 1. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je  v.d. direktor, Zoran Drobnjak kao i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Dvadeset sedmoj  sednici, koja je održana 18.12.2018. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora,  pomoćnik Slavoljub Tubić i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Dvadeset šestoj  sednici, koja je održana 12.12.2018. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić
 3.    Veselin Osmajlić
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala su  lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Dvadesetoj  petoj sednici, koja je održana 07.12.2018. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić
 3.  Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala su i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Dvadeset četvrtoj sednici koja je održana  31.10.2018. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. Veselin Osmajlić, dipl.ek. –član;
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je  v.d. direktor, Zoran Drobnjak kao i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Dvadeset  treća  telefonska  sednica  održana je  8.10.2018. godine.

Dvadeset drugoj  sednici, koja je održana 8.10.2018. godine, prisustvovali su:

 1. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić
 3.  Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala su  lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Dvadeset prva  telefonska  sednica  održana je  9.08.2018. godine, prisustvovali su:

Dvadesetoj  sednici, koja je održana 31.07.2018. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član,
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je  v.d. direktor, Zoran Drobnjak kao i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Devetnaestoj  sednici, koja je održana 03.07.2018. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. –član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je  v.d. direktora, Zoran Drobnjak kao i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Osamnaestoj sednici, koja je održana 18.06.2018. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. Veselin Osmajlić, dipl.ek. – član;
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je  v.d. direktora, Zoran Drobnjak kao i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Sedamnaestoj sednici, koja je održana 08.05.2018. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog - član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je  v.d. direktora, Zoran Drobnjak kao i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Šesnaestoj sednici, koja je održana 27.04.2018. godine, prisustvovali su:

 1. prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog - član.

Sednici Nadzornog odbora prisustvovala su i druga lica u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora i po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Petnaestoj sednici, koja je održana 04.04.2018. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog - član.

Četrnaestoj sednici koja je održana 15.03.2018. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog - član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je  v.d. direktora, Zoran Drobnjak kao i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Trinaestoj sednici koja je održana 09.02.2018. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog - član:

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je  v.d. direktora, Zoran Drobnjak kao i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Dvanaestoj  sednici koja je održana 31.01.2018. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog - član.

Jedanaestoj  sednici koja je održana 18.01.2018. godine, prisustvovali su:

 Prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;

 1. mr Bajram Omeragić - član;
 2. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog - član.

Deseta, telefonska sednica  održana je 27.12.2017. godine.

Devetoj sednici koja je održana 26.12.2017. godine, prisustvovali su:

 1. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog - član.

Osmoj sednici koja je održana 14.12.2017. godine,prisustvovali su: 

 1. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član.

Sednici, zbog opravdane sprečenosti, nije prisustvovao član Radiša Dragojević, dipl.politikolog.

Sedmoj sednici koja je održana 13.12.2017. godine, prisustvovali su: 

 1. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog - član.

Sednici, zbog opravdane sprečenosti, nije prisustvovao v.d. direktora, Zoran Drobnjak.

Šesta sednica Nadzornog odbora je održana 04.12.2017. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog - član.

Peta sednica Nadzornog odbora je održana 23.11.2017. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog - član.

Četvrta sednica Nadzornog odbora je održana 10.11.2017. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog - član.

Treća sednica Nadzornog odbora je održana 01.11.2017. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član.

Druga sednica Nadzornog odbora je održana 30.10.2017. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član;
 5. Radiša Dragojević, dipl. politikolog - član.

Prva sednica Nadzornog odbora je održana 19.10.2017. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić,, dipl.ek - član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ - član;
 5. Radiša Drgojević, dipl. politikolog - član.

Napomena: Svim sednicama Nadzornog odbora uvek, osim kada je opravdano sprečen, prisusvuje v.d. direktora, Zoran Drobnjak kao i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Ostalo

ico pdf 15.01.16. Izveštaja o radu Nadzornog odbora

ico pdf 15.01.16. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora

ico pdf 06.05.15. Zaključak i Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 10.10.14. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 10.10.14. Plan o izmenama i dopunama plana nabavki za 2014. god.

ico pdf 29.09.14. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2013. god.

ico pdf 17.09.14. Nacrt ugovora o pripajanju 10.09.2014. god.

ico pdf 27.02.14. Usvojen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 03.02.14. Rešenje APR-a Registracija predsednika i članova izvršnog odbora


Štampa