Odeljenje za energetski menadžment

U okviru Sektora za strategiju, projektovanje i razvoj nalazi se Odeljenje za Energetski menadžment. Polazna osnova za rad Odeljenja su novi Zakoni u vezi sa ovom oblašću:

1) ZAKON O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE
2) ZAKON O ENERGETICI
3) ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
4) ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE
5) UREDBU O UTVRĐIVANjU GRANIČNIH VREDNOSTI GODIŠNjE POTROŠNJE ENERGIJE NA OSNOVU KOJIH SE ODREĐUJE KOJA PRIVREDNA DRUŠTVA SU OBVEZNICI SISTEMA ENERGETSKOG MENADŽMENTA, GODIŠNJIH CILJEVA UŠTEDE ENERGIJE I OBRASCA PRIJAVE O OSTVARENOJ POTROŠNJI ENERGIJE
6) PRAVILNIK O USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANjA SERTIFIKATA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA ZGRADA


OPIS DELATNOSTI ENERGETSKOG MENADŽMENTA

Energetski menadžment čini tim obrazovanih i veoma stručnih ljudi koji odlično poznaju problematiku vezanu za energetiku počev od dobijanja, transformacije i trošenja energije do tumačenja proračuna iz elaborata energetske efikasnosti i primene adekvatnih mera.

Sistem upravljanja energijom je sistem kompatibilan sa okruženjem a to znači da se efikasnim postupcima proizvodnje, transformacije i potrošnje energije smanjuje zagađenje okoline i štedi novac poreskih obveznika.

Ciljevi sistema upravljanja energijom i uticajima na okruženje su smanjenje zagađenja i operativnih troškova. Imperativ je bavljenje ljudima jer je njihovo ponašanje ključno za energetski učinak i okruženje.

Osnovna poruka zaposlenima je da će posle uvođenja energetskog menadžmenta i obuke biti produktivniji zbog čega će se smanjiti troškovi firme i tako dugoročno osigurati njihova radna mesta.

Prateći zakonsku legislativu menadžment JP „Putevi Srbije“ je uveo odeljenje za energetski menadžment.

Energetski menadžment je zadužen za planiranje mera, praćenje i izveštavanje o efikasnom korišćenju energije u organizaciji ili ustanovi, kao i za optimalno korišćenje obnovljivih izvora energije.

Energetski menadžment ima za cilj da postigne ekonomsku korist za organizaciju, kroz implementaciju efektivnih mera poboljšanja energetske efikasnosti, odnosno
korišćenje obnovljivih izvora energije, pri tom ne narušavajući nivo komfora, kvaliteta i kvantiteta usluga ili proizvoda.

Energetski menadžment treba da obezbedi ispunjavanje svih relevantnih obaveza u skladu sa zakonskim propisima i nacionalnim planovima za, energetiku, energetsku efikasnost i korišćenje obnovljivih izvora energije, uz puno poštovanje zakonskih obaveza u pogledu zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu.


AKTIVNOSTI ODELJENJA ENERGETSKOG MENADŽMENTA

 • Upoznavanje i kontinuirano informisanje o nacionalnom zakonodavstvu i zakonodavstvu EU, propisima i planovima o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije, inicijativama EU i globalnim inicijativama za promovisanje održivog razvoja u smislu energetske efikasnosti, kao i o raspoloživim finansijskim mehanizmima za dostizanje tog cilja (međunarodne finansijske institucije);
 • Održavanje komunikacije sa Ministarstvom energetike, a posebno sa Sektorom za energetsku efikasnost i Odsekom za obnovljive izvore energije i redovno učestvovanje na sastancima, obukama i drugim događajima;
 • Uspostavljanje kriterijuma energetske efikasnosti u pogledu nabavke robe i usluga i kupovine / zakupa zgrada / delova zgrada i adaptacije;
 • Davanje preporuka donosiocu odluka u okviru subjekta o ugovaranju kupovine energije, pregovaranje sa snabdevačima energijom i davanje preporuka vezanih za izbor energenata i izbor snabdevača, koji idu u korist organizaciji;
 • Izrada baze podataka i prikupljanje podataka o objektima, potrošačima energije u organizaciji, identifikovanje potencijala za uštede energije kroz vršenje preliminarnih energetskih pregleda i izradu kratkih studija, kao i prikupljanje svih neophodnih informacija potrebnih za izradu planova za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije;
 • Preporuka donosiocima odluka o mogućim izvorima finansijskih sredstava za sprovođenje mera energetske efikasnosti i investiranje u obnovljive izvore energije;
 • Pripremanje programa i planova za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije (uključujući dinamiku realizacije aktivnosti, procenu budžeta, očekivane uštede energije i smanjenja troškova po osnovu realizacije mera energetske efikasnosti, izvore finansiranja, itd.) i njihovo dostavljanje na usvajanje donosiocima odluka. Usvojeni programi i planovi se na kraju dostavljaju nadležnim nacionalnim organima u skladu sa obavezama iz Zakona o energetskoj efikasnosti. Programi i planovi, pored ostalog, uključuju uspostavljanje i dalji razvoj šeme za upravljanje energijom;
 • Organizovanje obuka, podizanje svesti i motivacije zaposlenih i kontinuirano upoznavanje odgovornog osoblja o dinamici sprovođenja mera iz Plana;
 • Elaboracija predloga za uspostavljanje javnog privatnog partnerstva i obezbeđenje eksternih energetskih usluga ("outsource ");
 • Izrada Projektnih zadataka i organizovanje sprovođenja specijalnih studija, energetskih pregleda, energetskog sertifikovanja zgrada, itd.;
 • Saradnja sa službama relevantnim za organizaciju u pogledu pripreme i podnošenja predloga nacionalnim ili međunarodnim finansijskim institucijama za dodelu sredstava namenjenih energetskoj efikasnosti i korišćenju obnovljivih izvora energije;
 • Saradnja sa službama relevantnim za organizaciju u pogledu pripreme tendera, nadzora, ispitivanja i konačnog prihvatanja investicija za energetsku efikasnosti i obnovljive izvore energije;
 • Uspostavljanje informacionog sistema za redovno prikupljanje podataka o potrošnji energije, troškovima za energiju i drugim relevantnim podacima, vođenje registra podataka i izračunavanje indikatora energetske efikasnosti;
 • Praćenje napretka implementacije mera, sagledavanje energetskih karakteristika, izračunavanje energetskih ušteda i smanjenja troškova, identifikovanje mogućih negativnih odstupanja od plana i predlaganje korektivnih aktivnosti;
 • Redovno i direktno izveštavanje nadređenih o napretku implementacije planova i postignutih rezultata, zajedno sa predlozima za sprovođenje korektivnih mera kada je to potrebno;
 • Izrada i dostavljanje nadležnim organima zakonom propisanih izveštaja i podataka shodno Zakonu o energetskoj efikasnosti;
 • Koncipiranje, organizovanje i praćenje javnih kampanja za podizanje svesti;
 • Povezivanje sa energetskim menadžerima iz drugih organizacija radi razmene iskustava i sprovođenja koordiniranih aktivnosti;
 • Preduzimanje drugih inicijativa u cilju poboljšanja energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije na troškovno - efikasan način, a u okviru usvojenog nacionalnog zakonodavstva i politike.

Studije koje je uradilo Odeljenje za energetski menadžment su javno dostupne:

- Studija opravdanosti uvođenja obnovljivih izvora energije u objektima JPPS sa COST BENEFIT analizom

- Plan upravljanja otpadom JPPS

- Program planskog održavanja JPPS

- Studija zamene postojećih svetlosnih izvora LED izvorima sa teledirigovanim mendžmentom

- Projekat za upravljanje potrošnjom energenata na objektu gazela

- Studija izvodljivosti izrade projektne dokumentacije za postavljanje punionica za električna vozila

- Studija izvodljivosti zamene postojecih grejnih tela i rashladnih uredjaja inverterima

- Studija izvodljivosti upotrebe električnih službenih vozila na području grada Beograda za potrebe JP "Putevi Srbije" sa "Cost Benefit" analizom

- Registar energetskih potrosaca JP “Putevi Srbije”

- Studija umanjenje emisije CO2 poboljsanjem javnog osvetljenja

- Izrada katastra potrošača vode u JP "Putevi Srbije"

- Studija primene sistema građenja u državnom putnom sistemu sa najmanjim uticajem na životnu sredinu uz osvrt na životni ciklus puta


Štampa