Pristup podacima sa mernih uređaja na naplatnim stanicama "Niš" i "Preševo"

U okviru projekta Studija uvođenja obnovljivih izvora energije u objektima JP "Putevi Srbije" sa cost benefit analizom, uz praćenje elektro-energetskih parametara, vrši se i praćenje spoljašnje i unutrašnje temperature u objektima, kao i parametara kvaliteta vazduha PM10 i PM2.5.

PM10 je frakcija suspendovanih čestica (particulate matter) koja prolazi kroz filter čiji su zahtevi utvrđeni u standardu SRPS EN12341, a PM2.5 je frakcija suspendovanih čestica (particulate matter) koja prolazi kroz filter čiji su zahtevi utvrđeni u standardu SRPS EN14907.

Oba parametra služe za utvrđivanje uticaja kvaliteta vazduha na ljudsko zdravlje, predstavljaju smešu čestica dima, čađi, prašine i kiseline uz teške metale poput arsena, kadimijuma, žive i nikla, a nastaju sagorevanjem čvrstih i tečnih goriva i to kao kombinovani uticaj industrije, saobraćaja i u procesu grejanja i njihov uticaj je naglašeniji u urbanim sredinama.

Podacima sa naplatnih stanica "Trupale" i "Preševo" možete pristupiti preko sledećih linkova:

Trupale: https://deutschland.maps.luftdaten.info/#14/43.3963/21.7977
Preševo: https://deutschland.maps.luftdaten.info/#14/42.2951/21.6892

Kompletno uputstvo za pristup podacima u realnom vremenu možete preuzeti na sledećem linku:
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/strategija/Merenje_temperature_i_parametara_kvaliteta_vazduha.pdf


Print