Uvođenje obnovljivih izvora energije u JP Putevi Srbije (en)

U okviru izrade Studije uvođenja obnovljivih izvora energije u objektima JPPS sa cost benefit analizom Odeljenje za energetski menadžment JP Putevi Srbije pokrenulo je praćenje utroška energije na tri tipična objekta (naplatne stanice) pod ingerencijom JP Putevi Srbije. Tačan utrošak sa pratećim pikovima u potrošnji potrebni su za dimenzionisanje sistema za korišćenje obnovljivih izvora energije koji će biti instalirani u narednom periodu.

Parametri koji se prate su električni napon [V], struja [A], snaga [W] i utrošena električna energija [kWh]. Podaci sa pametnih brojila koja su ugrađena na tri lokacije (naplatne stanice NS Beograd, NS Trupale i NS Preševo) učitavaju se u realnom vremenu na internet portal na kojem je omogućen pregled podataka odnosno potrošnje energije.

Na početnoj strani internet aplikacije, u okviru kontrolne table, vidi se da se trenutno električna energija povlači iz mreže elektro-distribucije. U momentu kada se bude instalirala oprema za snabdevanje objekata energijom iz obnovljivih izvora, moći će da se očita učešće ove energije u ukupnoj potrošnji, finansijski efekat generisan zaradom odnosno uštedom usled korišćenja sopstvenih izvora energije, kao i smanjenje emisije CO2 zbog smanjenog korišćenja energije dobijene iz fosilnih izvora (sagorevanjem u termoelektranama).

Oprema će biti postavljena u trajanju od mesec dana, do 23.08.2019. godine, i na linkovima u prilogu dat je uvid potrošnju energije i prateće parametre.

Kompletno uputstvo za pristup podacima u realnom vremenu možete preuzeti na linku ispod:
Merenje temperature i parametara kvaliteta vazduha


Print